fes2 ra so2

FeS2 rời khỏi SO2

FeS2 + O2 → Fe2O3 + SO2 là phản xạ lão hóa khử, được VnDoc biên soạn, phương trình này tiếp tục xuất hiện nay vô nội dung những bài học kinh nghiệm Hóa học tập 10 Bài 33: Axit sunfuric - Muối sunfat.... đó cũng đó là phản xạ pha chế SO2 vô công nghiệp quặng Pirit Fe.

Bạn đang xem: fes2 ra so2

>> Mời chúng ta tìm hiểu thêm tăng một số trong những nội dung liên quan:

  • FeS2 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO + H2O
  • FeS2 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O
  • FeS + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O
  • FeS + H2SO4 → FeSO4 + H2S
  • FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O

1. Phương trình châm cháy quặng pirit

4FeS2 + 11O2 → 2Fe2O3 + 8SO2↑ 

2. Điều khiếu nại phản xạ FeS2 rời khỏi SO2

Điều kiện: Nhiệt độ

3. Cách tổ chức phản xạ cho tới FeS2 O2 Fe2O3 SO2

Đốt cháy quặng pirit ở nhiệt độ phỏng cao

4. Hiện tượng Hóa học

Xuất hiện nay gray clolor đỏ chót của Fe (III) oxit Fe2O3

5. tin tức Pirit Fe FeS2

5.1. Sắt FeS2

Pirit Fe là khoáng chất của Fe đem công thức là FeS2. Có ánh kim và sắc vàng đồng kể từ nhạt nhẽo cho tới đậm đần. Khi va vấp đập vô thép hoặc đá lửa, quặng pirit Fe đưa đến những tia lửa.

Công thức phân tử: FeS2

Công thức cấu tạo: S-Fe-S.

5.2. Tính hóa học vật lí và nhận biết

Là hóa học rắn, đem ánh kim, làm nên màu vàng đồng.

Không tan nội địa.

5.3. Tính Hóa chất FeS2

Mang đặc điểm chất hóa học của muối bột.

Thể hiện nay tính khử khi ứng dụng với hóa học lão hóa mạnh:

Tác dụng với axit:

FeS2 + 8HNO3 → 2H2O + 2H2SO4 + 5NO + Fe(NO3)3

FeS2 + 2HCl → FeCl2 + H2S + S

Tác dụng với oxi:

4FeS2 + 11O2 → 2Fe2O3 + 8SO2

6. Bài tập  áp dụng liên quan 

Câu 1: Cho những hóa học : FeS, FeS2 , FeO, Fe2O3. Chất chứa chấp dung lượng Fe lớn số 1 là:

A. FeS

B. FeS2

C. FeO

D. Fe2O3

Xem đáp án

Đáp án C

Hàm lượng Fe vô FeO là rộng lớn nhất:

%Fe = 56/(56 + 16).100=77,78%

Câu 2: Để phân biệt khí O2 và O3 tớ dùng hóa hóa học này sau đây?

A. Dung dịch KI và hồ nước tinh anh bột

B. Kim loại Fe

C. Đốt cháy cacbon

D. Tác dụng với SO2

Xem đáp án

Đáp án A

Dẫn theo thứ tự nhị khí vô 2 hỗn hợp KI đem chứa chấp sẵn một không nhiều tinh anh bột

Mẫu demo này đem hỗn hợp làm nên màu xanh rờn xuất hiện nay thì khí dẫn là ozon.

2KI + O3 + H2O → I2 + O2 + KOH

I2 + hồ nước tinh anh bột → xanh

Khí sót lại ko thực hiện thay đổi color là oxi

Câu 3. Dãy những hóa học này tại đây ứng dụng với hỗn hợp axit sunfuric loãng?

