phương trình theo đoạn chắnBài viết lách Cách viết lách phương trình đoạn chắn của đường thẳng liền mạch với cách thức giải cụ thể canh ty học viên ôn luyện, biết phương pháp thực hiện bài xích luyện Cách viết lách phương trình đoạn chắn của đường thẳng liền mạch.

Cách viết lách phương trình đoạn chắn của đường thẳng liền mạch hoặc, chi tiết

A. Phương pháp giải

Quảng cáo

Bạn đang xem: phương trình theo đoạn chắn

+ Cho điểm A(a; 0) và điểm B(0; b) với a.b≠0. Phương trình đường thẳng liền mạch AB theo gót đoạn chắn là: Cách viết lách phương trình đoạn chắn của đường thẳng liền mạch hoặc, chi tiết =1

B. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1. Phương trình đường thẳng liền mạch hạn chế nhị trục tọa phỏng bên trên A( -2 ;0) và B( 0 ; 5) là:

A. 5x - 2y - 10 = 0    B. 5x - 2y + 10 = 0    C. 2x - 5y - 10 = 0    D. 2x + 5y + 4 = 0

Lời giải

Đường trực tiếp AB hạn chế nhị trục tọa phỏng bên trên A( -2 ; 0) và B( 0 ; 5) nên phương trình đường thẳng liền mạch AB theo gót đoạn chắn là :

Cách viết lách phương trình đoạn chắn của đường thẳng liền mạch hoặc, chi tiết = 1

⇔ 5x - 2y + 10 = 0

Chọn B.

Ví dụ 2 : Lập phương trình đường thẳng liền mạch trải qua điểm M( 5; -3) và hạn chế nhị trục tọa phỏng bên trên nhị điểm A và B sao mang lại M là trung điểm của AB.

A. 3x - 5y - 30 = 0    B. 3x + 5y - 30 = 0    C. 5x - 3y - 34 = 0    D. 5x - 3y + 34 = 0

Lời giải

Gọi A ∈ Ox ⇒ A(xA; 0); B ∈ Oy ⇒ B(0; yB)

Ta sở hữu M là trung điểm AB ⇒ Cách viết lách phương trình đoạn chắn của đường thẳng liền mạch hoặc, chi tiết

Suy đi ra (AB): Cách viết lách phương trình đoạn chắn của đường thẳng liền mạch hoặc, chi tiết = 1 ⇔ 3x - 5y - 30 = 0.

Chọn A.

Quảng cáo

Ví dụ 3 : Có bao nhiêu đường thẳng liền mạch trải qua điểm M( 2; -3) và hạn chế nhị trục tọa phỏng bên trên nhị điểm A và B sao mang lại tam giác OAB vuông cân nặng.

A. 2    B. 3    C. 1    D. Không sở hữu.

Lời giải

Gọi tọa phỏng điểm A( a; 0) và B( 0; b).

Phương trình đoạn chắn (AB): Cách viết lách phương trình đoạn chắn của đường thẳng liền mạch hoặc, chi tiết =1

Do tam giác OAB vuông cân nặng bên trên O ⇔ |a| = |b| ⇔ Cách viết lách phương trình đoạn chắn của đường thẳng liền mạch hoặc, chi tiết

TH1: b = a ⇒ Cách viết lách phương trình đoạn chắn của đường thẳng liền mạch hoặc, chi tiết + Cách viết lách phương trình đoạn chắn của đường thẳng liền mạch hoặc, chi tiết = 1 ⇔ x + hắn = a

mà M(2; -3) ∈ (AB) ⇒ 2 - 3 = a ⇔ a = -1 ⇒ b = -1

Vậy phương trình (AB) : x + hắn + 1= 0 .

TH2: b = - a ⇒ Cách viết lách phương trình đoạn chắn của đường thẳng liền mạch hoặc, chi tiết - Cách viết lách phương trình đoạn chắn của đường thẳng liền mạch hoặc, chi tiết = 1 ⇔ x - hắn = a

mà M(2; -3) ∈ (AB) ⇒ 2 + 3 = a ⇔ a = 5 ⇒ b = - 5

Vậy phương trình ( AB) : x - hắn - 5= 0 .

Vậy sở hữu hai tuyến đường trực tiếp vừa lòng đầu bài xích.

Chọn A.

Ví du 4: Viết phương trình đường thẳng liền mạch trải qua nhị điểm A(0; -3) và B(-2; 0).

A. 2x + 3y - 6 = 0    B. 3x + 2y - 6 = 0    C. 3x + 2y + 6 = 0    D. 2x - 3y - 6 = 0

Lời giải

+ Đường trực tiếp AB: Cách viết lách phương trình đoạn chắn của đường thẳng liền mạch hoặc, chi tiết

=> Phương trình đoạn chắn đường thẳng liền mạch AB: Cách viết lách phương trình đoạn chắn của đường thẳng liền mạch hoặc, chi tiết = 1

Hay (AB) : 3x + 2y + 6 = 0

Chọn C.

Quảng cáo

Ví dụ 5: Cho đường thẳng liền mạch d: x - hắn + 3 = 0. Viết phương trình đường thẳng liền mạch d bên dưới dạng đoạn chắn.

