when will you come back nga

Bạn đang xem: when will you come back nga

Xem thêm: soạn văn 7 mùa thu về trùng khánh nghe hạt dẻ hát

đã căn vặn trong Lớp 9

Tiếng anh

· 16:09 24/08/2020

 When will you come back, Nga?"

I asked                                                                                                          .

1 câu trả lời 7345

 I asked Nga when she would come back.

Xem thêm: 6in1 gồm những mũi gì

Câu căn vặn con gián tiếp: S + asked+WH_+ S + V lùi thì...

nghĩa: Tôi tiếp tục căn vặn Nga lúc nào cô ấy tiếp tục quay về.

Câu căn vặn hot nằm trong công ty đề