A. Fe2O3, CuO, Al2O3, MgO

B. Fe2O3, CuO, Al2O3, CO

C. P2O5, CuO, Al2O3, MgO

D. P2O5, CuO, SO3, MgO

Xem đáp án

Đáp án A

Dãy những hóa học ứng dụng với hỗn hợp axit sunfuric loãng: Fe2O3, CuO, Al2O3, MgO

Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O

CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O

MgO + H2SO4 → MgSO4 + H2O

Al2O3 + 3H 2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2O

Câu 4. Oxit này tại đây khi ứng dụng với nước đưa đến hỗn hợp đem pH > 7?

A. CO2

B. SO2

C. CaO

D. P2O5

Câu 5. Để phân biệt 3 khí ko màu: SO2, O2, H2 đựng vô 3 lọ thất lạc nhãn tớ dùng:

A . Giấy quỳ tím ẩm

B . Giấy quỳ tím độ ẩm và sử dụng que đóm cháy dở còn tàn đỏ

C . Than hồng bên trên que đóm

D . Dẫn những khí vô nước vôi trong

Xem đáp án

Đáp án B

Giấy quỳ tím độ ẩm thì phân biệt được SO2 bởi SO2 tan nội địa tạo nên hỗn hợp axit thực hiện quỳ hóa đỏ

Dùng que đóm cháy dở còn tàn đỏ chót phân biệt được khí O2 vì thế Oxi là hóa học lưu giữ sự sinh sống và sự cháy nên tiếp tục để ý được hiện tượng kỳ lạ là tàn đóm bùng cháy

Câu 6. Tại sao vô chống thực nghiệm người tớ lại dùng cách thức đẩy nước

A. Oxi nặng nề rộng lớn ko khí

B. Oxi nhẹ nhàng rộng lớn ko khí

C. Oxi không nhiều tan vô nước

D. Oxi tan nhiều vô nước

Câu 7. Từ 1,6T quặng pirit Fe đem chứa chấp 60% FeS2 hoàn toàn có thể phát hành được từng nào tấn axit H2SO4? hiểu hiệu suất của quy trình phản xạ là 90%. Kết trái ngược sớm nhất với đáp án này sau đây?

A. 1,4 tấn

B. 1,5 tấn

C. 1,6 tấn

D. 1,5 tấn

Xem đáp án

Đáp án A

Sơ vật dụng phản ứng: FeS2 → 2SO2 → 2SO3 → 2H2SO4

120                           196

1,6.60% = 0,96 tấn → 1,568 tấn

=> lượng axit sunfuric thực tiễn nhận được = 1,568.90% = 1,2544 tấn = 1411,2 kg

Đáp án hãy chọn là: A

Câu 8. Chất này tiếp sau đây phản xạ với Fe tạo nên trở nên hợp ý hóa học Fe(II)?

A. Cl2

B. hỗn hợp HNO3 loãng

C. hỗn hợp AgNO3

D. hỗn hợp HCl đặc

Xem đáp án

Đáp án D 

2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

Fe + 3HNO3 → 2Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

Fe + 3AgNO3 → Fe(NO3)3 + Ag

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Câu 9. Nung Fe(NO3)2 vào trong bình kín, không tồn tại bầu không khí, nhận được thành phầm gồm

A. FeO, NO.

B. Fe2O3, NO2 và O2.

C. FeO, NO2 và O2.

D. FeO, NO và O2.

Xem đáp án

Đáp án B 4Fe(NO3)2  → 2Fe2O3 + 8NO2 + O2

Câu 10. Hòa tan một oxit Fe vô hỗn hợp H2SO4 loãng dư được hỗn hợp X.

Chia hỗn hợp X thực hiện 2 phần bởi vì nhau:

  • Phần 1: Cho một không nhiều vụn Cu vô thấy tan rời khỏi và cho tới hỗn hợp làm nên màu xanh
  • Phần 2: Cho một vài ba giọt hỗn hợp KMnO4 vô thấy bị thất lạc color.

