phép chia có dư lớp 4

Toán lớp 4 phân tách mang đến số sở hữu 2 chữ số học viên kế tiếp được tạo thân quen với phép tắc tính phân tách và những bài bác tập luyện áp dụng của phép tắc phân tách.

Bài học tập này mamnonconglap.edu.vn kế tiếp cung ứng những kiến thức và kỹ năng trọng tâm, bài bác tập luyện áp dụng của toán lớp 4 phân tách mang đến số sở hữu 2 chữ số. Phụ huynh và học sinh nằm trong tìm hiểu thêm nhé.

Bạn đang xem: phép chia có dư lớp 4

1. Ôn tập luyện cơ hội phân tách mang đến số có một chữ số 

chia mang đến số có một chữ số

Thực hiện tại phép tắc phân tách theo đòi trật tự kể từ trái ngược qua chuyện nên.

Áp dụng 3 bước: phép tắc phân tách - nhân - trừ.

 • 2 phân tách 2 vày 1, viết lách 1

1 nhân 2 vày 2, 2 trừ 2 vày 0

 • Hạ 1, 1 ko phân tách được mang đến 2, viết lách 0

  0 nhân 2 vày 0, 1 trừ 0 vày 1

 • Hạ 0 được 10, 10 phân tách 2 được 5, viết lách 5

5 nhân 2 vày 10, 10 trừ 10 vày 0

 • Hạ 2, 2 phân tách 2 được một, viết lách 1

1 nhân 2 được 2, 2 trừ 2 vày 0

 • Hạ 4, 4 phân tách 2 được 2, viết lách 2

2 nhân 2 vày 4, 4 trừ 4 vày 0

Vậy 21024 : 2 = 10512

2. Cách phân tách mang đến số sở hữu 2 chữ số

2.1. Ví dụ 1. Phép phân tách không tồn tại số dư

ví dụ phân tách mang đến số sở hữu 2 chữ số phân tách hết

Thực hiện tại phép tắc phân tách theo đòi trật tự kể từ trái ngược qua chuyện nên.

Áp dụng 3 bước: phép tắc phân tách - nhân - trừ.

 • 20 phân tách 14 được một, viết lách 1

1 nhân 14 được 14, đôi mươi trừ 14 được 6, viết lách 6

 • Hạ 1 được 61, 61 phân tách 14 được 4, viết lách 4

4 nhân 14 được 56, 61 trừ 56 vày 5, viết lách 5

 • Hạ 6 được 56, 56 phân tách 14 vày 4, viết lách 4

4 nhân 14 vày 56, 56 trừ 56 vày 0

Vậy năm nhâm thìn : 14 = 144, phép tắc phân tách này là phép tắc phân tách không còn.

2.2. Ví dụ 2. Phép phân tách sở hữu số dư

chia mang đến số sở hữu nhị chữ số sở hữu dư

Thực hiện tại phép tắc phân tách theo đòi trật tự kể từ trái ngược qua chuyện nên.

Áp dụng 3 bước: phép tắc phân tách - nhân - trừ.

