tiếng anh lớp 6 trang 61 tập 2

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 6 trang 61 tập 2

Video chỉ dẫn giải

1. Write the superlative khuông of the adjectives in the table below.

(Viết dạng đối chiếu nhất của những tính kể từ vô bảng sau đây.)

Adjectives

Superlative form

fast

tall

noisy

nice

hot

light

quite

heavy

large

Phương pháp giải:

Tính kể từ đối chiếu nhất: tính kể từ ngắn

Chúng tớ dùng những tính kể từ đối chiếu nhất nhằm đối chiếu phụ vương hoặc nhiều người hoặc nhiều sự vật/ thế giới.

Adjective 

(Tính từ)

Superlative

(So sánh nhất)

Rule

(Quy tắc)

one syllable

(một âm tiết)

fast

fastest

+ est

large

largest

+ st

two syllables

(hai âm tiết)

hot

hot

+ test

noisy

noisiest

+ hắn -> iest

Lời giải chi tiết:

Adjectives (Tính từ)

Superlative form (Dạng đối chiếu nhất)

fast (nhanh)

fastest

tall (cao)

tallest

noisy (ồn ào)

noisiest

nice (tuyệt vời)

nicest

hot (nóng)

hottest

light (nhẹ)

lightest

quiet (yên tĩnh)

quietest

heavy (nặng)

heaviest

large (rộng)

largest

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Complete the following sentences with the superlative khuông of the adjectives in brackets. 1 is an example.

(Hoàn trở nên những câu sau với dạng đối chiếu nhất của những tính kể từ vô ngoặc. Câu một là ví dụ minh họa.)

1. Bonbon can move 10 tons; it’s the strongest of all. (strong)

(Bonbon hoàn toàn có thể dịch rời 10 tấn; nó mạnh mẽ nhất vô toàn bộ.)

2. This robot can understand all of what we say. It’s the ........... In the robot show. (smart)

3. He is the...........  in our class; he is about 1.8 m tall. (tall)

4. This is the ............. of all trang chính robots; we can put it in our bag. (small)

5. This robot is only 200 dollars. It's the ........... in our cửa hàng. (cheap)

Lời giải chi tiết:

2. smartest 3. tallest 4. smallest 5. cheapest

2. This robot can understand all of what we say. It’s the smartest in the robot show.

(Robot này hoàn toàn có thể hiểu toàn bộ những gì tất cả chúng ta trình bày. Nó lanh lợi nhất vô triển lãm robot.)

3. He is the tallest in our class; he is about 1.8 m tall. 

(Anh ấy tối đa vô lớp của bọn chúng tôi; anh ấy cao khoảng chừng 1,8m.)

4. This is the smallest of all trang chính robots; we can put it in our bag. 

(Đây là robot nhỏ nhất vô số toàn bộ những robot gia đình; công ty chúng tôi hoàn toàn có thể bịa đặt nó vào bên trong túi của công ty chúng tôi.)

5. This robot is only 200 dollars. It's the cheapest in our cửa hàng. 

(Robot này chỉ mất 200 đô la. Nó là rẻ mạt nhất vô cửa hàng của công ty chúng tôi.)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Complete the following sentences with comparative or superlative khuông of the adjectives in brackets.

(Hoàn trở nên những câu sau với dạng đối chiếu hoặc đối chiếu nhất của những tính kể từ vô ngoặc.)

1. My brother has a ............  room phàn nàn mạ. (tidy)

2. The ........... desert of all is Sahara and it’s in Afnca. (hot)

3. Travelling by plane is ......... phàn nàn going by siêu xe. (fast)

Xem thêm: thứ nguyên của công suất

4. Who is the .................. in your family? (tall)

5. I think dogs are ........... phàn nàn cats. (smart)

Lời giải chi tiết:

1. tidier 2. hottest 3. faster 4. tallest 5. smarter

1. My brother has a tidier room phàn nàn mạ.

(Anh trai tôi sở hữu 1 căn chống ngăn nắp rộng lớn tôi.)