Oxit Fe là

A. FeO.

B. Fe3O4.

C. Fe2O3.

Xem thêm: tự sướng bằng vòi nước

D. FeO hoặc Fe2O3.

Xem đáp án

Đáp án B

Cho Cu vô hỗn hợp thấy tan rời khỏi và làm nên màu xanh rờn minh chứng vô hỗn hợp đem Fe3+: Cu + 2Fe3+ → 2Fe2+ + Cu2+

Cho KMnO4 vô thấy hỗn hợp bị thất lạc color → minh chứng hỗn hợp đem cả Fe2+ (xảy rời khỏi phản xạ lão hóa khử thân ái Fe2+ và KMnO4 bởi Mn(+7) + 5e → Mn+2 và Fe+2 → Fe+3 + 1e

Câu 11. Hòa tan Fe3O4 vô hỗn hợp HCl được hỗn hợp X. Chia X thực hiện 3 phần:

Thêm NaOH dư vô phần 1 được kết tủa Y. Lấy Y nhằm ngoài bầu không khí.

Cho bột Cu vô phần 2.

Sục Cl2 vô phần 3.

Trong những quy trình bên trên đem số phản xạ oxi hoá - khử là

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Xem đáp án

Đáp án B

Phương trình phản ứng

Fe3O4 + 8HCl → FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O

X bao gồm FeCl2 và FeCl3

Cho phần 1 ứng dụng với hỗn hợp NaOH:

FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3 + 3NaCl

FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2 + 2NaCl

Y gồm: Fe(OH)2 và Fe(OH)3.

Sau khi nhằm Y ngoài ko khí: 4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3

Cho phần 2 vô Cu: Cu + 2FeCl3 → 2FeCl2 + 2CuCl2

Cho phần 3 vô Cl2: 2FeCl2 + Cl2 → 2FeCl3.

Câu 12. Cách này tại đây hoàn toàn có thể dùng để làm pha chế FeO?

A. Dùng CO khử Fe2O3 ở 500°C.

B. Nhiệt phân Fe(OH)2 vô bầu không khí.

C. Nhiệt phân Fe(NO3)2

D. Đốt cháy FeS vô oxi.

Câu 13: Hòa tan trọn vẹn 2,8 gam lếu láo hợp ý FeO, Fe2O3 và Fe3O4 cần thiết vừa phải đầy đủ V ml hỗn hợp HCl 1M , nhận được hỗn hợp X. Cho kể từ từ hỗn hợp NaOH dư vô hỗn hợp X nhận được kết tủa Y. Nung Y vô bầu không khí cho tới lượng ko thay đổi nhận được 3 gam hóa học rắn. Tính V ?

A. 87,5ml

B. 125ml

C. 62,5ml

D. 175ml

Xem đáp án

Đáp án A

FeO, Fe2O3, Fe3O4 +HCl→ FeCl2,

FeCl3 + NaOH, toC Fe2O3

Coi lếu láo hợp ý ban sơ bao gồm Fe, O.

nFe = 2nFe2O3 = 0,0375 mol

⇒ nO = (28 - 0,0375. 56) / 16 = 0,04375

Bảo toàn yếu tố O → nH2O = nO = 0,04375

Bảo toàn yếu tố H: nHCl = 2nH2O = 0,0875 mol → V = 87,5 ml.

Câu 14. Dãy những hóa học này tại đây tan vô nước?

A. Al2O3, CaO, P2O5, CuO, CO2

B. CuO, CaO, P2O5, CO, CO2

C. Na2O, CaO, P2O5, SO3, SO2

D. Fe2O3, BaO, SO2, SO3, SO2

Câu 15. Dãy những hóa học ứng dụng với sulfur đioxit là:

A. Na2O, CO2, NaOH, Ca(OH)2

B. CaO, K2O, KOH, Ca(OH)2

C. HCl, Na2O, Fe2O3, Fe(OH)3

D. Na2O, CuO, SO3, CO2

Câu 16. Nhận xét này tại đây ko trúng về H2SO4?

