unit 7 lớp 10 global success listening


1. Work in pairs. Discuss which of the following statements are true about Viet Nam’s foreign relations. 2. Listen to lớn a conversation about Viet Nam’s foreign relations. Decide whether the following statements are true (T) or false (F). 3. Listen to lớn the conversation again and complete each sentence with no more kêu ca TWO words from the recording. 4. Work in groups. Discuss the following questions.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: unit 7 lớp 10 global success listening

Video chỉ dẫn giải

Viet Nam’s participation in international organisations

(Sự nhập cuộc của nước ta nhập những tổ chức triển khai quốc tế)

1. Work in pairs. Discuss which of the following statements are true about Viet Nam’s foreign relations.

(Làm việc theo dõi cặp. Thảo luận câu nào là sau đấy là đích thị về mối quan hệ đối nước ngoài của nước ta.)

1. Viet Nam is a thành viên of different international organisations.

(Việt Nam là member của những tổ chức triển khai quốc tế không giống nhau.)

2. Viet Nam is willing to lớn develop friendly relations with other countries.

(Việt Nam sẵn sàng cải cách và phát triển mối quan hệ hữu hảo với những nước.)

3. Viet Nam only wants to lớn sườn relations with its neighbours.

(Việt Nam chỉ mong muốn thiết lập mối quan hệ với những nước láng giềng.)

4. Viet Nam has become more active in the international community.

(Việt Nam tiếp tục trở thành tích rất rất rộng lớn nhập xã hội quốc tế.)

Lời giải chi tiết:

Among above statements, I believe that statements 1, 2 and 4 are true about Viet Nam’s foreign relations.

(Trong số những câu bên trên, tôi tin yêu rằng những câu 1, 2 và 4 là đích thị về mối quan hệ đối nước ngoài của nước ta.)

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Listen to lớn a conversation about Viet Nam’s foreign relations. Decide whether the following statements are true (T) or false (F).

(Nghe cuộc truyện trò về mối quan hệ đối nước ngoài của nước ta. Quyết quyết định coi những câu sau là đích thị (T) hoặc sai (F).)

 

T

F

1. Viet Nam is a thành viên of more kêu ca 60 international organisations.

   

2. Viet Nam has relations with 650 non-governmental organisations.

   

3. Viet Nam is more active in international activities kêu ca in regional ones.

   

4. Viet Nam has been selected as the first training centre for international peacekeeping activities in Southeast Asia.

   

Phương pháp giải:

Bài nghe: 

Phong: Hi, Nam! Our presentation about Viet Nam's participation in international organisations is next week. Let's kiểm tra what information we have collected.

Nam: OK. First, Viet Nam is now a thành viên of over 60 international organisations. It also has relations with more kêu ca 650 non-governmental organisations.

Phong: So, did you find any information about our country's international relations?

Nam: Viet Nam is open to lớn international relations. It's a friend and a reliable partner of many countries in the international community. It has become more active in international and regional events as well.

Phong: That's right. I also heard on the news that our country has sent officers to lớn participate in the United Nations' peacekeeping

Nam: Exactly. The UN has also selected Viet Nam as the first training centre for international peacekeeping activities in Southeast Asia.

Phong: Do you think we should also talk about Viet Nam as a thành viên of trade organisations?

Nam: Yes, of course. Viet Nam is a thành viên of the WTO and APEC. This has increased trade with other thành viên states and attracted more foreign investors.

Phong: And I think we should also mention the benefits of developing foreign relations.

Nam: I agree. We've gained many economic benefits. Viet Nam's position in the world has also improved.

Phong: That's right. So now let's decide who will...

Tạm dịch: 

Phong: Chào Nam! Phần trình diễn của tất cả chúng ta về sự nước ta nhập cuộc những tổ chức triển khai quốc tế tiếp tục ra mắt nhập tuần cho tới. Hãy đánh giá những vấn đề tuy nhiên bọn chúng tôi đã tích lũy đượ nhé.

Nam: Được. Thứ nhất, nước ta hiện tại là member của rộng lớn 60 tổ chức triển khai quốc tế. Nước tớ cũng có thể có mối quan hệ với trên 650 tổ chức triển khai phi chính phủ nước nhà.

Phong: Vậy cậu sở hữu nhìn thấy vấn đề gì về mối quan hệ quốc tế của việt nam không?

Nam: nước ta túa phanh với những quan hệ quốc tế. Là chúng ta và là đối tác chiến lược tin yêu của không ít vương quốc nhập xã hội quốc tế. Nước tớ cũng trở thành tích rất rất rộng lớn trong những sự khiếu nại quốc tế và điểm.

