given fair warning i could have avoided that date

Hỏi đáp

Given fair warning, I could have avoided that date.

288 11/03/2023

Bạn đang xem: given fair warning i could have avoided that date

Question: Rewrite the sentences

Given fair warning, I could have avoided that date. 

___________________________________________.

Trả điều

Đáp án: If you had told má fair warning, I could have avoided that date.

Giải thích: Câu ĐK 3 giả thiết hành vi không tồn tại thiệt ở vượt lên khứ: If + S + had + Vp2, S + could/would + have + Vp2

Dịch: Nếu chúng ta lưu ý tôi kịp lúc thì tôi đang được rất có thể tránh khỏi ngày cơ rồi.

Tiếng anh


Câu chất vấn nằm trong chủ thể

Tính độ quý hiếm của biểu thức 3 × a + b nếu: a) a = 8 và b = 15 b) a = 1 và b = 97 Giải Toán lớp 4 trang 28 Bài 1. Tính độ quý hiếm của biểu thức 3 × a + b nếu như. a) a = 8 và b = 15 b) a = 1 và b = 97

Biểu thức với chứa chấp chữ (tiếp theo)

Tiếng anh

345 2 tuần trước


My father usually helps me_______ English Question. My father usually helps me_______ English. A. learn B. both to lớn learn and learn C. to lớn learn D. learning

Tiếng anh

237 7 mon trước


Write a paragraph about advantages of computer Question. Write a paragraph about advantages of computer

Tiếng anh

107 7 mon trước


Even though I was very tired, I couldn’t sleep Question. Even though I was very tired, I couldn’t sleep. ⇒ Despite …

Tiếng anh

167 7 mon trước


People believe that hundreds of homeless children are living on the streets Question. People believe that hundreds of homeless children are living on the streets. A. It is believed that hundreds of homeless children are living on the streets. B. Hundreds of homeless children are believed to lớn be living on the streets. C. Hundreds of homeless children believe to lớn be living on the streets. D. A and B are correct.

Tiếng anh

126 7 mon trước


Xem vớ cả

Khám huỷ blog 1900.com.vn

36 Câu chất vấn trắc nghiệm về THỊ TRƯỜNG CẠNH TRANH HOÀN HẢO (có đáp án) | Đề cương ôn tập luyện môn Kinh tế vi mô Trọn cỗ Câu chất vấn ôn tập luyện môn KINH TẾ VI MÔ bên dưới dạng thắc mắc trắc nghiệm Chương 5: Thị tường tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh tuyệt vời nhất với đáp án cụ thể khiến cho bạn gia tăng kỹ năng, ôn tập luyện và đạt thành quả cao cuối học tập phần. 1900.com.vn 01/11/2023
46 Câu chất vấn trắc nghiệm về TIÊU DÙNG (có đáp án) | Đề cương ôn tập luyện môn Kinh tế vi mô Trọn cỗ Câu chất vấn ôn tập luyện môn KINH TẾ VI MÔ bên dưới dạng thắc mắc trắc nghiệm Chương 3: Tiêu sử dụng với đáp án cụ thể khiến cho bạn gia tăng kỹ năng, ôn tập luyện và đạt thành quả cao cuối học tập phần. 1900.com.vn 01/11/2023
40 Câu chất vấn trắc nghiệm về NHẬP MÔN KINH TẾ HỌC (có đáp án) | Đề cương ôn tập luyện môn Kinh tế vi mô Trọn cỗ Câu chất vấn ôn tập luyện môn KINH TẾ VI MÔ bên dưới dạng thắc mắc trắc nghiệm Chương 1: Nhập môn tài chính học tập với đáp án cụ thể khiến cho bạn gia tăng kỹ năng, ôn tập luyện và đạt thành quả cao cuối học tập phần. 1900.com.vn 01/11/2023

Xem thêm thắt...