phiếu bài tập chia cho số có 2 chữ số lớp 4

Toán lớp 4 phân tách mang lại số đem 2 chữ số học viên nối tiếp được sản xuất quen thuộc với phép tắc tính phân tách và những bài xích tập dượt áp dụng của phép tắc phân tách.

Bài học tập này mamnonconglap.edu.vn nối tiếp cung ứng những kiến thức và kỹ năng trọng tâm, bài xích tập dượt áp dụng của toán lớp 4 phân tách mang lại số đem 2 chữ số. Phụ huynh và học sinh nằm trong xem thêm nhé.

Bạn đang xem: phiếu bài tập chia cho số có 2 chữ số lớp 4

1. Ôn tập dượt cơ hội phân tách mang lại số có một chữ số 

chia mang lại số có một chữ số

Thực hiện nay phép tắc phân tách theo đòi trật tự kể từ trái ngược qua chuyện nên.

Áp dụng 3 bước: phép tắc phân tách - nhân - trừ.

 • 2 phân tách 2 bởi vì 1, ghi chép 1

1 nhân 2 bởi vì 2, 2 trừ 2 bởi vì 0

 • Hạ 1, 1 ko phân tách được mang lại 2, ghi chép 0

  0 nhân 2 bởi vì 0, 1 trừ 0 bởi vì 1

 • Hạ 0 được 10, 10 phân tách 2 được 5, ghi chép 5

5 nhân 2 bởi vì 10, 10 trừ 10 bởi vì 0

 • Hạ 2, 2 phân tách 2 được một, ghi chép 1

1 nhân 2 được 2, 2 trừ 2 bởi vì 0

 • Hạ 4, 4 phân tách 2 được 2, ghi chép 2

2 nhân 2 bởi vì 4, 4 trừ 4 bởi vì 0

Vậy 21024 : 2 = 10512

2. Cách phân tách mang lại số đem 2 chữ số

2.1. Ví dụ 1. Phép phân tách không tồn tại số dư

ví dụ phân tách mang lại số đem 2 chữ số phân tách hết

Thực hiện nay phép tắc phân tách theo đòi trật tự kể từ trái ngược qua chuyện nên.

Áp dụng 3 bước: phép tắc phân tách - nhân - trừ.

 • 20 phân tách 14 được một, ghi chép 1

1 nhân 14 được 14, trăng tròn trừ 14 được 6, ghi chép 6

 • Hạ 1 được 61, 61 phân tách 14 được 4, ghi chép 4

4 nhân 14 được 56, 61 trừ 56 bởi vì 5, ghi chép 5

 • Hạ 6 được 56, 56 phân tách 14 bởi vì 4, ghi chép 4

4 nhân 14 bởi vì 56, 56 trừ 56 bởi vì 0

Vậy năm 2016 : 14 = 144, phép tắc phân tách này là phép tắc phân tách không còn.

2.2. Ví dụ 2. Phép phân tách đem số dư

chia mang lại số đem nhì chữ số đem dư

Thực hiện nay phép tắc phân tách theo đòi trật tự kể từ trái ngược qua chuyện nên.

Áp dụng 3 bước: phép tắc phân tách - nhân - trừ.

 • 51 phân tách 19 được 2, ghi chép 2

2 nhân 19 được 38, 51 trừ 38 bởi vì 13

 • Hạ 0 xuống được 130 phân tách 19 được 6, ghi chép 6

6 nhân 19 được 114, 130 trừ 114 được 16

 • Hạ 1 được 161 phân tách 19 được 8, ghi chép 8

8 nhân 19 được 152, 161 trừ 152 được 9

 • Hạ 9 được 99 phân tách 19 bởi vì 5, ghi chép 5

5 nhân 19 được 95, 99 trừ 95 bởi vì 4

Vậy 51019 : 19 = 2685 dư 4

2.3.3. Nhận xét phép tắc phân tách mang lại số đem 2 chữ số

Những cảnh báo khi triển khai phép tắc phân tách số đem nhì chữ số

 • Phép phân tách không còn là phép tắc phân tách đem số dư bởi vì 0

 • Phép phân tách đem dư là phép tắc phân tách đem số dư không giống 0

 • Phép phân tách đem dư thì số dư luôn luôn nhỏ rộng lớn số chia

3. Ôn tập dượt mặt hàng và phần trong số tự động nhiên 

Bảng phân biệt mặt hàng và lớp

 • Hàng đơn trăm, hàng trăm, mặt hàng đơn vị chức năng thích hợp trở nên lớp đơn vị
 • Hàng trăm ngàn, hàng trăm ngàn, mặt hàng ngàn thích hợp trở nên lớp nghìn