 • 51 phân tách 19 được 2, viết lách 2

2 nhân 19 được 38, 51 trừ 38 vày 13

 • Hạ 0 xuống được 130 phân tách 19 được 6, viết lách 6

6 nhân 19 được 114, 130 trừ 114 được 16

 • Hạ 1 được 161 phân tách 19 được 8, viết lách 8

8 nhân 19 được 152, 161 trừ 152 được 9

 • Hạ 9 được 99 phân tách 19 vày 5, viết lách 5

5 nhân 19 được 95, 99 trừ 95 vày 4

Vậy 51019 : 19 = 2685 dư 4

2.3.3. Nhận xét phép tắc phân tách mang đến số sở hữu 2 chữ số

Những chú ý Lúc tiến hành phép tắc phân tách số sở hữu nhị chữ số

 • Phép phân tách không còn là phép tắc phân tách sở hữu số dư vày 0

 • Phép phân tách sở hữu dư là phép tắc phân tách sở hữu số dư không giống 0

 • Phép phân tách sở hữu dư thì số dư luôn luôn nhỏ rộng lớn số chia

3. Ôn tập luyện mặt hàng và phần trong số tự động nhiên 

Bảng phân biệt mặt hàng và lớp

 • Hàng đơn trăm, hàng trăm, mặt hàng đơn vị chức năng ăn ý trở thành lớp đơn vị
 • Hàng trăm ngàn, hàng trăm ngàn, mặt hàng ngàn ăn ý trở thành lớp nghìn

4. Bài tập luyện áp dụng toán lớp 4 phân tách mang đến số sở hữu 2 chữ số

4.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 361 : 19

b) 5304 : 24

c) 20520 : 72

d) 168840 : 56

Bài 2: Đặt tính rồi tính

a) 569 : 35

b) 2052 : 45

c) 22885 : 46

d) 459476 : 57

Bài 3: Tính độ quý hiếm của biểu thức

a) 3628 x 24 - 46372

b) 55477- 1258 : 34

c) 22776 : 78 x 25

d) 9841 + 3904 : 64

Bài 4: Tìm x, hắn biết

a) 85 x Y = 4760

b) 13345 : x = 85

Bài 5: Một nông trại gà thường ngày gà đẻ được 3000 trứng tạo thành những tá trứng, từng tá 12 trái ngược. Hỏi sở hữu từng nào tá trứng?

4.2. Bài giải

Bài 1:

đặt tính và tính

 • 36 phân tách 19 được một, viết lách 1

       1 nhân 19 được 19, 36 trừ 19 được 17

 • Hạ 1 được 171, 171 phân tách 19 vày 9, viết lách 9

       9 nhân 19 được 171, 171 trừ 171 vày 0

Vậy 361 : 19 = 19

đặt tính và tính

 • 53 phân tách 24 vày 2, viết lách 2

       2 nhân 24 được 48, 53 trừ 48 vày 5

 • Hạ 0 được 50, 50 phân tách 24 vày 2, viết lách 2

       2 nhân 24 được 48, 50 trừ 48 vày 2

 • Hạ 4 được 24, 24 phân tách 24 vày 1

       1 nhân 24 được 24, 24 trừ 24 vày 0

Vậy 3304 : 24 = 221 là phép tắc phân tách hết

đặt tính và tính

 • 205 phân tách 72 được 2, viết lách 2

2 nhân 72 vày 144, 205 trừ 144 vày 61

 • Hạ 2 được 612 phân tách 72 được 8, viết lách 8

8 nhân 72 vày 576, 612 trừ 576 được 36

 • Hạ 0 được 360 phân tách 72 vày 5, viết lách 5

5 nhân 72 vày 360, 360 trừ 360 vày 0

Vậy 20320 : 72 = 285 là phép tắc phân tách hết

đặt tính và tính

3 nhân 56 vày 168, 168 trừ 168 vày 0

 • 0 phân tách 56 vày 0, viết lách 0

 • Hạ 84 phân tách 56 vày 1, viết lách 1

1 nhân 56 vày 56, 84 trừ 56 vày 28

 • Hạ 0 được 280 phân tách 56 vày 5, viết lách 5

5 nhân 56 vày 280, 280 trừ 280 vày 0

Vậy 168840 : 56 = 3015 là phép tắc phân tách không còn.

