viết phương trình li độ, vận tốc, gia tốc

a) Viết phương trình li phỏng, véc tơ vận tốc tức thời và tốc độ của vật xê dịch điều hoà

10.8k 11/05/2023

Luyện tập dượt trang 18 Vật Lí 11: Dựa nhập những vật dụng thị nhập Hình 2.3:

Bạn đang xem: viết phương trình li độ, vận tốc, gia tốc

a) Viết phương trình li phỏng, véc tơ vận tốc tức thời và tốc độ của vật xê dịch điều hoà.

b) Mô mô tả quyết định tính đặc điểm của li phỏng, véc tơ vận tốc tức thời và tốc độ của vật bên trên những thời điểm: 0,5 s; 0,75 s và 1 s.

c) Dựa nhập những phương trình được thiết kế ở câu a nhằm kiểm hội chứng lại tế bào mô tả quyết định tính ở câu b.

Trả câu nói.

Dựa nhập những vật dụng thị nhập Hình 2.3 Viết phương trình li phỏng véc tơ vận tốc tức thời và tốc độ

Biên phỏng dao động: A = 0,44 cm

Tốc phỏng vô cùng đại: vmax = 4,2 cm/s

Gia tốc vô cùng đại: amax = 40 cm/s2

Chu kì của tốc độ của vật: T = 0,66 s.

Tốc phỏng góc: ω=2πT=10033πrad/s

a) Tại thời khắc thuở đầu vật chuồn kể từ biên âm tiến thủ về VTCB nên trộn ban đầu φ0=πrad

Khi bại liệt, phương trình li phỏng với dạng:

x=Acosωt+φo=0,44cos100π33t+πcm

Phương trình véc tơ vận tốc tức thời với dạng:

v=ωAcosωt+φ0+π2=4,2cos100π33t+3π2cm/s

Phương trình tốc độ với dạng:

a=ω2Acosωt+φ0=40cos100π33t+πcm/s2

b)

Dựa nhập những vật dụng thị nhập Hình 2.3 Viết phương trình li phỏng véc tơ vận tốc tức thời và tốc độ

Xem thêm: phân huỷ caco3

Với những lối kẻ màu xanh lá cây, cam, vàng ứng với những thời khắc 0,5 s; 0,75 s; 1 s.

Từ vật dụng thị rất có thể thấy:

- Khi t = 0,5 s thì vật đang sẵn có li phỏng âm và đang được tiến thủ về biên âm, véc tơ vận tốc tức thời âm, tốc độ dương.

- Khi t = 0,75 s thì vật đang sẵn có li phỏng âm và đang được tiến thủ về VTCB, véc tơ vận tốc tức thời dương, tốc độ dương.

- Khi t = 1 s thì vật đang sẵn có li phỏng dương và đang được tiến thủ về VTCB, véc tơ vận tốc tức thời âm, tốc độ âm.

c) Nghiệm lại với những phương trình.

- Tại thời khắc t = 0,5 s

x=0,44cos100π33.0,5+π=0,02cm

v=4,2cos100π33.0,5+3π2=4,19cm/s

a=40cos100π33.0,5+π=1,9cm/s2

- Tại thời khắc t = 0,75 s

x=0,44cos100π33.0,75+π=0,29cm

v=4,2cos100π33.0,75+3π2=3,17cm/s

a=40cos100π33.0,75+π=26,2cm/s2

- Tại thời khắc t = 1 s

x=0,44cos100π33.1+π=0,438cm

Xem thêm: tóm tắt bố của xi mông

v=4,2cos100π33.1+3π2=0,4cm/s

a=40cos100π33.1+π=39,8cm/s2

Xem tăng câu nói. giải bài bác tập dượt sgk Vật lí 11 Chân trời phát minh hoặc, cụ thể khác: