đặt tính rồi tính lớp 3 phép chia

Toán lớp 3 đặt điều tính rồi tính con trẻ thích nghi với phép tắc tính. Từ tê liệt canh ty con trẻ ghi ghi nhớ trật tự đo lường, tập luyện suy nghĩ logic và tính nhanh chóng những bài bác tập luyện rộng lớn.

Toán lớp 3 đặt điều tính rồi tính đặc biệt thịnh hành nhất vô toán đái học tập canh ty tập luyện kỹ năng đo lường và suy nghĩ logic. Bài ghi chép sau đây tiếp tục share toàn bộ những kỹ năng và kiến thức nên nhớ và bài bác tập luyện về đặt điều tính nhằm bố mẹ và con trẻ tìm hiểu thêm.

Bạn đang xem: đặt tính rồi tính lớp 3 phép chia

1. Kiến thức nên nhớ Khi thực hiện toán lớp 3 đặt điều tính rồi tính

Trong lịch trình học tập lớp 3, con trẻ chính thức được tạo quen thuộc với những phép tắc tính sở hữu ghi nhớ, chính vì thế việc lớp 3 đặt điều tính rồi tính được chia thành 5 dạng: Phép nằm trong (trừ) ko nhớ; Phép nằm trong (trừ) sở hữu nhớ; Phép nhân; Phép phân tách hết; Phép phân tách sở hữu dư.

1.1. Phép nằm trong (trừ) ko nhớ:

phép nằm trong (trừ) không tồn tại nhớ

Ví dụ: Đặt tính rồi tính:

a) 203 + 525

b) 864 - 624

Trả lời:

a) Đặt tính rồi tính

phép tính 203 + 525

Thực hiện tại phép tắc tính kể từ nên qua chuyện ngược tớ có:

 • 3 nằm trong 5 bởi vì 8, ghi chép 8

 • 0 nằm trong 2 bởi vì 2, ghi chép 2

 • 2 nằm trong 5 bởi vì 7, ghi chép 7

Vậy 203 + 525 = 728

b) 

Thực hiện tại phép tắc tính kể từ nên qua chuyện ngược tớ có:

 • 4 trừ 4 bởi vì 0, ghi chép 0

 • 6 trừ 2 bởi vì 4, ghi chép 4

 • 8 trừ 6 bởi vì 2, ghi chép 2

Vậy 864 - 624 = 240

1.2. Phép nằm trong sở hữu nhớ:

phép nằm trong sở hữu nhớ

Ví dụ: Đặt tính rồi tính: 754 + 67

phép nằm trong 754 + 67

Thực hiện tại phép tắc tính kể từ nên qua chuyện ngược tớ có:

 • 4 nằm trong 7 bởi vì 11, ghi chép 1 ghi nhớ 1

 • 5 nằm trong 6 bởi vì 11, thêm một bởi vì 12, ghi chép 2 ghi nhớ 1

 • 7 thêm một bởi vì 8, ghi chép 8

Vậy 754 + 67 = 821

1.3. Phép trừ sở hữu nhớ

phép trừ sở hữu nhớ

Ví dụ: Đặt tính rồi tính: 562 - 443

phép trừ 562 - 443

Thực hiện tại phép tắc tính kể từ nên qua chuyện ngược tớ có:

 • 12 trừ 3 bởi vì 9, ghi chép 9 ghi nhớ 1

 • 6 trừ 4 bởi vì 2, 2 trừ 1 bởi vì 1, ghi chép 1

 • 5 trừ 4 bởi vì 1, ghi chép 1

Vậy 562 - 443 = 119

Học cơ hội trừ những số sở hữu 3 chữ số nằm trong cô Nhung vuihoc >>

1.4. Phép nhân:

Cách làm:

Thực hiện tại nhân kể từ phải qua ngược, nhân số ở mặt hàng đơn vị chức năng của số hạng loại nhất với số hạng thứ hai, tiếp sau đó kế tiếp nhân số hàng trăm, hàng nghìn của số hạng loại nhất với số hạng thứ hai. Nếu trong những phép tắc tính bên trên, phép tắc tính này sở hữu ghi nhớ, ta nằm trong ghi nhớ vô kết quả phép tính tiếp theo sau.

Ví dụ: Đặt tính rồi tính: 314 x 3

phép tính 314 x 3

Thực hiện tại phép tắc tính kể từ nên qua chuyện ngược tớ có:

 • 3 nhân 4 bởi vì 12, ghi chép 2 ghi nhớ 1

 • 3 nhân 1 bởi vì 3, thêm một bởi vì 4, ghi chép 4

 • 3 nhân 3 bởi vì 9, ghi chép 9

Vậy 314 x 3 = 942

1.5. Phép chia:

Cách làm:

Thực hiện tại phân tách thứu tự kể từ ngược qua chuyện nên những chữ số của số bị phân tách mang đến số phân tách.

Ví dụ: Đặt tính rồi tính:

a) 834 : 2 

b) 234 : 7

Trả lời:

a)

phép phân tách 834 : 2

Thực hiện tại phép tắc tính kể từ ngược qua chuyện nên tớ có:

8 : 2 = 4, ghi chép 4

4 x 2 = 8, 8 - 8 = 0, hạ 3,

3 : 2 = 1 ghi chép 1 

1 x 2 = 2, 3 - 2 = 1, ghi chép 1 hạ 4, tớ được 14

14 : 2 = 7 ghi chép 7, 7 x 2 = 14, 14 - 14 = 0

Như vậy 834 : 2 = 417.

b)

phép phân tách 234 : 7

Thực hiện tại phép tắc tính kể từ ngược qua chuyện nên tớ có:

2 ko phân tách được mang đến 7, tớ lấy 23 : 7 được 3.

7 x 3 = 21, 23 - 21 = 2, hạ 4 tớ được 24

24 : 7 = 3, 3 x 7 = 21, 24 - 21 = 3

Vậy, 234 : 7 = 33 dư 3

Nếu con cái vẫn bắt gặp trở ngại Khi thực hiện phép tắc đặt điều tính phân tách số sở hữu 3 chữ số, con cái rất có thể ôn tập luyện lại nằm trong cô Nhung vuihoc qua chuyện những ví dụ thiệt sống động sau đây nhé

toán lớp 3 đặt điều tính rồi tính cô Nhung

Ôn tập luyện phép tắc phân tách 3 chữ số mang đến số có một chữ số >>

2. 5 Bài toán lớp 3 đặt điều tính rồi tính sở hữu lời nói giải

2.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

a) 234 + 679

b) 385 + 126

c) 340 + 657

d) 782 + 234

Bài 2: Đặt tính rồi tính:

a) 568 - 484

b) 896 - 769

c) 468 - 370

d) 784 - 590

Bài 3: Đặt tính rồi tính:

a) 344 x 2

b) 126 x 4

c) 458 x 2

d) 119 x 6

Bài 4: Đặt tính rồi tính

a) 255 : 5 

b) 386 : 2 

c) 617 : 3  

d) 728 : 4 

Bài 5: Đặt tính rồi tính:

a) 63724 + 21436      

b) 93207 - 8236       

c) 47267 x 4        

d) 396 : 7

2.2. Hướng dẫn giải

Bài 1.

Đặt tính rồi tính và triển khai phép tắc tính kể từ nên qua chuyện ngược tớ có:

a)

phép nằm trong 234 + 679

 • 4 nằm trong 9 bởi vì 13, ghi chép 3 ghi nhớ 1

 • 3 nằm trong 7 bởi vì 10 thêm một bởi vì 11, ghi chép 1 ghi nhớ 1

 • 2 nằm trong 6 bởi vì 8 thêm một bởi vì 9, ghi chép 9

Vậy 234 + 479 = 913

b)

phép tính 385 + 126

 • 5 nằm trong 6 bởi vì 11, ghi chép 1 ghi nhớ 1

 • 8 nằm trong 2 bởi vì 10 thêm một bởi vì 11, ghi chép 1 ghi nhớ 1

 • 3 nằm trong 1 bởi vì 4 thêm một bởi vì 5, ghi chép 5

Vậy 385 + 126 = 511

c) 

phép tính 340 + 657

 • 0 nằm trong 7 bởi vì 7, ghi chép 7

 • 4 nằm trong 5 bởi vì 9, ghi chép 9

 • 3 nằm trong 6 bởi vì 9, ghi chép 9

Vậy 340 + 657 = 997

d)

phép tính 782 + 234

 • 2 nằm trong 4 bởi vì 6, ghi chép 6

 • 8 nằm trong 3 bởi vì 11, ghi chép 1 ghi nhớ 1

 • 7 nằm trong 2 bởi vì 9 thêm một bởi vì 10, ghi chép 10

Vậy 782 + 234 = 1016

Bài 2:

Đặt tính rồi tính và triển khai phép tắc tính kể từ nên qua chuyện ngược tớ có:

a)

Xem thêm: một hộp đựng 8 viên bi màu xanh

phép trừ 568 - 484

 • 8 trừ 4 bởi vì 4, ghi chép 4

 • 16 trừ 8 bởi vì 8, ghi chép 8 ghi nhớ 1

 • 5 trừ 4 bởi vì 1, 1 trừ 1 bởi vì 0

Vậy 568 - 484 = 84

b)

Phép trừ 896 - 769

 • 16 trừ 9 bởi vì 7, ghi chép 7 ghi nhớ 1

 • 9 trừ 6 bởi vì 3, 3 trừ 1 bởi vì 2, ghi chép 2

 • 8 trừ 7 bởi vì 1, ghi chép 1

Vậy 896 - 769 = 127

c)

phép trừ 468 - 370

 • 8 trừ 0 bởi vì 8, ghi chép 8

 • 16 trừ 7 bởi vì 9, ghi chép 9 ghi nhớ 1

 • 4 trừ 3 bởi vì 1, 1 trừ 1 bởi vì 0

Vậy 468 - 370 = 98

d)

phép trừ 784 - 590 

 • 4 trừ 0 bởi vì 4, ghi chép 4

 • 18 trừ 9 bởi vì 9, ghi chép 9

 • 7 trừ 5 bởi vì 2, 2 trừ 1 bởi vì 1

Vậy 784 - 590 = 194

Bài 3:

a)

phép tính 344 x 2

 • 4 nhân 2 bởi vì 8, ghi chép 8

 • 2 nhân 4 bởi vì 8, ghi chép 8

 • 2 nhân 3 bởi vì 6, ghi chép 6

Vậy 344 x 2 = 688

b)

phép tính 126 x 4

 • 4 nhân 6 bởi vì 24, ghi chép 4 ghi nhớ 2

 • 4 nhân 2 bởi vì 8 thêm thắt 2 bởi vì 10, ghi chép 0 ghi nhớ 1

 • 4 nhân 1 bởi vì 4, ghi chép 4 thêm một bởi vì 5

Vậy 126 x 4 = 504

c)

phép nhân 458 x 2

 • 2 nhân 8 bởi vì 16, ghi chép 6 ghi nhớ 1

 • 2 nhân 5 bởi vì 10 thêm một bởi vì 11, ghi chép 1 ghi nhớ 1

 • 2 nhân 4 bởi vì 8 thêm một bởi vì 9, ghi chép 9

Vậy 458 x 2 = 916

d)

phép nhân 119 x 6

 • 6 nhân 9 bởi vì 54, ghi chép 4 ghi nhớ 5

 • 6 nhân 1 bởi vì 6 thêm thắt 5 bởi vì 11, ghi chép 1 ghi nhớ 1

 • 6 nhân 1 bởi vì 6 thêm một bởi vì 7, ghi chép 7

Vậy 119 x 6 = 714

Bài 4:

a)

phép phân tách 255 : 5

 • 25 phân tách 5 bởi vì 5, ghi chép 5

5 nhân 5 bởi vì 25, 25 trừ 25 bởi vì 0

 • 5 phân tách 5 bởi vì 1, ghi chép 1

1 nhân 5 bởi vì 5, 5 trừ 5 bởi vì 0

Vậy 255 : 5 = 51

b) 

phép phân tách 386 : 2

 • 3 phân tách 2 bởi vì 1, ghi chép 1

1 nhân 2 bởi vì 2, 3 trừ 2 bởi vì 1

 • Hạ 8 được 18 phân tách 2 bởi vì 9

9 nhân 2 bởi vì 18, 18 trừ 18 bởi vì 0

 • 6 phân tách 2 bởi vì 3, ghi chép 3

3 nhân 2 bởi vì 6, 6 trừ 6 bởi vì 0

Vậy 386 : 2 = 193

c)

phép phân tách 617 : 3

 • 6 phân tách 3 bởi vì 2, ghi chép 2

      2 nhân 3 bởi vì 6, 6 trừ 6 bởi vì 0

 • 1 chia 3 bởi vì 0, ghi chép 0
 • 0 nhân 3 bởi vì 0, 1 trừ 0 bằng 1
 • Hạ 7 được 17 phân tách 3 bởi vì 5, ghi chép 5