Phong: Đúng vậy. Mình cũng hiểu rằng vấn đề việt nam tiếp tục cử cán cỗ nhập cuộc giữ gìn chủ quyền của Liên phù hợp quốc.

Nam: Chính xác. Liên Hợp Quốc đã và đang lựa chọn nước ta là trung tâm huấn luyện thứ nhất cho những hoạt động và sinh hoạt giữ gìn chủ quyền quốc tế ở Khu vực Đông Nam Á.

Phong: quý khách sở hữu cho rằng tất cả chúng ta cũng nên nói tới nước ta với tư cơ hội là member của những tổ chức triển khai thương mại?

Nam: Tất nhiên là sở hữu. nước ta là member của WTO và APEC. Như vậy đã và đang gom tăng thêm những hoạt động và sinh hoạt thương nghiệp với những vương quốc member không giống và hấp dẫn nhiều căn nhà góp vốn đầu tư quốc tế rộng lớn.

Phong: Và bản thân suy nghĩ tất cả chúng ta cũng nên nói đến quyền lợi của việc cải cách và phát triển mối quan hệ đối nước ngoài.

Nam: Mình đồng ý. Chúng tớ tiếp tục thu được không ít quyền lợi tài chính. Vị thế của nước ta bên trên toàn cầu cũng rất được nâng cao.

Phong: Đúng vậy. Vì vậy, giờ đây bọn chúng bản thân hãy đưa ra quyết định coi ai tiếp tục...

Lời giải chi tiết:

1. T

Viet Nam is a thành viên of more kêu ca 60 international organisations.

(Việt Nam là member của rộng lớn 60 tổ chức triển khai quốc tế.)

Thông tin: Viet Nam is now a thành viên of over 60 international organisations.

(Việt phái mạnh lúc này là member của rộng lớn 60 tổ chức triển khai quốc tế.)

2. F

Viet Nam has relations with 650 non-governmental organisations.

(Việt Nam sở hữu mối quan hệ với 650 tổ chức triển khai phi chính phủ nước nhà.)

Xem thêm: soạn văn 10 kết nối tri thức mùa xuân chín

Thông tin: It also has relations with more kêu ca 650 non-governmental organisations.

(Nước tớ cũng có thể có mối quan hệ với hơn 650 tổ chức triển khai phi chính phủ nước nhà.)

3. F

Viet Nam is more active in international activities kêu ca in regional ones.

(Việt Nam tích rất rất rộng lớn trong những hoạt động và sinh hoạt quốc tế đối với những nước nhập điểm.)

Thông tin: It has become more active in international and regional events as well.

(Nước tớ cũng trở nên tích rất rất rộng lớn trong những sự khiếu nại quốc tế và quần thể vực.)

4. T

Viet Nam has been selected as the first training centre for international peacekeeping activities in Southeast Asia.

(Việt Nam được lựa chọn là trung tâm huấn luyện những hoạt động và sinh hoạt giữ gìn chủ quyền quốc tế thứ nhất ở Khu vực Đông Nam Á.)

Thông tin: The UN has also selected Viet Nam as the first training centre for international peacekeeping activities in Southeast Asia.

(LHQ đã và đang lựa chọn nước ta là trung tâm huấn luyện thứ nhất cho những hoạt động và sinh hoạt giữ gìn chủ quyền quốc tế ở Khu vực Đông Nam Á.)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

 3. Listen to lớn the conversation again and complete each sentence with no more kêu ca TWO words from the recording.

(Nghe lại cuộc đối thoại và hoàn thành xong từng câu với không thật HAI kể từ trong khúc thu thanh.)

1. Viet Nam is currently a thành viên of different _______ organisations.

2. Viet Nam is a _______ of many countries in the international community.

3. Viet Nam has sent officers to lớn _______ in the UN’s peacekeeping activities.

4. Developing foreign relations has helped Viet Nam gain many _______ benefits.

Lời giải chi tiết:

1. international

2. reliable partner

3. participate

4. economic

1. Viet Nam is currently a thành viên of different international organisations.

(Việt Nam mới gần đây đang trở thành member của không ít tổ chức triển khai quốc tế.) 

2. Viet Nam is a reliable partner of many countries in the international community.

(Việt Nam là đối tác chiến lược tin yêu của không ít vương quốc nhập xã hội quốc tế.) 

3. Viet Nam has sent officers to participate in the UN’s peacekeeping activities.

(Việt Nam tiếp tục gửi những cán cỗ tham gia nhập những hoạt động và sinh hoạt giữ gìn chủ quyền của Liên Hơp Quốc.) 

