they said that they had been driving through the desert

Câu hỏi:

10/06/2020 44,168

Bạn đang xem: they said that they had been driving through the desert

A. the previous day

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải vày Vietjack

Đáp án: A

Trong 4 đáp án chỉ mất đáp án A là lùi trạng kể từ thời hạn chính quy tắc.

Dịch: Họ bảo rằng bọn họ vẫn tài xế qua quýt rơi mạc ngày ngày hôm trước.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

I wondered ............... the right thing.

A. whether I was doing

B. if I am doing

C. was I doing

D. am I doing

Câu 2:

The woman asked ............... get lunch at school.

A. can the children

B. whether the children could

C. if the children can

D. could the children

Câu 3:

Peter said that if he ............... rich, he ............... a lot.

A. is – will travel

B. were – would travel

Xem thêm: 100g là bao nhiêu lạng

C. had been – would have travelled

D. was – will travel

Câu 4:

They told their parents that they ............... their best lớn vì thế the test.

A. try

B. will try

C. are trying

D. would try

Câu 5:

The scientist said the earth ............... the sun.

A. goes round

B. is going around

C. went around

D. was going around

Câu 6:

Ba said he ............... some good marks the semester before.

A. gets

B. got

C. had gotten

D. have got

TÀI LIỆU VIP VIETJACK