4. Bài tập dượt áp dụng toán lớp 4 phân tách mang lại số đem 2 chữ số

4.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 361 : 19

b) 5304 : 24

c) 20520 : 72

d) 168840 : 56

Bài 2: Đặt tính rồi tính

a) 569 : 35

b) 2052 : 45

c) 22885 : 46

d) 459476 : 57

Bài 3: Tính độ quý hiếm của biểu thức

a) 3628 x 24 - 46372

b) 55477- 1258 : 34

c) 22776 : 78 x 25

d) 9841 + 3904 : 64

Bài 4: Tìm x, hắn biết

a) 85 x Y = 4760

b) 13345 : x = 85

Bài 5: Một nông trại gà thường ngày gà đẻ được 3000 trứng tạo thành những tá trứng, từng tá 12 trái ngược. Hỏi đem từng nào tá trứng?

4.2. Bài giải

Bài 1:

đặt tính và tính

 • 36 phân tách 19 được một, ghi chép 1

       1 nhân 19 được 19, 36 trừ 19 được 17

 • Hạ 1 được 171, 171 phân tách 19 bởi vì 9, ghi chép 9

       9 nhân 19 được 171, 171 trừ 171 bởi vì 0

Vậy 361 : 19 = 19

đặt tính và tính

 • 53 phân tách 24 bởi vì 2, ghi chép 2

       2 nhân 24 được 48, 53 trừ 48 bởi vì 5

 • Hạ 0 được 50, 50 phân tách 24 bởi vì 2, ghi chép 2

       2 nhân 24 được 48, 50 trừ 48 bởi vì 2

 • Hạ 4 được 24, 24 phân tách 24 bởi vì 1

       1 nhân 24 được 24, 24 trừ 24 bởi vì 0

Vậy 3304 : 24 = 221 là phép tắc phân tách hết

đặt tính và tính

 • 205 phân tách 72 được 2, ghi chép 2

2 nhân 72 bởi vì 144, 205 trừ 144 bởi vì 61

 • Hạ 2 được 612 phân tách 72 được 8, ghi chép 8

8 nhân 72 bởi vì 576, 612 trừ 576 được 36

 • Hạ 0 được 360 phân tách 72 bởi vì 5, ghi chép 5

5 nhân 72 bởi vì 360, 360 trừ 360 bởi vì 0

Vậy 20320 : 72 = 285 là phép tắc phân tách hết

đặt tính và tính

3 nhân 56 bởi vì 168, 168 trừ 168 bởi vì 0

 • 0 phân tách 56 bởi vì 0, ghi chép 0

 • Hạ 84 phân tách 56 bởi vì 1, ghi chép 1

1 nhân 56 bởi vì 56, 84 trừ 56 bởi vì 28

 • Hạ 0 được 280 phân tách 56 bởi vì 5, ghi chép 5

5 nhân 56 bởi vì 280, 280 trừ 280 bởi vì 0

Vậy 168840 : 56 = 3015 là phép tắc phân tách không còn.

