nhân đơn thức với đa thức bài tập

Bài ghi chép trăng tròn Bài tập dượt Nhân đơn thức với khá nhiều thức với đáp án bao gồm những dạng bài xích tập dượt về Nhân đơn thức với khá nhiều thức lớp 8 kể từ cơ phiên bản đến nâng lên chung học viên lớp 8 biết phương pháp thực hiện bài xích tập dượt Nhân đơn thức với khá nhiều thức.

20 Bài tập dượt Nhân đơn thức với khá nhiều thức với đáp án

Bài 1: Giá trị của biểu thức A = x( 2x + 3 ) - 4( x + 1 ) - 2x( x - một nửa ) là ?

Bạn đang xem: nhân đơn thức với đa thức bài tập

Quảng cáo

   A. x +1   B. 4

   C. - 4   D. 1 -x

Lời giải:

Ta có: A = x( 2x + 3 ) - 4( x + 1 ) - 2x( x - một nửa )

= ( 2x .x + 3 .x ) - ( 4 .x + 4 .1 ) - ( 2x .x - một nửa .2x )

= 2x2 + 3x - 4x - 4 - 2x2 + x = - 4

Chọn đáp án C.

Bài 2: Chọn câu vấn đáp đích thị ( 2x3 - 3xy + 12x )( - 1/6xy ) vì chưng ?

   A. - 1/3x4y + 12x2y2 - 2xy2

   B. - 1/3x4y + một nửa x2y2 + 2xy2

   C. - 1/3x4y + 12x2y2 - 2x2y3

   D. - 1/3x4y + một nửa x2y2 - 2x2y

Lời giải:

Ta có: ( 2x3 - 3xy + 12x )( - 1/6xy )

= (- 1/6xy ). ( 2x3 - 3xy + 12x)

= ( - 1/6xy ).2x3 + (- 1/6xy).(-3xy) + (-1/6xy).12x

= - 1/3x4y + 1/2x2y2 - 2x2y

Chọn đáp án D.

Bài 3: hiểu 3x + 2( 5 - x ) = 0, độ quý hiếm của x cần thiết lần là ?

Quảng cáo

   A. x = -10   B. x =9

   C. x = - 8   D. x =0

Lời giải:

Ta với 3x + 2( 5 - x ) = 0 ⇔ 3x + 2.5 - 2.x = 0 ⇔ x + 10 = 0 ⇔ x = - 10.

Chọn đáp án A.

Bài 4: Kết trái khoáy nào là tại đây đích thị với biểu thức A = 2/5xy( x2y -5x + 10y ) ?

   A. 2/5x3y2 + xy2 + 2x2y.

   B. 2/5x3y2 - 2x2y + 2xy2.

   C. 2/5x3y2 - 2x2y + 4xy2.

   D. 2/5x3y2 - 2x2y - 2xy2.

Lời giải:

Ta có: A = 2/5xy( x2y -5x + 10y ) = 2/5xy .x2y - 2/5xy .5x + 2/5xy .10y

= 2/5x3y2 - 2x2y + 4xy2.

Chọn đáp án C.

Bài 5: Giá trị của x vừa lòng 2x( x + 3 ) + 2( x + 3 ) = 0 là ?

Quảng cáo

   A. x = -3 hoặc x =1

   B. x =3 hoặc x = -1

   C. x = -3 hoặc x = -1

   D. x =1 hoặc x = 3

Lời giải:

Ta với 2x( x + 3 ) + 2( x + 3 ) = 0 ⇔ ( x + 3 )( 2x + 2 ) = 0

Bài tập dượt Nhân đơn thức với khá nhiều thức | Lý thuyết và Bài tập dượt Toán 8 với đáp án

Chọn đáp án C.

Bài 6: Tính độ quý hiếm biểu thức Bài tập dượt Nhân đơn thức với khá nhiều thức | Lý thuyết và Bài tập dượt Toán 8 với đáp ántại x = 1

A. 2     B.3

C. 4     D. - 2

Lời giải:

Ta có:

Bài tập dượt Nhân đơn thức với khá nhiều thức | Lý thuyết và Bài tập dượt Toán 8 với đáp án

Giá trị biểu thức A bên trên x = 1 là: A = 14 – 3.13 + 4.12 = 1- 3 + 4 = 2.

