địa 10 chân trời sáng tạo bài 28

Câu 1

Giải bài bác thực hành thực tế 1 trang 108 SGK Địa lí 10

Bạn đang xem: địa 10 chân trời sáng tạo bài 28

Dựa vô hình 26.1 (Phân tía một vài cây cối chính) và hình 26.2 (Phân tía một vài gia súc chính), em hãy xác lập sự phân bổ một vài cây cối, gia súc chủ yếu bên trên toàn cầu theo đuổi khêu ý kể từ bảng 28.1.

Phương pháp giải:

Quan sát những hình 26.1, 26.2 nhằm triển khai xong bảng 28.1.

Lời giải chi tiết:

Sự phân bổ một vài cây cối, gia súc chủ yếu bên trên thế giới:

Câu 2

Giải bài bác thực hành thực tế 2 trang 108 SGK Địa lí 10

Cho bảng số liệu sau:

a. Vẽ biểu đồ dùng thể hiện tại quy tế bào và cơ cấu tổ chức độ quý hiếm phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản phân theo đuổi lục địa, năm 2000 và 2019.

b. Nhận xét sự thay cho thay đổi tỉ trọng độ quý hiếm phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản phân theo đuổi lục địa, năm 2000 và 2019.

Phương pháp giải:

- Xác toan loại biểu đồ dùng phù hợp nhất:

+ Thể hiện tại được quy tế bào và cơ cấu độ quý hiếm phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản của 5 lục địa vô hai năm 2000 và 2019.

+ Quan sát bảng số liệu 28.2.

=> Biểu đồ dùng tròn trặn.

- Xử lí số liệu:

+ Cộng tổng vốn phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản của 5 lục địa từng năm => Giá trị phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản toàn cầu.

+ Tính tỉ trọng phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản từng lục địa theo lần lượt năm 2000 và 2019.

Xem thêm: nêu những việc em đã làm để góp phần phát huy truyền thống nhà trường

Ví dụ:

Tỉ trọng phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản của châu Á năm 2000 (%) = Giá trị phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản của châu Á năm 2000 : Giá trị phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản toàn cầu năm 2000 x 100.

(Tỉ trọng phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản của châu Á năm 2000 (%) = 1217,8 : 2036,6 x 100 = 59,9%).

- Vẽ biểu đồ:

+ Vẽ 2 hình tròn trụ nửa đường kính không giống nhau theo lần lượt thể hiện tại quy tế bào và cơ cấu tổ chức độ quý hiếm phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản của châu Á năm 2000 và 2019.

=> Tính quy tế bào cung cấp kính: Ví dụ cho tới nửa đường kính năm 2000 là 1 trong,5 centimet, nửa đường kính năm 2019 = 3511,3 : 2031,6 x 1,5 = 2,6 (cm).

(3511,3 và 2031,6 theo lần lượt là độ quý hiếm phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản toàn cầu năm 2019 và 2000)

+ Ghi số liệu thể hiện tại tỉ trọng lên biểu đồ dùng, chú thích và thương hiệu biểu đồ dùng.

- Từ biểu đồ dùng tiếp tục vẽ rút rời khỏi đánh giá.

Lời giải chi tiết:

- Xử lí số liệu:

Bảng cơ cấu tổ chức độ quý hiếm phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản phân theo đuổi lục địa, năm 2000 và 2019 (%)

- Tính cung cấp kính:

Cho nửa đường kính hình tròn trụ năm 2000 là 1 trong,5 centimet => nửa đường kính hình tròn trụ năm 2019 = 3511,3 : 2031,6 x 1,5 = 2,6 (cm).

- Vẽ biểu đồ:

Biểu đồ quy tế bào và cơ cấu tổ chức độ quý hiếm phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản phân theo đuổi lục địa, năm 2000 và 2019 (%)

=> Nhận xét:

Tỉ trọng độ quý hiếm phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản phân theo đuổi châu đem sự thay cho thay đổi vô năm 2000 và 2019:

- Á Lục đem tỉ trọng độ quý hiếm phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản tối đa trong số lục địa ở cả hai năm 2000 và 2019, lắc khoảng tầm 60% tỉ trọng toàn cầu, Xu thế tăng (năm 2019 tăng 3,8% đối với năm 2000).

- Tỉ trọng rộng lớn thứ hai là châu Mỹ (14,1% - 2019), Xu thế hạn chế (năm 2019 hạn chế 2,0% đối với năm 2000).

Xem thêm: số tự nhiên chẵn lớn nhất có tám chữ số khác nhau

- Châu Âu đem tỉ trọng hạn chế (năm 2019 hạn chế 4,3% đối với năm 2000).

- Châu Phi đem tỉ trọng tăng (năm 2019 tăng 3,1% đối với năm 2000).

- Tỉ trọng thấp nhất là châu Đại Dương, Xu thế hạn chế (năm 2019 hạn chế 0,6% đối với năm 2000).