Bài 2:

đặt tính và tính

 • 56 phân tách 35 bởi vì 1, ghi chép 1

1 nhân 35 được 35, 56 trừ 35 bởi vì 21

 • Hạ 9 được 219 phân tách 35 bởi vì 6, ghi chép 6

6 nhân 35 bởi vì 210, 219 trừ 210 bởi vì 9

Vậy 569 : 35 = 16 dư 9 là phép tắc phân tách đem số dư

đặt tính và tính

 • 205 phân tách 45 bởi vì 4, ghi chép 4

4 nhân 45 bởi vì 180, 205 trừ 180 bởi vì 25

Hạ 2 được 252 phân tách 45 bởi vì 5, ghi chép 5

5 nhân 45 bởi vì 225, 252 trừ 225 bởi vì 27

Vậy 2052 : 45 = 45 dư 27 là phép tắc phân tách đem số dư

đặt tính và tính

 • 228 phân tách 46 bởi vì 4, ghi chép 4

4 nhân 46 bởi vì 184, 228 trừ 184 bởi vì 44

 • Hạ 8 được 448 phân tách 46 bởi vì 9, ghi chép 9

9 nhân 46 bởi vì 414, 448 trừ 414 bởi vì 34

 • Hạ 5 được 345 phân tách 46 bởi vì 7, ghi chép 7

7 nhân 46 bởi vì 322, 345 trừ 322 bởi vì 23

Vậy 22885 : 46 = 497 dư 23 là phép tắc phân tách đem số dư

đặt tính và tính

 • 459 phân tách 57 bởi vì 8, ghi chép 8

8 nhân 57 bởi vì 456, 459 trừ 456 bởi vì 3

 • 3 ko phân tách được mang lại 57 ghi chép 0

 • Hạ 47 được 347 phân tách 57 bởi vì 6, ghi chép 6

6 nhân 57 bởi vì 342, 347 trừ 342 bởi vì 5

 • Hạ 6 được 56 phân tách 57 ko phân tách không còn ghi chép 0

0 nhân 57 bởi vì 0, 56 trừ 0 bởi vì 56

Vậy 459476 : 57 = 8060 dư 56 là phép tắc phân tách đem số dư

Bài 3:

Thực hiện nay biểu thức theo đòi quy tắc ưu tiên: phép tắc nhân phân tách trước, nằm trong trừ sau

Biểu thức chỉ mất phép tắc nhân, phân tách thì triển khai trật tự kể từ trái ngược qua chuyện nên.

a) 3628 x 24 - 46372 = (3628 x 24) - 46372 = 87072 - 46372 = 40700

b) 55477- 1258 : 34 = 55477- (1258 : 34) = 55477 - 37 = 55440

c) 22776 : 78 x 25 = 292 x 25 = 7300

d) 9841 + 3904 : 64 =  9841 + (3904 : 64) = 9841 + 61 = 9902

Bài 4:

a) 85 x Y = 4760

Y = 4760 : 85

Y = 56

b) 13345 : x = 85

x = 13345 : 85

x = 157

Bài 5:

Mỗi ngày nông trại đóng góp được số tá trứng là:

3000 : 12 = 250 (tá trứng)

Vậy thường ngày gà đẻ được 250 tá trứng

5. Bài tập dượt thực hành

5.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính và tính

a) 2957 : 23

b) 198475 : 56

c) 9285 : 27

d) 68395 : 36

Bài 2: Tìm x biết

a) 4578 : x = 42

b) 50496 : x = 48

Bài 3: Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 2647 + 675 : 45

b) 5797 - 2890 : 34

c) 68 x 234 : 52

d) 15 x 5312 : 40

Bài 4: Vườn cây ăn trái ngược ngôi nhà Bác Tư đem 800 cây ăn trái ngược những loại được trồng vô 16 mặt hàng. Hỏi từng mặt hàng đem từng nào cây ăn quả?

5.2. Đáp án

Bài 1:

a) 128 dư 13

b) 3544 dư 11

c) 343 dư 24

d) 1899 dư 31

Bài 2:

a) x = 109

b) x = 1052

Bài 3:

a) 2662

b) 5712

c) 306

d) 1992

Xem thêm: tả bài văn về cây cối

Bài 4:

Đáp án: 50 hàng

Học chất lượng toán lớp 4 phân tách mang lại số đem 2 chữ số, học viên rất cần phải chịu khó thực hiện bài xích tập dượt nhằm trở nên thục công việc tính phép tắc phân tách. Tiếp tục theo đòi dõi mamnonconglap.edu.vn sẽ được cung ứng thêm thắt nhiều kiến thức và kỹ năng hữu ích nhé.