he always did well at school

Câu hỏi:

11/03/2020 61,416

Bạn đang xem: he always did well at school

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the correct answer to tát each of the following questions

He always did well at school ______ having his early education disrupted by illness.

A. in spite of

Đáp án chủ yếu xác

Kiến thức kiểm tra: Giới kể từ và liên kể từ

having + N + V_ed/pp: việc rủi ro xẩy ra vô quá khứ (cụm từ)

Loại D vì như thế “even though” + S + V

in spite of = despite + V_ing: tuy vậy

on tài khoản of = because of +N/V_ing: cũng chính vì

in addition to tát = as well as + V/V_ing: thêm nữa bại liệt, ngoài …. rời khỏi thì …

Tạm dịch: Anh ấy luôn luôn trực tiếp học tập chất lượng tốt tuy vậy trước đó việc học tập của anh ấy ấy đã trở nên loại gián đoạn.

Chọn A

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the correct answer to tát each of the following questions

Make sure you __________ us a visit when you are in town again.

A. give

B. do

C. pay

D. have

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions

He didn’t take his father’s advice. That’s why he is out of work.

A. If he had taken his father’s advice, he would not have been out of work.

B. If he took his father’s advice, he would not be out of work.

C. If he had taken his father’s advice, he would not be out of work.

D. If he takes his father’s advice, he will not be out of work.

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the correct answer to tát each of the following questions

Tom made a serious mistake at work, but his quấn didn’t fire him. He’s lucky ______ a second chance.

Xem thêm: aimed đi với giới từ gì

A. having given

B. having been given

C. to have given

D. to have been given

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the correct answer to tát each of the following questions

Mr. Park Hang Seo, a Korean coach, is considered a big _______ in Vietnam football.

A. bread

B. cheese

C. sandwich

D. egg

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

For more than (A) 450 years, Mexico City has been (B) the economic, culture (C) and political centre of Mexican people (D).

A. more than

B. has been

C. culture

D. Mexican people

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the correct answer to tát each of the following questions

Our Import–Export Company Limited will have to tát _______ sales during the coming year.

A. expand

B. enlarge

C. extend

D. increase

Xem thêm: vẽ 3d online

TÀI LIỆU VIP VIETJACK