ước của 70

Tìm những ước yếu tắc của: 36, 49, 70

808 01/06/2023

Toán lớp 6 trang 42 Bài 4Tìm những ước yếu tắc của: 36, 49, 70.

Bạn đang xem: ước của 70

Trả câu nói.

Để mò mẫm những ước yếu tắc của một trong những thì tao mò mẫm những ước của số tê liệt trước, rồi xét coi trong những ước tê liệt, ước nào là là số yếu tắc thì số này được gọi là ước yếu tắc của số tiếp tục mang đến.

+ Để mò mẫm những ước của số 36, tao lấy 36 theo lần lượt phân tách cho những số bất ngờ từ một cho tới 36. Các quy tắc phân tách không còn là:

36 : 1 = 36; 36 : 2 = 18;

36 : 3 = 12; 36 : 4 = 9;

36 : 6 = 6; 36 : 9 = 4;

36 : 12 = 3; 36 : 18 = 2;

36 : 36 = 1

Do tê liệt những ước của số 36 là: 1; 2; 3; 4; 6; 9; 12; 18; 36, vô tê liệt với số 2; 3 là những số yếu tắc.

Vậy những ước yếu tắc của 36 là: 2; 3.

+ Để mò mẫm những ước của số 49, tao lấy 49 theo lần lượt phân tách cho những số bất ngờ từ một cho tới 49. Các quy tắc phân tách không còn là:

Xem thêm: kinh tế trung quốc dưới thời minh thanh có đặc điểm gì nổi bật

49 : 1= 49; 49 : 7 = 7; 49 : 49 = 1

Do tê liệt những ước của số 49 là: 1; 7; 49, vô tê liệt với số 7 là số yếu tắc.

Vậy ước yếu tắc của 49 là: 7.

+ Để mò mẫm những ước của số 70, tao lấy 70 theo lần lượt phân tách cho những số bất ngờ từ một cho tới 70.

Ta tìm kiếm ra những ước của 70 là: 1; 2; 5; 7; 10; 14; 35; 70, vô tê liệt với những số 2; 5; 7 là những số yếu tắc.

Vậy những ước yếu tắc của 70 là: 2; 5; 7.

Xem tăng câu nói. giải bài bác luyện SGK Toán lớp 6 Cánh diều hoặc, cụ thể khác:

Bài 11: Phân tích một trong những đi ra quá số vẹn toàn tố

Bài 12: Ước cộng đồng và ước cộng đồng rộng lớn nhất

Xem thêm: viết đoạn văn (khoảng 5 7 câu) kể lại một sự việc trong đoạn trích bài học đường đời đầu tiên

Bài 13: Bội cộng đồng và bội cộng đồng nhỏ nhất

Bài luyện cuối chương 1

Bài 1: Số vẹn toàn âm