martin may not be very well but he still manages to enjoy life

Đáp án: Martin's poor health doesn't stop (prevent) him from enjoying life.

Dịch: Martin ko khỏe mạnh lắm tuy nhiên anh ấy vẫn tận thưởng cuộc sống đời thường. = Sức khỏe mạnh xoàng xĩnh ko cản ngăn Martin tận thưởng cuộc sống đời thường.

Bạn đang xem: martin may not be very well but he still manages to enjoy life

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

It turned out đồ sộ be a ______  journey when the weather became bad.

A. hazard

B. hazardous

C. hazarded

D. hazarding

Câu 2:

I never leave any electrical appliances on standby and I think it is a good way đồ sộ ____ energy in the trang chủ.

A. take care of

B. use

C. keep

D. conserve

Câu 3:

Choose the best answer: Information technology has ____ our lives.

A. evolved 

B. reserved

C. assimilated

D. transfromed

Câu 4:

The rate of urbanization is low, ____ the rate of urban growth is high.

A. but

Xem thêm: soạn các loài chung sống với nhau như thế nào

B. however

C. so

D. therefore

Câu 5:

My daughter asks for money every day. I am really annoyed by it.

A. I am really annoyed by my daughter asks for money every day.

B. My daughter is asking for money every day.

C. I am really annoyed by it, my daughter asks for money every day.

D. My daughter is always asking for money every day.

Câu 6:

Mark the letter A, B, C or D đồ sộ indicate the word OPPOSITE in meaning đồ sộ the underlined word in each of following question.

There are several interesting things emerging from the report.

A. fading

B. rising

C. coming up

D. developing

Câu 7:

Find the mistake: I came đồ sộ class very early sánh the teacher was late due đồ sộ heavy traffic.

A. came

B. so

C. was

Xem thêm: thánh gióng lớp 6 chân trời sáng tạo

D. due to