Chọn đáp án A

Bài 7: Rút gọn gàng biểu thức: A = 2x2(-3x3 + 2x2 + x - 1) + 2x(x2 – 3x + 1)

Quảng cáo

A. A = -6x5 + 4x2 - 4x3 - 2x

B. A = -6x5 + 2x2 + 4x3 + 2x

C. A = -6x5 - 4x2 + 4x3 + 2x

D. A = -6x5 - 2x2 + 4x3 - 2x

Lời giải:

Ta có:

A = 2x2(-3x3 + 2x2 + x - 1) + 2x(x2 – 3x + 1)

A = 2x2.(-3x3) + 2x2.2x2 + 2x2. x + 2x2.(-1) + 2x.x2 + 2x.(-3x) + 2x.1

A = -6x5 + 4x2 + 2x3 - 2x2 + 2x3 – 6x2 + 2x

A = -6x5 - 4x2 + 4x3 + 2x

Chọn đáp án C

Bài 8: Giải phương trình: 2x2(x + 2) - 2x(x2 + 2) = 0

A. x = 0

B. x = 0 hoặc x = -1

C. x = 1 hoặc x = -1

D. x = 0 hoặc x = 1

Lời giải:

Ta có: 2x2(x + 2) - 2x(x2 + 2) = 0

2x2.x + 2x2.2 - 2x.x2 - 2x. 2 = 0

2x3 + 4x2 – 2x3 – 4x = 0

4x2 – 4x = 0

4x(x – 1) = 0

Do bại liệt x = 0 hoặc x = 1

Chọn đáp án D

Bài 9: Giải phương trình sau:

Bài tập dượt Nhân đơn thức với khá nhiều thức | Lý thuyết và Bài tập dượt Toán 8 với đáp án

Bài tập dượt Nhân đơn thức với khá nhiều thức | Lý thuyết và Bài tập dượt Toán 8 với đáp án

Lời giải:

Bài tập dượt Nhân đơn thức với khá nhiều thức | Lý thuyết và Bài tập dượt Toán 8 với đáp án

Chọn đáp án D

Bài 10: Cho biểu thức nhị biểu thức. Tính A + B?

Bài tập dượt Nhân đơn thức với khá nhiều thức | Lý thuyết và Bài tập dượt Toán 8 với đáp án

A. 8x5 + 7x4 - 10x3 + x2

B. 8x5 – 7x4 - 10x3 + 2x2

C. 8x5 + 6x4 + 10x3 + 2x2

D. 8x5 – 7x4 + 8x3 - x2

Lời giải:

* Ta có:

A = 2x2.x3 + 2x2.x2 + 2x2. (-2x) + 2x2.1

A = 2x5 + 2x4 - 4x3 + 2x2

Và B = -3x3.(-2x2 + 3x + 2)

B = -3x3.(-2x2) - 3x3. 3x - 3x3.2

B = 6x5 – 9x4 – 6x3

Suy ra:

A + B = 2x5 + 2x4 – 4x3 + 2x2 + 6x5 – 9x4 – 6x3

A + B = 8x5 – 7x4 - 10x3 + 2x2

Chọn đáp án B

Bài 11: Chọn câu sai.

A. Giá trị của biểu thức ax(ax + y) bên trên x = 1; nó = 0 là a2.

B. Giá trị của biểu thức ay2(ax + y) bên trên x = 0; nó = một là (1 + a)2.

C. Giá trị của biểu thức -xy(x - y) bên trên x = -5; nó = -5 là 0.

D. Giá trị của biểu thức xy(-x - y) bên trên x = 5; nó = -5 là 0.

Lời giải

+) Thay x = 1; nó = 0 nhập biểu thức ax(ax + y) ta được 

a.1(a.1+0) = a.a = a2 nên phương án A đúng

+) Thay x = 0, nó = 1 vào biểu thức ay2(ax + y) tao được 

a.12(a.0+1) = a.1 = a nên phương án B sai.

+) Thay x = −5, nó = −5 vào biểu thức −xy(x − y) ta được 

−(−5)(−5)[−5−(−5)] = −25.0 = 0  nên phương án C đúng

+) Thay x = 5, nó = −5 vào biểu thức xy(−x − y) ta được 

5.(−5)[−5−(−5)] = −25.0 = 0 nên phương án D đích thị.