A. H­­2SO4 tan đảm bảo chất lượng vô nước

B. Tại ĐK thông thường H2SO4 là hóa học rắn.

C. H2SO4 đem tính axit mạnh.

D. H2SO4 quánh đem tính háo nước.

Câu 17. Trong những phản xạ tại đây, nên chọn câu Tóm lại ko trúng về H2SO4:

A. H2SO4 quánh nguội bị thụ tấp nập trong số sắt kẽm kim loại Al, Fe, Cr

B. Khi xúc tiếp với H2SO4 quánh dễ gây nên rộp nặng

C. H2SO4 quánh là hóa học háo nước

D. Khi trộn loãng axit sunfuric quánh, chỉ được cho tới kể từ từ nước và axit

Xem đáp án

Đáp án D

Khi trộn loãng hỗn hợp axit quánh, tớ cần thiết sụp đổ kể từ từ axit vô nước, bởi axit H2SO4 quánh là một trong hóa học rất rất háo nước, nên còn nếu không cảnh giác và biết phương pháp xử lý tiếp tục đơn giản dễ dàng tạo ra bỏng

Câu 18. Trong những thực nghiệm cho tới sắt kẽm kim loại ứng dụng với H2SO4 quánh rét, sau phản xạ thông thường sinh rời khỏi một lượng rộng lớn khí SO2 (khí này rất rất độc, tác động cho tới lối thở …). Vì vậy nhằm đảm bảo sức mạnh của những người thực hiện thực nghiệm, tớ xử lý khí SO2 bằng:

A. Bông tẩm giấm ăn

B. Bông tẩm xút

C. Bông tẩm muối bột ăn

D. Bông tẩm KMnO4

Xem đáp án

Đáp án B

Người tớ tiếp tục dùng bông tẩm xút nhằm ngăn ngừa SO2 cất cánh ra phía bên ngoài tạo nên độc cho những người thực hiện thí nghiệm

SO2 + Ca(OH)2 → CaSO3 + H2O

Câu 19. Khí CO2 đem láo nháo SO2. Trong những hóa hóa học sau:

(1) hỗn hợp NaOH;

(2) hỗn hợp Br2;

(3) hỗn hợp KMnO4;

(4) hỗn hợp Na2SO3;

(5) nước vôi trong;

(6) khí O2.

Có từng nào hóa hóa học hoàn toàn có thể dùng nhằm vô hiệu hóa khí SO2 thoát khỏi CO2.

A. 4

B. 5

C. 3

D. 2

Xem đáp án

Đáp án C

Để loại khí SO2 thoát khỏi khí CO2 thì nên xác lập hỗn hợp này ứng dụng được với SO2 tuy nhiên ko ứng dụng với CO2

Các hóa hóa học hoàn toàn có thể dùng để làm loại khí SO2 thoát khỏi CO2 là:

(2) hỗn hợp Br2;

(3) hỗn hợp KMnO4;

(4) hỗn hợp Na2SO3

Câu đôi mươi. Trong công nghiệp, kể từ khí SO2 và oxi, phản xạ chất hóa học tạo nên trở nên SO3 xẩy ra ở ĐK này sau đây?

A. Nhiệt phỏng chống.

B. Đun rét cho tới 500oC.

C. Đun rét cho tới 500oC và xuất hiện xúc tác V2O5.

D. Nhiệt phỏng chống và xuất hiện hóa học xúc tác V2O5.

Xem đáp án

Đáp án C

Trong công nghiệp người tớ phát hành sulfur trioxit bằng phương pháp lão hóa sulfur đioxit

Xem thêm: viết đoạn văn (khoảng 5 7 câu) kể lại một sự việc trong đoạn trích bài học đường đời đầu tiên

4FeS2 + 11O2 → 2Fe2O3 + 8SO2

2SO2 + O2 ⇆  2SO3 (nhiệt phỏng xúc tác V2O5)

-----------------------------