the course was so difficult

Câu hỏi:

23/03/2020 50,790

Bạn đang xem: the course was so difficult

Đáp án B

Kiến thức về cụm kể từ cố định

Make progress: tiến thủ bộ

Tạm dịch: Khóa học tập này khó khăn mà đến mức tôi không tồn tại bất kể sự tiến thủ cỗ này.

Các cấu tạo không giống cần thiết lưu ý:

So + adj/adv+ that = so sánh + adj + a/an+ N+ that = such + (a/n)+ adj+ N+ that: quá.... cho tới nỗi mà

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

No sooner had I turned on my new PC than vãn there was a strange noise.

A. As soon as there was a strange noise, I turned on my new PC. 

B. Scarcely had I turned on my new PC when there was a strange noise. 

C. Hardly I had turned on my new PC, there was a strange noise. 

D. I had hardly turned on my new PC than vãn there was a strange noise.

Câu 2:

If I had known about their wedding plan earlier, I would have been able to tướng make time to tướng attend the reception buổi tiệc ngọt.

A. I knew their wedding would be planned earlier so sánh I made some time to tướng attend the reception buổi tiệc ngọt. 

B. I wish I had known their wedding plan sooner so sánh that I could arrange time to tướng attend the reception buổi tiệc ngọt. 

C. I don't know their wedding plan earlier so sánh I can't make time to tướng attend the reception buổi tiệc ngọt. 

D. When I knew their wedding buổi tiệc ngọt, it was too late to tướng attend the reception buổi tiệc ngọt.

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D to tướng indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to tướng the underlined word(s) in each of the following questions.

We respectfully advise the Culture Secretary not to tướng put her shirt on it.

A. get rid of

B. be sure about 

Xem thêm: phân tích quê hương đỗ trung quân

C. become interested in

D. be doubtful about

Câu 4:

1/4 of my income _____ to tướng pay for my university debts

A. has been used

B. were used

C. has used

D. are used

Câu 5:

Tom: “Why don't we send them some textbooks, newspapers and picture books?” Hellen: “______________.”

A. Great idea! What meaningful gifts!

B. No, they are not available 

C. We're sorry to tướng hear this

D. You should agree with us

Câu 6:

He worked on fixing the computer for two ______ hours before giving up  and calling tech tư vấn.

A. compact

B. solid

C. tight

D. rush

Xem thêm: linh ka sinh năm

TÀI LIỆU VIP VIETJACK