tiếng anh 6 unit 3 skills 2

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh 6 unit 3 skills 2

Video chỉ dẫn giải

Listening

1. What are the students doing in this picture?

(Những học viên đang khiến gì nhập hình ảnh này?)

Lời giải chi tiết:

1. They are talking.

(Họ đang được chuyện trò.)

2. They are playing football.

(Họ đang được đùa đá bóng.)

3. They are walking.

(Họ đang được quốc bộ.)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Listen to tướng Mi and Minh talking about their best friends. Look at the picture below and say which one is Lan and which one is Chi.

(Nghe Mi và Minh đang được nói tới bạn tri kỷ nhất của mình. Nhìn những hình ảnh bên dưới và rằng coi ai là Lan và ai là Chi.)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

Mi: My best friend is Lan. She studies with má in class 6A. She's tall and slim. She has short Black hair and a small mouth. She's very active and friendly. She likes playing sports and has many friends. Look, she's playing football over there!

Minh: Chi is my best friend. We're in class 6B. She's short with long Black hair and a big nose. I lượt thích her because she's kind to tướng má. She helps má with my English. She's also hard-working. She always does her homework before class. Look, she's going to tướng the library.

Tạm dịch:

Mi: Bạn thân thích nhất của tôi là Lan. quý khách hàng ấy học tập nằm trong lớp 6A với tôi. quý khách hàng ấy cao và miếng khảnh. quý khách hàng ấy sở hữu mái đầu đen thui cộc và chiếc miệng nhỏ. quý khách hàng ấy rất rất linh động và thân thích thiện. quý khách hàng ấy mến đùa thể thao và có tương đối nhiều bằng hữu. Nhìn tề, chúng ta ấy đang được đùa soccer đằng kia!

Minh: Chi là bạn tri kỷ nhất của tôi. Chúng tôi đang được học tập lớp 6B. quý khách hàng ấy thấp nhỏ nhắn với mái đầu đen thui nhiều năm và cái mũi to tướng. Tôi mến chúng ta ấy vì như thế chúng ta ấy chất lượng tốt với tôi. quý khách hàng ấy hùn tôi học tập giờ đồng hồ Anh. quý khách hàng ấy cũng rất siêng năng chỉ. quý khách hàng ấy luôn luôn thực hiện bài xích luyện trước lúc tới trường. Nhìn tề, chúng ta ấy đang di chuyển cho tới tủ sách.

Lời giải chi tiết:

Lan is the girl wearing a red and white jacket and a red cap. Chi is the girl wearing a white T-shirt and a xanh lơ skirt.

(Lan là cô nàng khoác áo khóa ngoài đỏ loét Trắng và team nón lưỡi trai red color. Chi là cô nàng khoác áo phông thun Trắng và một cái váy xanh lơ.)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Listen to tướng the talk again. Fill each blank with a word/number you hear.

(Nghe lại bài xích chuyện trò. Điền vào cụ thể từng địa điểm trống trải với cùng 1 kể từ / số lượng nhưng mà em nghe được.)

1. Mi and Lan are studying in class__________.

2. Lan has short_________ hair and a small__________.

3. Lan is active and__________.

4. Chi's hair is long and Black, and her nose is__________.

5. Chi is __________ to tướng Minh.

Lời giải chi tiết:

1. 6A

2. black; mouth

Xem thêm: bệnh mạch vành sống được bao lâu

3. friendly

4. big

5. kind

1. Mi and Lan are studying in class 6A.

(Mi và Lan đang được học tập lớp 6A.)

2. Lan has short black hair and a small mouth.

(Lan sở hữu mái đầu đen thui cộc và chiếc miệng nhỏ.)

3. Lan is active and friendly.

(Lan linh động và thân thích thiện.)

4. Chi's hair is long and Black, and her nose is big.

(Tóc của Chi nhiều năm và đen thui, mũi to tướng.)

5. Chi is kind to Minh.

(Chi chất lượng tốt với Minh.)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Writing

4. Work in pairs. Ask and answer about your best friend. Use these notes to tướng help you.

(Làm việc theo gót cặp. Hỏi và vấn đáp về bạn tri kỷ nhất của em. Sử dụng những chú thích này sẽ giúp đỡ em.)

1. What's his / her name?

2. What does he / she look like?

3. What's he / she like?

4. Why tự you lượt thích him / her?

Lời giải chi tiết:

1. His name is Minh.

(Bạn ấy thương hiệu gì? – quý khách hàng ấy thương hiệu Minh.)

2. He is tall and sporty.

(Bạn ấy coi như vậy nào? – quý khách hàng ấy cao và linh động.)

3. He's kind, caring and humorous. 

(Bạn ấy là kẻ như vậy nào? – quý khách hàng ấy chất lượng tốt bụng, biết quan hoài người không giống và vui nhộn.)

4. I lượt thích him because he is kind, he always helps friends. Besides, he is caring, when I am sick, he gets medicine for má.

(Tôi mến chúng ta ấy chính vì chúng ta ấy đàng hoàng, luôn luôn hỗ trợ bằng hữu. Hơn nữa, chúng ta ấy biết quan hoài người không giống, Khi tôi buốt chúng ta ấy mua sắm dung dịch hùn tôi.)

Câu 5

Video chỉ dẫn giải

5. Write a diary entry of about 50 words about your best friend. Use the answers to tướng the questions in 4.

(Viết bài xích nhật ký khoảng tầm 50 kể từ về bạn tri kỷ nhất của em. Sử dụng câu vấn đáp cho những thắc mắc ở bài xích 4.)

Lời giải chi tiết:

Dear Diary,

My best friend is Minh. We are both in class 6A. He is tall and sporty. He likes playing soccer and drawing. I lượt thích him because he is kind. He always helps friends with their homework. Besides, he is caring. When I am sick, he gets medicine for má.

Xem thêm: bài 28 địa 10 chân trời sáng tạo

Tạm dịch:

Nhật ký thân thích yêu thương,

Bạn thân thích nhất của tôi là Minh. Cả nhì Cửa Hàng chúng tôi đều học tập lớp 6A. quý khách hàng ấy cao và sở hữu tầm vóc rất rất thể thao. Anh ấy mến đùa soccer và vẽ. Tôi mến chúng ta ấy vì như thế chúng ta ấy chất lượng tốt bụng. quý khách hàng ấy luôn luôn hùn bằng hữu thực hiện bài xích luyện về ngôi nhà. Hơn nữa, chúng ta ấy đang được quan hoài. Khi tôi buốt, anh ấy mua sắm dung dịch hùn tôi.