A. - Cách viết lách phương trình đoạn chắn của đường thẳng liền mạch hoặc, chi tiết + Cách viết lách phương trình đoạn chắn của đường thẳng liền mạch hoặc, chi tiết = 1    B. Cách viết lách phương trình đoạn chắn của đường thẳng liền mạch hoặc, chi tiết + Cách viết lách phương trình đoạn chắn của đường thẳng liền mạch hoặc, chi tiết = 1    C. - Cách viết lách phương trình đoạn chắn của đường thẳng liền mạch hoặc, chi tiết - Cách viết lách phương trình đoạn chắn của đường thẳng liền mạch hoặc, chi tiết = 1    D. Cách viết lách phương trình đoạn chắn của đường thẳng liền mạch hoặc, chi tiết - Cách viết lách phương trình đoạn chắn của đường thẳng liền mạch hoặc, chi tiết = 1

Lời giải

Đường trực tiếp d hạn chế trục Ox bên trên A(- 3; 0) và hạn chế trục Oy bên trên B(0; 3).

=> Phương trình đoạn chắn đường thẳng liền mạch d:

- Cách viết lách phương trình đoạn chắn của đường thẳng liền mạch hoặc, chi tiết + Cách viết lách phương trình đoạn chắn của đường thẳng liền mạch hoặc, chi tiết = 1

Chọn A.

Ví dụ 6: Cho đường thẳng liền mạch d: x + hắn - 6 = 0. Viết phương trình đường thẳng liền mạch d bên dưới dạng phương trình đoạn chắn?

A. Cách viết lách phương trình đoạn chắn của đường thẳng liền mạch hoặc, chi tiết - Cách viết lách phương trình đoạn chắn của đường thẳng liền mạch hoặc, chi tiết = 1    B. Cách viết lách phương trình đoạn chắn của đường thẳng liền mạch hoặc, chi tiết - Cách viết lách phương trình đoạn chắn của đường thẳng liền mạch hoặc, chi tiết = 1    C. Cách viết lách phương trình đoạn chắn của đường thẳng liền mạch hoặc, chi tiết + Cách viết lách phương trình đoạn chắn của đường thẳng liền mạch hoặc, chi tiết = 1    D. - Cách viết lách phương trình đoạn chắn của đường thẳng liền mạch hoặc, chi tiết - Cách viết lách phương trình đoạn chắn của đường thẳng liền mạch hoặc, chi tiết = 1

Lời giải

Đường trực tiếp d hạn chế trục Ox bên trên điểm A(6;0) .

Đường trực tiếp d hạn chế trục Oy bên trên điểm B(0;6).

Đường trực tiếp d trải qua nhị điểm A(6;0) và B(0; 6) nên phương trình đường thẳng liền mạch d dạng đoạn chắn là: Cách viết lách phương trình đoạn chắn của đường thẳng liền mạch hoặc, chi tiết + Cách viết lách phương trình đoạn chắn của đường thẳng liền mạch hoặc, chi tiết = 1

Chọn C.

Xem thêm: thuỷ đậu bôi thuốc gì

Quảng cáo

Ví dụ 7. Phương trình tổng quát mắng của đường thẳng liền mạch hạn chế nhị trục tọa phỏng bên trên A( 3 ; 0) và       B(0 ; -2) là:

A. 3x - 2y + 1 = 0    B. -2x + 3y + 6 = 0    C. 2x - 3y + 6 = 0    D. 2x - 3y + 4 = 0

Lời giải

Đường trực tiếp AB hạn chế nhị trục tọa phỏng bên trên A(3 ; 0) và B( 0 ; -2) nên phương trình đường thẳng liền mạch AB theo gót đoạn chắn là :

Cách viết lách phương trình đoạn chắn của đường thẳng liền mạch hoặc, chi tiết = 1

⇔ -2x + 3y + 6 = 0

Chọn B.

Ví dụ 8: Lập phương trình đường thẳng liền mạch trải qua điểm M( 1;-2) và hạn chế nhị trục tọa phỏng bên trên nhị điểm A và B sao mang lại M là trung điểm của AB.

A. – 4x + 2y + 8 = 0    B. 4x + 2y + 8 = 0    C. 2x - hắn + 1 = 0    D. 2x + hắn = 0

Lời giải

Gọi A (a ; 0) ∈ Ox; B(0; b) ∈ Oy

Ta sở hữu M là trung điểm AB nên :

Cách viết lách phương trình đoạn chắn của đường thẳng liền mạch hoặc, chi tiết ⇔ a = 2 và b = - 4

Suy đi ra phương trình AB : Cách viết lách phương trình đoạn chắn của đường thẳng liền mạch hoặc, chi tiết = 1 hoặc – 4x + 2y + 8 = 0

Chọn A.

Ví dụ 9 : Có bao nhiêu đường thẳng liền mạch trải qua điểm M(3;3) và hạn chế nhị trục tọa phỏng bên trên nhị điểm A và B sao mang lại tam giác OAB vuông cân nặng.

