tanx + cotx = 2

Similar Questions

Q

Bạn đang xem: tanx + cotx = 2

1

{1+2 tan x(tan x+sec x)}1/2 dx=

View Solution

Q

2

dx4+5sin2xdx is equal đồ sộ.

View Solution

Q

3

The integral of 1sinxcos2xdx is

(a) tanx+secx+c       (b) tanxsecx+c
(a) secxtanx+c       (b) tanxlnsecx+c

Xem thêm: soạn hang én

View Solution

Q

4

If esin x[xcos3xsinxcos2x]dx=esin xf(x)+c where c is constant of integration, then f(x)=

View Solution

If f(x)=(logcotxtan x)(logtanxcot x)1+tan1(x(4x2)) then f'(0) is equal to

View Solution