Xem thêm: p2o5+caoh2

Đáp án nên chọn là: B

Bài 12: Rút gọn gàng và tính độ quý hiếm của biểu thức

Trắc nghiệm Nhân đơn thức với khá nhiều thức với đáp án

Trắc nghiệm Nhân đơn thức với khá nhiều thức với đáp án

Lời giải

Ta với Phường = 5x2 - [4x2 - 3x(x - 2)]

= 5x2 – (4x2 – 3x2 + 6x) = 5x2 – (x2 + 6x)

= 5x2 – x2 – 6x = 4x2 – 6x

Thay Trắc nghiệm Nhân đơn thức với khá nhiều thức với đáp án vào biểu thức Phường = 4x2 – 6x tao được:

  Trắc nghiệm Nhân đơn thức với khá nhiều thức với đáp án

Vậy Phường = 4x2 – 6x. Với Trắc nghiệm Nhân đơn thức với khá nhiều thức với đáp án thì Phường = 18

Đáp án nên chọn là: A

Bài 13: Chọn câu đích thị.

A. (x2 – 1)(x2 + 2x) = x4 – x3 – 2x      

B. (x2 – 1)(x2 + 2x) = x4 – x2 – 2x

C. (x2 – 1)(x2 + 2x) = x4 + 2x3 – x2 – 2x

D. (x2 – 1)(x2 + 2x) = x4 + 2x3 – 2x

Lời giải

Ta có: (x2 – 1)(x2 + 2x) = x2.x2 + x2.2x – 1.x2 – 1.2x

                                      = x4 + 2x3 – x2 – 2x

Đáp án nên chọn là: C

Bài 14: Chọn câu đúng.

A. (x – 1)(x2 + x + 1) = x3 – 1            

B. (x – 1)(x + 1) = 1 – x2

C. (x + 1)(x – 1) = x2 + 1                   

D. (x2 + x + 1)(x – 1) = 1 – x2

Lời giải

Ta có

+) (x – 1)(x + 1) = x.x + x – x – 1 = x2 – 1 nên phương án B sai, C sai

+) (x – 1)(x2 + x + 1)

= x.x2 + x.x + x.1 – x2 – x – 1

= x3 + x2 + x – x2 – x – 1 = x3 – 1 nên phương án D sai, A đúng

Đáp án nên chọn là: A

Bài 15: Chọn câu đúng.

A. (2x – 1)(3x2 -7x + 5) = 6x3 – 17x2 + 17x – 1

B. (2x – 1)(3x2 -7x + 5) = 6x3 – 4x2 + 4x – 5

C. (2x – 1)(3x2 -7x + 5) = 6x3 – 17x2 + 10x – 5

D. (2x – 1)(3x2 -7x + 5) = 6x3 – 17x2 + 17x – 5

Lời giải

Ta với (2x – 1)(3x2 -7x + 5) = 2x.3x2 + 2x.(-7x) + 2x.5 – 3x2 – (-7x) – 1.5

                                      = 6x3 – 14x2 + 10x – 3x2 + 7x – 5

                                      = 6x3 – 17x2 + 17x – 5

Đáp án nên chọn là: D

Bài 16: Cho 4(18 – 5x) – 12(3x – 7) = 15(2x – 16) – 6(x + 14). Kết trái khoáy x bằng:

A. 8            

B. -8           

C. 6            

D. -6

Lời giải

Ta có

4(18 – 5x) – 12(3x – 7) = 15(2x – 16) – 6(x + 14)

⇔ 72 – 20x – 36x + 84 = 30x – 240 – 6x – 84

⇔ -56x + 156 = 24x – 324

⇔ 24x + 56x = 156 +324

⇔ 80x = 480

⇔ x = 6

Vậy x = 6

Đáp án nên chọn là: C

Bài 17: Cho 2x(3x – 1) – 3x(2x – 3) = 11. Kết trái khoáy x bằng:

Trắc nghiệm Nhân đơn thức với khá nhiều thức với đáp án

Lời giải

Ta có:

Trắc nghiệm Nhân đơn thức với khá nhiều thức với đáp án

Đáp án nên chọn là: D

Bài 18: Cho biểu thức Phường = 2x(x2 – 4) + x2(x2 – 9). Hãy lựa chọn câu đúng:

A. Giá trị của biểu thức Phường bên trên x = 0 là 1

B. Giá trị của biểu thức Phường bên trên x = 2 là -20

C. Giá trị của biểu thức Phường bên trên x = -2 là 30

D. Giá trị của biểu thức Phường bên trên x = -9 là 0

Lời giải

Thay x = 0 nhập Phường tao được

P = 2.0(02 – 4) + 02(02 – 9) = 0 nên A sai.

