i regret not booking the seats in advance

Câu hỏi:

10/10/2021 26,116

Bạn đang xem: i regret not booking the seats in advance

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions

I regret not booking the seats in advance.

A. I wish I book the seats in advance

B. I wish I have booked the seats in advance.

C. If only I booked the seats in advance.

D. If only I had booked the seats in advance.

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án D

Kiến thức: Câu ao ước

Giải thích:

regret +V-ing: ăn năn hận vì thế đã trải gì (trong quá khứ)

Cấu trúc với “ wish” ước cho tới quá khứ: S1 + wish (es) + S2 + had +PII

Cấu trúc với “If only”( giá bán mà…) thể hiện nay điều hụt hẫng cho tới quá khứ: If only + S1 + had + PII

Tạm dịch: Tôi ăn năn hận vì thế dường như không bịa điểm trước.

= Giá nhưng mà tôi bịa điểm trước

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the correct answer to tát each of the following questions

With a good _________ of both Vietnamese and English, Miss Loan was assigned the task of oral interpretation for the visiting American delegation

A. insight

B. knowledge

C. command

D. proficiency

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the correct answer to tát each of the following questions

________ a scholarship, I entered one of the most privileged universities of the United Kingdom

A. To award

B. Being awarded

C. Having awarded

D. Having been awarded

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the correct answer to tát each of the following questions

Jimmy always takes the ________ by the horns at every chance in order to tát become a famous pop star, which is why he is sánh successful now

Xem thêm: ôn tập chương 1 toán 9

A. bull

B. horse

C. cow

D. buffalo

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the correct answer to tát each of the following questions

The injured      to the hospital in an ambulance

A. were taking                    

B. was taking

C. were taken

D. have taken

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the correct answer to tát each of the following questions

Tourism is changing rapidly as nature, heritage, and recreational destinations become more important, and as conventional tourism is forced to tát _______ tougher environmental requirements

A. meet

B. impose

C. lay

D. set

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the correct answer to tát each of the following questions

Euthanasia, also a mercy killing, is the practice of ending a life sánh as to tát release an individual from an incurable disease or _________ suffering

A. tolerated

B. tolerant

C. tolerate

D. intolerable

Xem thêm: soạn bài thánh gióng lớp 6 tập 2

TÀI LIỆU VIP VIETJACK