Bài 2:

đặt tính và tính

 • 56 phân tách 35 vày 1, viết lách 1

1 nhân 35 được 35, 56 trừ 35 vày 21

 • Hạ 9 được 219 phân tách 35 vày 6, viết lách 6

6 nhân 35 vày 210, 219 trừ 210 vày 9

Vậy 569 : 35 = 16 dư 9 là phép tắc phân tách sở hữu số dư

đặt tính và tính

 • 205 phân tách 45 vày 4, viết lách 4

4 nhân 45 vày 180, 205 trừ 180 vày 25

Hạ 2 được 252 phân tách 45 vày 5, viết lách 5

5 nhân 45 vày 225, 252 trừ 225 vày 27

Vậy 2052 : 45 = 45 dư 27 là phép tắc phân tách sở hữu số dư

đặt tính và tính

 • 228 phân tách 46 vày 4, viết lách 4

4 nhân 46 vày 184, 228 trừ 184 vày 44

 • Hạ 8 được 448 phân tách 46 vày 9, viết lách 9

9 nhân 46 vày 414, 448 trừ 414 vày 34

 • Hạ 5 được 345 phân tách 46 vày 7, viết lách 7

7 nhân 46 vày 322, 345 trừ 322 vày 23

Vậy 22885 : 46 = 497 dư 23 là phép tắc phân tách sở hữu số dư

đặt tính và tính

 • 459 phân tách 57 vày 8, viết lách 8

8 nhân 57 vày 456, 459 trừ 456 vày 3

 • 3 ko phân tách được mang đến 57 viết lách 0

 • Hạ 47 được 347 phân tách 57 vày 6, viết lách 6

6 nhân 57 vày 342, 347 trừ 342 vày 5

 • Hạ 6 được 56 phân tách 57 ko phân tách không còn viết lách 0

0 nhân 57 vày 0, 56 trừ 0 vày 56

Vậy 459476 : 57 = 8060 dư 56 là phép tắc phân tách sở hữu số dư

Bài 3:

Thực hiện tại biểu thức theo đòi quy tắc ưu tiên: phép tắc nhân phân tách trước, nằm trong trừ sau

Biểu thức chỉ mất phép tắc nhân, phân tách thì tiến hành trật tự kể từ trái ngược qua chuyện nên.

a) 3628 x 24 - 46372 = (3628 x 24) - 46372 = 87072 - 46372 = 40700

b) 55477- 1258 : 34 = 55477- (1258 : 34) = 55477 - 37 = 55440

c) 22776 : 78 x 25 = 292 x 25 = 7300

d) 9841 + 3904 : 64 =  9841 + (3904 : 64) = 9841 + 61 = 9902

Bài 4:

a) 85 x Y = 4760

Y = 4760 : 85

Y = 56

b) 13345 : x = 85

x = 13345 : 85

x = 157

Bài 5:

Mỗi ngày nông trại đóng góp được số tá trứng là:

3000 : 12 = 250 (tá trứng)

Vậy thường ngày gà đẻ được 250 tá trứng

5. Bài tập luyện thực hành

5.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính và tính

a) 2957 : 23

b) 198475 : 56

c) 9285 : 27

d) 68395 : 36

Bài 2: Tìm x biết

a) 4578 : x = 42

b) 50496 : x = 48

Bài 3: Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 2647 + 675 : 45

b) 5797 - 2890 : 34

c) 68 x 234 : 52

d) 15 x 5312 : 40

Bài 4: Vườn cây ăn trái ngược căn nhà Bác Tư sở hữu 800 cây ăn trái ngược những loại được trồng vô 16 mặt hàng. Hỏi từng mặt hàng sở hữu từng nào cây ăn quả?

5.2. Đáp án

Bài 1:

a) 128 dư 13

b) 3544 dư 11

c) 343 dư 24

d) 1899 dư 31

Bài 2:

a) x = 109

b) x = 1052

Bài 3:

a) 2662

b) 5712

c) 306

d) 1992

Xem thêm: mô tả quá trình trao đổi khí qua khí khổng của lá

Bài 4:

Đáp án: 50 hàng

Học chất lượng toán lớp 4 phân tách mang đến số sở hữu 2 chữ số, học viên cần được cần cù thực hiện bài bác tập luyện nhằm trở thành thục công việc tính phép tắc phân tách. Tiếp tục theo đòi dõi mamnonconglap.edu.vn và để được cung ứng thêm thắt nhiều kiến thức và kỹ năng có lợi nhé.