we started working here three years ago

Câu hỏi:

03/04/2020 54,218

Bạn đang xem: we started working here three years ago

Mark the letter A,B, C or D on your answer sheet đồ sộ indicate the sentence that is closest in meaning đồ sộ each of the following questions

We started working here three years ago

A. We have worked here for three years

Đáp án chủ yếu xác

B. We worked here for three years

C. We will work here for three years

D. We have no longer worked here for three years

Đáp án A

Dịch nghĩa: Chúng tôi chính thức thao tác ở trên đây tía năm trước đó.

= A. Chúng tôi đang được thao tác ở trên đây được tía năm rồi.

Thì thời điểm hiện tại hoàn thiện trình diễn mô tả những hành vi xẩy ra nhập vượt lên trước khứ, vẫn tồn tại tiếp tục ở thời điểm hiện tại và hoàn toàn có thể còn kéo dãn cho tới sau này.

Cấu trúc: S + started + V-ing + thời gian

= S + have/has + since/for + mốc thời gian/khoảng thời gian

Các đáp án còn lại:

B. Chúng tôi đang được thao tác ở trên đây nhập 3 năm.

C. Chúng tôi tiếp tục thao tác ở trên đây nhập 3 năm.

D. Chúng tôi không thể thao tác ở trên đây được 3 năm nữa.

Các đáp án B, C sai vì thế phân chia sai thì. Đáp án D sai về nghĩa

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet đồ sộ indicate the word(s) CLOSEST in meaning đồ sộ the underlined word(s) in each of the following questions.

That is the instance where big, obvious non-verbal signals are appropriate

A. matter

B. place

C. attention

D. situation

Câu 2:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet đồ sộ indicate the sentence that best combines each pair of sentence in the following questions

The old man is working in this factory. I borrowed his bicycle yesterday.

A. The old man whom is working in this factory, I borrowed his bicycle yesterday

B. The old man whom I borrowed his bicycle yesterday is working in this factory

C. The old man whose bicycle I borrowed yesterday is working in this factory

D. The old man is working in this factory which I borrowed his bicycle yesterday

Câu 3:

Xem thêm: 1997 bao nhiêu tuổi

Neither the students nor their lecturer _________ English in the classroom

A. have used

B. use

C. are using

D. uses

Câu 4:

The more you study during semester, _________ the week before the exam.

A. you have đồ sộ study the less

B. the less you have đồ sộ study

C. the least you have đồ sộ study

D. the study less you have

Câu 5:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet đồ sộ indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions

Caroline refuse taking the job given đồ sộ her because the salary was not good

A. taking

B. given

C. because

D. was

Câu 6:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet đồ sộ indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions

The General Certificate of Secondary Education (GCSE) is the name of a mix of English qualifications, generally taking by secondary students at the age of 15-16 in England

A. the name

B. a mix of

C. taking

D. at the age

Xem thêm: comeback là gì

TÀI LIỆU VIP VIETJACK