2. The hottest desert of all is Sahara and it’s in Afnca.

(Sa mạc rét nhất là Sahara và nó ở Afnca.)

3. Travelling by plane is faster phàn nàn going by siêu xe.

(Đi máy cất cánh thời gian nhanh rộng lớn chuồn xe hơi.)

4. Who is the tallest in your family?

(Ai tối đa vô mái ấm gia đình bạn?)

5. I think dogs are smarter phàn nàn cats.

(Tôi nghĩ về chó lanh lợi rộng lớn mèo.)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

4. Work in pairs. Look at the information of the three robots: M10, H9, and A3 and talk about each of them, using superlative adjectives.

(Làm việc bám theo cặp. Nhìn vô vấn đề của phụ vương robot: M10, H9 và A3 và nói tới từng robot, dùng những tính kể từ đối chiếu nhất.)

M10

H9

A3

Age (Tuổi)

5

7

10

Weight (Cân nặng)

20 kg

45 kg

50 kg

Height (Chiều cao)

80 cm

120 cm

150 cm

Price (Giá cả)

1.800

1.000

1.500

Example:

A: A3 is the tallest of the three robots.

(A3 tối đa vô phụ vương rô bốt.)

B: M10 is the youngest of the three robots.

(M10 là robot nhỏ tuổi hạc nhất vô phụ vương robot.)

Lời giải chi tiết:

- M10 is the most expensive of the three robots.

(M10 là vướng nhất vô phụ vương robot.)

- M10 is the shortest of the three robots.

(M10 sớm nhất vô số phụ vương robot.)

- M10 is the lightest of the three robots.

(M10 nhẹ nhàng nhất vô phụ vương robot.)

- H9 is the cheapest of the three robots.

(H9 rẻ mạt nhất vô phụ vương robot.)

- A3 is the heaviest of the three robots.

(A3 nặng trĩu nhất vô phụ vương robot.)

- A3 is the oldest of the three robots

(A3 nhiều tuổi hạc nhất vô phụ vương robot.)

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. GAME: Find someone who...

(Trò chơi: Tìm đi ra người này bại...)

Work in pairs. Ask your partner to lớn find in your class someone who is...

(Làm việc bám theo cặp. Yêu cầu các bạn của em lần vô lớp của chúng ta ai này đó là ...)

- the tallest (cao nhất)

- the oldest (lớn tuổi hạc nhất)

- the smartest (thông minh nhất)

- the shortest (thấp nhất)

- the biggest (to nhất)

- the smallest (nhỏ nhỏ nhắn nhất)

Lời giải chi tiết:

A: Who is the tallest in our class?

(Ai tối đa lớp bọn chúng ta?)

B: Minh is the tallest in our class.

(Minh tối đa lớp tất cả chúng ta.)

A: Who is the oldest in our class?

(Ai nhiều tuổi hạc nhất vô lớp của bọn chúng ta?)

B: Our teacher is the oldest in our class.

(Giáo viên của tất cả chúng ta là kẻ rộng lớn tuổi hạc nhất vô lớp của công ty chúng tôi.)

A: Who is the smartest in our class?

(Ai lanh lợi nhất vô lớp của bọn chúng ta?)

B: I’m the smartest in our class.

(Tôi là kẻ lanh lợi nhất vô lớp.)

A: Who is the shortest in our class?

(Ai thấp nhất vô lớp của bọn chúng ta?)

B: Nam is the shortest in our class.

(Nam thấp nhất vô lớp.)

A: Who is the biggest in our class?

(Ai là kẻ lớn số 1 vô lớp của bọn chúng ta?)

B: Huy is the biggest in our class.

(Huy to lớn nhất lớp.)

A: Who is the smallest in our class?

Xem thêm: baking soda bán ở đâu

(Ai là kẻ nhỏ vô lớp của bọn chúng ta?)

B: You are the smallest in our class.

(Bạn là kẻ nhỏ nhất vô lớp của tất cả chúng ta.)