5 nhân 3 bởi vì 15, 17 trừ 15 bởi vì 2

Vậy 617 : 3 = 205 (dư 2)

d) 

phép phân tách 728 : 4

 • 7 phân tách 4 bởi vì 1, ghi chép 1

4 nhân 1 bởi vì 4, 7 trừ 4 bởi vì 3

 • 32 phân tách 4 bởi vì 8, ghi chép 8

8 nhân 4 bởi vì 32, 32 trừ 32 bởi vì 0

 • 8 phân tách 4 bởi vì 2, ghi chép 2

2 nhân 4 bởi vì 8, 8 trừ 8 bởi vì 0

Vậy 728 : 4 = 182

Bài 5: 

a)

phép nằm trong 63724 + 21436

 • 6 nằm trong 4 bởi vì 10, ghi chép 0 ghi nhớ 1

 • 3 nằm trong 2 bởi vì 5 thêm một bởi vì 6 ghi chép 6

 • 4 nằm trong 7 bởi vì 11, ghi chép 1 ghi nhớ 1

 • 3 nằm trong 1 bởi vì 4 thêm một bởi vì 5, ghi chép 5

 • 2 nằm trong 6 bởi vì 8, ghi chép 8

Vậy 63724 + 21436 = 85160

b) 

phép trừ 93207 - 8236

 • 7 trừ 6 bởi vì 1, ghi chép 1

 • 10 trừ 3 bởi vì 7, ghi chép 7 ghi nhớ 1

 • 12 trừ 2 bởi vì 10, 10 trừ 1 bởi vì 9, ghi chép 9 ghi nhớ 1

 • 13 trừ 8 bởi vì 5, 5 trừ 1 bởi vì 4, ghi chép 4 ghi nhớ 1

 • 9 trừ 1 bởi vì 8, ghi chép 8

Vậy 93207 - 8236 = 84971

c)

phép nhân 47267 x 4 = 189068

 • 4 nhân 7 bởi vì 28, ghi chép 8 ghi nhớ 2

 • 4 nhân 6 bởi vì 24 thêm thắt 2 bởi vì 26, ghi chép 6 ghi nhớ 2

 • 4 nhân 2 bởi vì 8 thêm thắt 2 bởi vì 10, ghi chép 0 ghi nhớ 1

 • 4 nhân 7 bởi vì 28 thêm một bởi vì 29, ghi chép 9 ghi nhớ 2

 • 4 nhân 4 bởi vì 16 thêm thắt 2 bởi vì 18, ghi chép 18

Vậy 47267 x 4 = 189068

d)

phép phân tách 396 : 7

 • 39 phân tách 7 bởi vì 5, ghi chép 5

       5 nhân 7 bởi vì 35, 39 trừ 35 bởi vì 4

 • 46 phân tách 7 bởi vì 6, ghi chép 6

         6 nhân 7 bởi vì 42, 46 trừ 42 bởi vì 4

3. 10 việc lớp 3 đặt điều tính rồi tính tự động luyện 

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

a) 84371 – 45263 

b) 21470 + 34252

c) 7236 - 1857

d) 3782 + 5469       

Bài 2: Đặt tính rồi tính:

a) 1608 x 5

b) 12000 x 3 

c)  347 x 3

d) 254 x 5

Bài 3: Đặt tính rồi tính:

a) 216 : 2

b) 2649 : 3

c) 6546 : 2

d) 7925 : 5

Bài 4: Đặt tính rồi tính:

a) 6857 : 4

b) 9540 : 3

c) 4320 : 5

d) 9152 : 4

Bài 5: Đặt tính rồi tính:

a) 18329 + 875

b) 4582 - 3982

Xem thêm: một ô tô chạy với tốc độ 54km/h

c) 465 x 2

d) 1253 : 3

Bài toán lớp 3 đặt điều tính rồi tính trẻ cần phải có nền tảng kỹ năng và kiến thức đảm bảo chất lượng và tính toán cảnh giác. Phụ huynh rất có thể mang đến con trẻ tìm hiểu thêm thêm thắt những bài bác giảng và bài bác tập luyện bên trên Vuihoc.vn.