unit 3 lớp 6 skills 2

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: unit 3 lớp 6 skills 2

Video chỉ dẫn giải

Listening

1. What are the students doing in this picture?

(Những học viên đang khiến gì vô tranh ảnh này?)

Lời giải chi tiết:

1. They are talking.

(Họ đang được chat chit.)

2. They are playing football.

(Họ đang được nghịch tặc đá bóng.)

3. They are walking.

(Họ đang được quốc bộ.)

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Listen vĩ đại Mi and Minh talking about their best friends. Look at the picture below and say which one is Lan and which one is Chi.

(Nghe Mi và Minh đang được nói đến bạn tri kỷ nhất của mình. Nhìn những tranh ảnh bên dưới và phát biểu coi ai là Lan và ai là Chi.)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

Mi: My best friend is Lan. She studies with u in class 6A. She's tall and slim. She has short Black hair and a small mouth. She's very active and friendly. She likes playing sports and has many friends. Look, she's playing football over there!

Minh: Chi is my best friend. We're in class 6B. She's short with long Black hair and a big nose. I lượt thích her because she's kind vĩ đại u. She helps u with my English. She's also hard-working. She always does her homework before class. Look, she's going vĩ đại the library.

Tạm dịch:

Mi: Bạn thân thiện nhất của tôi là Lan. Quý khách hàng ấy học tập nằm trong lớp 6A với tôi. Quý khách hàng ấy cao và miếng khảnh. Quý khách hàng ấy đem mái đầu đen sạm cụt và chiếc miệng nhỏ. Quý khách hàng ấy cực kỳ biến hóa năng động và thân thiện thiện. Quý khách hàng ấy mến nghịch tặc thể thao và có tương đối nhiều bè bạn. Nhìn tề, chúng ta ấy đang được nghịch tặc soccer đằng kia!

Minh: Chi là bạn tri kỷ nhất của tôi. Chúng tôi đang được học tập lớp 6B. Quý khách hàng ấy thấp bé xíu với mái đầu đen sạm nhiều năm và cái mũi vĩ đại. Tôi mến chúng ta ấy vì như thế chúng ta ấy chất lượng với tôi. Quý khách hàng ấy gom tôi học tập giờ đồng hồ Anh. Quý khách hàng ấy cũng rất siêng năng chỉ. Quý khách hàng ấy luôn luôn thực hiện bài xích tập luyện trước lúc tới trường. Nhìn tề, chúng ta ấy đang di chuyển cho tới tủ sách.

Lời giải chi tiết:

Lan is the girl wearing a red and white jacket and a red cap. Chi is the girl wearing a white T-shirt and a xanh xao skirt.

(Lan là cô nàng khoác áo khoác bên ngoài đỏ ửng Trắng và team nón lưỡi trai red color. Chi là cô nàng khoác áo phông thun Trắng và một cái váy xanh xao.)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Listen vĩ đại the talk again. Fill each blank with a word/number you hear.

(Nghe lại bài xích chat chit. Điền vào cụ thể từng điểm trống rỗng với cùng 1 kể từ / số lượng tuy nhiên em nghe được.)

1. Mi and Lan are studying in class__________.

2. Lan has short_________ hair and a small__________.

3. Lan is active and__________.

4. Chi's hair is long and Black, and her nose is__________.

5. Chi is __________ vĩ đại Minh.

Lời giải chi tiết:

1. 6A

Xem thêm: tăng trương lực cơ sinh lý

2. black; mouth

3. friendly

4. big

5. kind

1. Mi and Lan are studying in class 6A.

(Mi và Lan đang được học tập lớp 6A.)

2. Lan has short black hair and a small mouth.

(Lan đem mái đầu đen sạm cụt và chiếc miệng nhỏ.)

3. Lan is active and friendly.

(Lan biến hóa năng động và thân thiện thiện.)

4. Chi's hair is long and Black, and her nose is big.

(Tóc của Chi nhiều năm và đen sạm, mũi vĩ đại.)

5. Chi is kind to Minh.

(Chi chất lượng với Minh.)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Writing

4. Work in pairs. Ask and answer about your best friend. Use these notes vĩ đại help you.

(Làm việc theo đòi cặp. Hỏi và vấn đáp về bạn tri kỷ nhất của em. Sử dụng những chú thích này để giúp đỡ em.)

1. What's his / her name?

2. What does he / she look like?

3. What's he / she like?

4. Why bởi you lượt thích him / her?

Lời giải chi tiết:

1. His name is Minh.

(Bạn ấy thương hiệu gì? – Quý khách hàng ấy thương hiệu Minh.)

2. He is tall and sporty.

(Bạn ấy nhìn như vậy nào? – Quý khách hàng ấy cao và biến hóa năng động.)

3. He's kind, caring and humorous. 

(Bạn ấy là kẻ như vậy nào? – Quý khách hàng ấy chất lượng bụng, biết quan hoài người không giống và vui nhộn.)

4. I lượt thích him because he is kind, he always helps friends. Besides, he is caring, when I am sick, he gets medicine for u.

(Tôi mến chúng ta ấy chính vì chúng ta ấy đàng hoàng, luôn luôn giúp sức bè bạn. Hơn nữa, chúng ta ấy biết quan hoài người không giống, Lúc tôi nhức chúng ta ấy mua sắm dung dịch gom tôi.)

Câu 5

Video chỉ dẫn giải

5. Write a diary entry of about 50 words about your best friend. Use the answers vĩ đại the questions in 4.

(Viết bài xích nhật ký khoảng chừng 50 kể từ về bạn tri kỷ nhất của em. Sử dụng câu vấn đáp cho những thắc mắc ở bài xích 4.)

Lời giải chi tiết:

Dear Diary,

My best friend is Minh. We are both in class 6A. He is tall and sporty. He likes playing soccer and drawing. I lượt thích him because he is kind. He always helps friends with their homework. Besides, he is caring. When I am sick, he gets medicine for u.

Xem thêm: bacl2 + nh42so4

Tạm dịch:

Nhật ký thân thiện yêu thương,

Bạn thân thiện nhất của tôi là Minh. Cả nhì Cửa Hàng chúng tôi đều học tập lớp 6A. Quý khách hàng ấy cao và đem dáng vóc cực kỳ thể thao. Quý khách hàng ấy mến nghịch tặc soccer và vẽ. Tôi mến chúng ta ấy vì như thế chúng ta ấy chất lượng bụng. Quý khách hàng ấy luôn luôn gom bè bạn thực hiện bài xích tập luyện về căn nhà. Hơn nữa, chúng ta ấy đang được quan hoài. Khi tôi nhức, chúng ta ấy mua sắm dung dịch gom tôi.