A. 2    B. 3    C. 1    D. Không sở hữu.

Lời giải

Gọi tọa phỏng điểm A( a; 0) và B( 0; b).

Phương trình đoạn chắn đường thẳng liền mạch AB: Cách viết lách phương trình đoạn chắn của đường thẳng liền mạch hoặc, chi tiết =1

Do tam giác OAB vuông cân nặng bên trên O ⇔ |a| = |b| ⇔ Cách viết lách phương trình đoạn chắn của đường thẳng liền mạch hoặc, chi tiết

TH1: b = a ⇒ Cách viết lách phương trình đoạn chắn của đường thẳng liền mạch hoặc, chi tiết + Cách viết lách phương trình đoạn chắn của đường thẳng liền mạch hoặc, chi tiết = 1 ⇔ x + hắn = a

Mà M(3;3) nằm trong AB nên 3 + 3 = a ⇔ a= 6 ⇒ b= 6

Vậy phương trình (AB) : x + hắn - 6 = 0 .

TH2: b = - a ⇒ Cách viết lách phương trình đoạn chắn của đường thẳng liền mạch hoặc, chi tiết - Cách viết lách phương trình đoạn chắn của đường thẳng liền mạch hoặc, chi tiết = 1 ⇔ x - hắn = a

Mà M( 3; 3) nằm trong AB nên 3 - 3= a ⇔ a= 0 ⇒ b= 0 ( loại vì như thế Khi tê liệt 3 điểm A; B và O trùng nhau)

Vậy sở hữu một đường thẳng liền mạch vừa lòng đầu bài xích.

Chọn C.

Ví dụ 10: Viết phương trình đường thẳng liền mạch trải qua nhị điểm A( 0; 4) và B( -3;0).

A. 4x + 3y - 6 = 0    B. 4x - 3y - 6 = 0    C. 4x - 3y + 12 = 0    D. 4x - 3y + 6 = 0

Lời giải

+ Đường trực tiếp AB: Cách viết lách phương trình đoạn chắn của đường thẳng liền mạch hoặc, chi tiết

=> Phương trình đoạn chắn đường thẳng liền mạch AB: - Cách viết lách phương trình đoạn chắn của đường thẳng liền mạch hoặc, chi tiết + Cách viết lách phương trình đoạn chắn của đường thẳng liền mạch hoặc, chi tiết = 1

Hay (AB) : 4x - 3y + 12 = 0

Chọn C.

Ví dụ 11: Cho đường thẳng liền mạch d: 2x - hắn + 4 = 0. Viết phương trình đường thẳng liền mạch d bên dưới dạng đoạn chắn.

A. - Cách viết lách phương trình đoạn chắn của đường thẳng liền mạch hoặc, chi tiết + Cách viết lách phương trình đoạn chắn của đường thẳng liền mạch hoặc, chi tiết = 1    B. Cách viết lách phương trình đoạn chắn của đường thẳng liền mạch hoặc, chi tiết + (- Cách viết lách phương trình đoạn chắn của đường thẳng liền mạch hoặc, chi tiết ) = 1    C. - Cách viết lách phương trình đoạn chắn của đường thẳng liền mạch hoặc, chi tiết - Cách viết lách phương trình đoạn chắn của đường thẳng liền mạch hoặc, chi tiết = 1    D. Cách viết lách phương trình đoạn chắn của đường thẳng liền mạch hoặc, chi tiết - Cách viết lách phương trình đoạn chắn của đường thẳng liền mạch hoặc, chi tiết = 1

Lời giải

Đường trực tiếp d hạn chế trục Ox bên trên A(-2;0) và hạn chế trục Oy bên trên B(0; 4).

=> Phương trình đoạn chắn đường thẳng liền mạch d:

- Cách viết lách phương trình đoạn chắn của đường thẳng liền mạch hoặc, chi tiết + Cách viết lách phương trình đoạn chắn của đường thẳng liền mạch hoặc, chi tiết = 1

Chọn A

Xem thêm thắt những dạng bài xích luyện Toán 10 sở hữu đáp án hoặc khác:

 • Các công thức về phương trình lối thẳng
 • Cách dò la vecto pháp tuyến của lối thẳng
 • Viết phương trình tổng quát mắng của lối thẳng
 • Viết phương trình đường thẳng liền mạch lúc biết thông số góc
 • Xác xác định trí kha khá của hai tuyến đường thẳng
 • Viết phương trình lối trung trực của đoạn thẳng
 • Tìm hình chiếu vuông góc của điểm lên lối thẳng
 • Tìm điểm đối xứng của một điểm qua chuyện lối thẳng

Đã sở hữu câu nói. giải bài xích luyện lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài xích luyện Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài xích luyện Lớp 10 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài xích luyện Lớp 10 Cánh diều

Săn SALE shopee Tết:

 • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá cả tương đối rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề thi đua giành riêng cho nghề giáo và gia sư giành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu phầm mềm VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài xích luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi free bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: em hãy viết báo cáo tìm hiểu sự nảy mầm của hạt đỗ trong tự nhiên

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.


phuong-phap-toa-do-trong-mat-phang.jspGiải bài xích luyện lớp 10 sách mới nhất những môn học