một cái bục hình lăng trụ đứng có kích thước như hình 12

Một loại bục hình lăng trụ đứng đem độ cao thấp như Hình 12. a) Người tao mong muốn tô toàn bộ những mặt mũi của loại bục

1.2k 30/10/2023

Bài 3 trang 62 Toán lớp 7 Tập 1: Một loại bục hình lăng trụ đứng đem độ cao thấp như Hình 12.

Bạn đang xem: một cái bục hình lăng trụ đứng có kích thước như hình 12

Toán 7 Bài 4: Diện tích xung xung quanh và thể tích của hình lăng trụ đứng tam giác, lăng trụ đứng tứ giác - Chân trời tạo ra (ảnh 1)

a) Người tao mong muốn tô toàn bộ những mặt mũi của loại bục. Diện tích rất cần được tô là bao nhiêu?

b) Tính thể tích của loại bục.

Trả điều

a) Bục hình lăng trụ đứng đem lòng là hình thang với độ lâu năm nhì cạnh lòng theo thứ tự là 5 dm và 8 dm; độ cao là 4 dm; phỏng lâu năm của cạnh mặt mũi là 5 dm.

Chu vi lòng của bục là: 4 + 5 + 5 + 8 = 22 (dm).

Diện tích lòng của bục là:

5+8.42 = 26 (dm2).

Diện tích xung xung quanh của bục là: 22 . 12 = 264 (dm2).

Diện tích cần thiết tô vì thế tổng diện tích S xung xung quanh và diện tích S nhì lòng của bục nên diện tích S cần thiết tô là: 264 + 2 . 26 = 316 (dm2).

Xem thêm: tại sao bón vôi lại giảm độ chua của đất

Vậy diện tích S cần thiết tô là 316 dm2.

b) Thể tích của bục là:

26 . 12 = 312 (dm3).

Vậy thể tích của bục là 312 dm3.

Xem thêm thắt điều giải bài bác tập dượt Toán lớp 7 Chân trời tạo ra hoặc, cụ thể khác

Bài 1: Hình vỏ hộp chữ nhật - Hình lập phương

Bài 2: Diện tích xung xung quanh và thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật, hình lập phương

Bài 3: Hình lăng trụ đứng tam giác - Hình lăng trụ đứng tứ giác

Xem thêm: tóm tắt văn bản đi lấy mật dài

Bài 4: Diện tích xung xung quanh và thể tích của hình lăng trụ đứng tam giác, lăng trụ đứng tứ giác

Bài 5: Hoạt động thực hành thực tế và trải nghiệm: Các vấn đề về đo lường và vội vàng hình

Bài tập dượt cuối chương 3