tìm thành phần trong phép cộng phép trừ lớp 3

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải thời gian nhanh hơn

Hoạt động 1

Bạn đang xem: tìm thành phần trong phép cộng phép trừ lớp 3

Video chỉ dẫn giải

Bài 1

Tìm số hạng (theo mẫu).

Phương pháp giải:

Muốn lần một trong những hạng tao lấy tổng trừ cút số hạng cơ.

Lời giải chi tiết:

a)    ? + đôi mươi = 35

       35 – đôi mươi = 15

 b)    ? + 15 = 25

       25 – 15 = 10

c)    14 + ? = 28

       28 – 14 = 14

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Số ?

Phương pháp giải:

Muốn lần một trong những hạng tao lấy tổng trừ cút số hạng cơ.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Hai bến sở hữu toàn bộ 65 thuyền nhằm chở khách hàng cút tham lam quan liêu, vô cơ bến loại nhất sở hữu 40 thuyền. Hỏi bến loại nhị sở hữu từng nào thuyền?

Phương pháp giải:

Số thuyền của bến loại nhị = Số thuyền của nhị bến đò – Số thuyền của bến loại nhất

Lời giải chi tiết:

Bến loại nhị sở hữu số thuyền là

65 – 40 = 25 (thuyền)

Đáo số: 25 thuyền

Hoạt động 2

Video chỉ dẫn giải

Bài 1

a) Tìm số bị trừ (theo mẫu).

b) Tìm số trừ (theo mẫu).

Phương pháp giải:

a) Muốn lần số bị trừ tao lấy hiệu cùng theo với số trừ.

b) Muốn lần số trừ tao lấy số bị trừ trừ cút hiệu.

Lời giải chi tiết:

a)      ? – đôi mươi = 40

        40 + đôi mươi = 60

Vậy tao điền số 60 vô dù trống không.

         ? – 12 = 25

         25 + 12 = 37

Xem thêm: hãy kể tên các lĩnh vực vật lý mà em đã được học ở cấp trung học cơ sở

Vậy tao điền số 37 vô dù trống không.

        ? – 18 = 42

         42 + 18 = 60

Vậy tao điền số 60 vô dù trống không.

b)  50 - ? = 10

     50 – 10 = 40

Vậy điền số 40 vô dù trống không.

35 – ? = 15

35 – 15 = 20

Vậy điền số đôi mươi vô dù trống không.

51 – ? = 18

51 – 18 = 33

Vậy điền số 33 vô dù trống không.

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Số ?

Phương pháp giải:

Muốn lần số bị trừ tao lấy hiệu cùng theo với số trừ.

Muốn lần số trừ tao lấy số bị trừ trừ cút hiệu.

Lời giải chi tiết:

Luyện tập

Video chỉ dẫn giải

Bài 1

Chọn câu vấn đáp đích.

a) sành số trừ là 36, hiệu là 25, số bị trừ là:

A. 51                 B. 11                  C. 61

b) sành số bị trừ là 52, hiệu là 28, số trừ là

A. 80                 B. 34                  C. 24

Phương pháp giải:

a) Muốn lần số bị trừ tao lấy hiệu cùng theo với số trừ.

b) Muốn lần số trừ tao lấy số bị trừ trừ cút hiệu.

Lời giải chi tiết:

a) sành số trừ là 36, hiệu là 25, số bị trừ là 36 + 25 = 61

Chọn C.

b) sành số bị trừ là 52, hiệu là 28, số trừ là 52 – 28 = 24

Chọn C.

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Lúc đầu sở hữu 64 con cái vịt phía trên bờ. Lúc sau sở hữu một trong những con cái vịt xuống ao lượn lờ bơi lội, số vịt sót lại phía trên bờ là 24 con cái. Hỏi sở hữu từng nào con cái vịt xuống ao ?

Phương pháp giải:

Số con cái vịt xuống ao bơi lội = Số con cái vịt khi đầu – Số con cái vịt sót lại bên trên bờ

Lời giải chi tiết:

Xem thêm: giải sgk tiếng anh 10 global success

Số con cái vịt xuống ao bơi lội là

64 – 24 = 40 (con vịt)

Đáp số: 40 con cái vịt