Thay x = -2 nhập Phường tao được

P = 2.(-2).((-2)2 – 4) + (-2)2.((-2)2 – 9) = -20 nên C sai.

Thay x = -9 nhập Phường tao được

P = 2.(-9).((-9)2 – 4) + (-9)2.((-9)2 – 9) = 4446 nên D sai.

Thay x = 2 nhập Phường tao được

P = 2.2.(22 – 4) + 22(22 – 9) = 4.0 + 4.(-5) = -20 nên B đúng

Đáp án nên chọn là: B

Bài 19: Cho biểu thức M = x2(3x – 2) + x(-3x2 + 1). Hãy lựa chọn câu đúng

A. Giá trị của biểu thức M bên trên x = 0 là 1

B. Giá trị của biểu thức M bên trên x = một là 1

C. Giá trị của biểu thức M bên trên x = -2 là -6

D. Giá trị của biểu thức M bên trên x = 3 là -15

Lời giải

Ta với M = x2(3x – 2) + x(-3x2 + 1) = x2.3x + x2.(-2) + x.(-3x2) + x.1

                                                    = 3x3 – 2x2 – 3x3 + x = -2x2 + x

Thay x = 0 nhập M = -2x2 + x tao được

M = -2.02 + 0 = 0 nên A sai.

Thay x = 1 nhập M = -2x2 + x tao được

M = -2.12 + 1 = -1 nên B sai

Thay x = -2 nhập M = -2x2 + x tao được

M = -2.(-2)2 + (-2) = -10 nên C sai.

Thay x = 3 nhập M = -2x2 + x tao được

M = -2.32 + 3 = -15 nên D đúng

Đáp án nên chọn là: D

Bài 20: Cho biểu thức A = x(x + 1) + (1 – x)(1 + x) – x. Khẳng toan nào là sau đó là đích thị.

A. A = 2 – x

B. A < 1     

C. A > 0     

D. A > 2

Lời giải

Ta với A = x(x + 1) + (1 – x)(1 + x) – x = x2 + x + 1 + x – x – x2 – x = 1

Suy rời khỏi A = 1 > 0

Đáp án nên chọn là: C

Bài giảng: Bài 1: Nhân đơn thức với khá nhiều thức - Cô Phạm Thị Huệ Chi (Giáo viên VietJack)

Xem tăng những phần lý thuyết, những dạng bài xích tập dượt Toán lớp 8 với đáp án cụ thể hoặc khác:

 • Lý thuyết Nhân đơn thức với khá nhiều thức
 • Lý thuyết Nhân nhiều thức với khá nhiều thức
 • Bài tập dượt Nhân nhiều thức với khá nhiều thức
 • Lý thuyết Những hằng đẳng thức kỷ niệm tràn đủ
 • Bài tập dượt Những hằng đẳng thức xứng đáng nhớ

Xem tăng những loạt bài xích Để học tập chất lượng Toán lớp 8 hoặc khác:

 • Giải bài xích tập dượt Toán 8
 • Giải sách bài xích tập dượt Toán 8
 • Top 75 Đề thi đua Toán 8 với đáp án

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá cực rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 8

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề thi đua giành cho nghề giáo và gia sư giành cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với phầm mềm VietJack bên trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài xích tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn hình mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: cách làm mềm lông vùng kín

Loạt bài xích Lý thuyết & 700 Bài tập dượt Toán lớp 8 với lời nói giải chi tiết với không thiếu thốn Lý thuyết và những dạng bài xích với lời nói giải cụ thể được biên soạn bám sát nội dung công tác sgk Đại số 8 và Hình học tập 8.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.


Giải bài xích tập dượt lớp 8 sách mới nhất những môn học