there are several interesting things emerging from the report.

Câu hỏi:

27/03/2023 6,321

A. fading

Bạn đang xem: there are several interesting things emerging from the report.

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án: A

Giải thích: emerge (v) hiện thị lên, xuất hiện tại >< fade (v) lờ mờ dần dần, nhạt nhẽo đi

Dịch: Có một trong những điều thú vị xuất hiện tại kể từ report.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

It turned out vĩ đại be a ______  journey when the weather became bad.

A. hazard

B. hazardous

C. hazarded

D. hazarding

Câu 2:

I never leave any electrical appliances on standby and I think it is a good way vĩ đại ____ energy in the home page.

A. take care of

B. use

C. keep

D. conserve

Câu 3:

Choose the best answer: Information technology has ____ our lives.

A. evolved 

B. reserved

Xem thêm: tóm tắt người ở bến sông châu

C. assimilated

D. transfromed

Câu 4:

The rate of urbanization is low, ____ the rate of urban growth is high.

A. but

B. however

C. so

D. therefore

Câu 5:

My daughter asks for money every day. I am really annoyed by it.

A. I am really annoyed by my daughter asks for money every day.

B. My daughter is asking for money every day.

C. I am really annoyed by it, my daughter asks for money every day.

D. My daughter is always asking for money every day.

Câu 6:

Find the mistake: I came vĩ đại class very early sánh the teacher was late due vĩ đại heavy traffic.

A. came

B. so

C. was

Xem thêm: 12h đêm con nít

D. due to