hai lớp 9a và 9b cùng tham gia

Lời giải

Gọi thời hạn thực hiện 1 mình đoạn việc làm của lớp 9A là x (giờ)

Bạn đang xem: hai lớp 9a và 9b cùng tham gia

Thời gian lận thực hiện 1 mình đoạn việc làm của lớp 9B là nó (giờ)

Đổi 1 giờ trăng tròn phút = \(\frac{4}{3}\) giờ

Trong \(\frac{4}{3}\) giờ lớp 9A thực hiện được \(\frac{4}{{3x}}\) việc làm

Trong \(\frac{4}{3}\) giờ lớp 9B thực hiện được \(\frac{4}{{3y}}\) việc làm

Suy đi ra \(\frac{4}{{3x}} + \frac{4}{{3y}} = 1\)                          (1)

Thời gian lận lớp 9A thực hiện nửa việc làm là \(\frac{1}{2}x\)

Thời gian lận lớp 9B thực hiện nửa việc làm là \(\frac{1}{2}y\)

Suy đi ra \(\frac{1}{2}x + \frac{1}{2}y = 3\)              (2)

Xem thêm: văn lớp 6 bài học đường đời đầu tiên

Từ (1) và (2) tao với hệ phương trình:

\(\left\{ \begin{array}{l}\frac{4}{{3{\rm{x}}}} + \frac{4}{{3y}} = 1\\\frac{1}{2}x + \frac{1}{2}y = 3\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}\frac{1}{{\rm{x}}} + \frac{1}{y} = \frac{3}{4}\\x + nó = 6\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}\frac{1}{{6 - y}} + \frac{1}{y} = \frac{3}{4}\\x = 6 - y\end{array} \right.\)

\( \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}\frac{1}{{6 - y}} + \frac{1}{y} = \frac{3}{4}\\x = 6 - y\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}\frac{{y + 6 - y}}{{(6 - y)y}} = \frac{3}{4}\\x = 6 - y\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}3y(6 - y) = 24\\x = 6 - y\end{array} \right.\)

\( \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}3y(6 - y) = 24\\x = 6 - y\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} - 3{y^2} + 18y - 24 = 0\\x = 6 - y\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}(y - 2)(y - 4) = 0\\x = 6 - y\end{array} \right.\)

\( \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}(y - 2)(y - 4) = 0\\x = 6 - y\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}\left[ \begin{array}{l}y = 2\\y = 4\end{array} \right.\\x = 6 - y\end{array} \right. \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}\left\{ \begin{array}{l}y = 2\\x = 4\end{array} \right.\\\left\{ \begin{array}{l}y = 4\\x = 2\end{array} \right.\end{array} \right.\) (thỏa mãn)

Vậy nếu như thực hiện 1 mình lớp 9A sau 4 giờ triển khai xong việc làm, lớp 9B sau 2 tiếng đồng hồ triển khai xong việc làm hoặc lớp 9A sau 2 tiếng đồng hồ triển khai xong việc làm, lớp 9B sau 4 giờ triển khai xong việc làm.

Câu 1:

Xem thêm: ở việt nam kiểu rừng nhiệt đới nào chiếm ưu thế

Cho (O; R), lấy điểm A cơ hội O một khoảng tầm bởi vì 2R. Kẻ những tiếp tuyến AB và AC với lối tròn xoe (B, C là những tiếp điểm). Đoạn trực tiếp OA hạn chế lối tròn xoe (O) bên trên I. Đường trực tiếp qua chuyện O và vuông góc với OB hạn chế AC bên trên K.

a) Chứng minh: Tam giác OBA vuông bên trên B và Tam giác OAK cân nặng bên trên K.

b) Đường trực tiếp KI hạn chế AB bên trên M. Chứng minh rằng KM là tiếp tuyến của lối tròn xoe (O).
c) Tính chu vi tam giác AMK theo gót R.