4. Developing foreign relations has helped Viet Nam gain many economic benefits.

(Phát triển những quan hệ quốc tế gom nước ta thu được không ít quyền lợi tài chính.) 

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

 4. Work in groups. Discuss the following questions.

(Làm việc group. Thảo luận những thắc mắc sau.)

Which of the following are the benefits for Viet Nam as a thành viên of international oganisations? Can you add more?

(Việt Nam là member của những tổ chức triển khai quốc tế mang đến những quyền lợi nào là sau đây? quý khách rất có thể bổ sung cập nhật thêm thắt không?)

- Promoting its culture and getting to lớn know other cultures

(Quảng bá văn hóa truyền thống của tớ và thích nghi với những nền văn hóa truyền thống khác)

- Creating more educational opportunities for both Vietnamese and foreign students

(Tạo nhiều thời cơ học hành cho tất cả SV nước ta và SV nước ngoài)

- Increasing both local and international tours

(Tăng cả những tour du ngoạn nội địa và quốc tế)

- Facilitating imports and exports

(Tạo tiện nghi cho tới xuất nhập khẩu)

Lời giải chi tiết:

As a thành viên of international oganisations, Viet Nam has gained many benefits. The first one is promoting Viet Nam’s culture and getting to lớn know other cultures. Second, it helps create more educational opportunities for both Vietnamese and foreign students. Third, both local and international tours are increase. Fourth, joining international organisations also helps facilitate imports and exports. Finally, this can also help build relationships with larger countries in which some believe can prevent war between one another.

Tạm dịch:

Là member của những tổ chức triển khai quốc tế, nước ta tiếp tục đã có được nhiều quyền lợi. Trước hết là tiếp thị văn hóa truyền thống nước ta và thích nghi với những nền văn hóa truyền thống không giống. Thứ nhị, nó gom đưa đến nhiều thời cơ dạy dỗ rộng lớn cho tất cả SV nước ta và SV quốc tế. Thứ thân phụ, những tour du ngoạn nội địa và quốc tế đều tăng. Thứ tư, việc tham gia những tổ chức triển khai quốc tế cũng gom xuất nhập vào được tiện nghi. Cuối nằm trong, điều này cũng rất có thể gom thi công quan hệ với những vương quốc to hơn tuy nhiên một số trong những người tin yêu rằng rất có thể ngăn ngừa cuộc chiến tranh trong những vương quốc cùng nhau.


Bình luận

Chia sẻ

 • Tiếng Anh 10 Unit 7 Writing

  1. Complete the following sentences. Use the words in the box. 2. Complete the following diagram. Use the ideas in 1 and your own ideas. 3. Write a paragraph (120 - 150 words) about the benefits for Viet Nam as a thành viên of international organisations. Use the information in the diagram in 2.

 • Tiếng Anh 10 Unit 7 Communication and Culture / CLIL

  1. Listen and complete the conversation with the expressions in the box. Then practise them in pairs. 2. You want to lớn invite a friend to lớn join you in an activity. Work in pairs. Make similar conversations lượt thích the ones in 1. Use the useful expressions below to lớn help you. 1. Read the text below and complete the diagram. 2. Work in pairs. Use the diagram in 1 to lớn talk about FAO and its activities in Viet Nam.

 • Tiếng Anh 10 Unit 7 Looking back

  Listen and mark the primary stress in the words in bold. Then practise saying the sentences. Complete the text with the correct forms of the verbs in the box. Write another sentence using the word(s) in brackets. Make sure it has the same meaning as the previous one.

 • Tiếng Anh 10 Unit 7 Project

  Work in groups. Do research on an international organisation and present your findings to lớn the class. Your presentation should include:

 • Tiếng Anh 10 Unit 7 Speaking

  1. Complete the conversation about a UNICEF programme with the sentences in the box. Then practise it in pairs. 2. Work in pairs. Student A looks at the table below. Student B looks at the table on page 85. Ask each other the questions in 1 to lớn complete your table. 3. Work in groups. Discuss and decide which programme or project in 1 and 2 will bring more benefits to lớn people in your local area. Then share your ideas with the whole class.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 10 - Global Success - Xem ngay

Xem thêm: tiếng anh lớp 7 trang 120

Báo lỗi - Góp ý

2k8 Tham gia ngay lập tức group share, trao thay đổi tư liệu học hành miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 bên trên Tuyensinh247.com, Cam kết gom học viên học tập chất lượng tốt, trả trả tiền học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.