her success went beyond her expectation

Câu hỏi:

27/03/2023 1,447

A. Never she had expected she was ví successful.

Bạn đang xem: her success went beyond her expectation

B. Never she expected that she was ví successful.

C. Never had she expected she was ví successful.

Đáp án chủ yếu xác

D. She didn't think she could be successful.

Đáp án: C

Giải thích: Cấu trúc hòn đảo ngữ với “never” : Never + Auxiliary + S + V.

Dịch: Thành công của cô ấy ấy vượt lên trước ngoài chờ mong. = Cô ấy ko lúc nào cho là bản thân lại thành công xuất sắc cho tới thế.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

It turned out lớn be a ______  journey when the weather became bad.

A. hazard

B. hazardous

C. hazarded

D. hazarding

Câu 2:

I never leave any electrical appliances on standby and I think it is a good way lớn ____ energy in the trang chủ.

A. take care of

B. use

C. keep

D. conserve

Câu 3:

Choose the best answer: Information technology has ____ our lives.

A. evolved 

B. reserved

C. assimilated

Xem thêm: phân huỷ caco3

D. transfromed

Câu 4:

The rate of urbanization is low, ____ the rate of urban growth is high.

A. but

B. however

C. so

D. therefore

Câu 5:

My daughter asks for money every day. I am really annoyed by it.

A. I am really annoyed by my daughter asks for money every day.

B. My daughter is asking for money every day.

C. I am really annoyed by it, my daughter asks for money every day.

D. My daughter is always asking for money every day.

Câu 6:

Mark the letter A, B, C or D lớn indicate the word OPPOSITE in meaning lớn the underlined word in each of following question.

There are several interesting things emerging from the report.

A. fading

B. rising

C. coming up

D. developing

Câu 7:

Choose the best answer:

Oprah Winfrey has played a key role in modern American life, shaping cultural ____ and promoting various liberal causes

A. values

B. trends

C. potentials

Xem thêm: tại sao vàng da không được tiêm lao

D. prosperity