công thức số

Dưới đấy là công thức tính số số hạng, tính tổng số số hạng, tính số cuối cơ hội đều, số đầu cơ hội đều nhập mặt hàng số đương nhiên theo đuổi quy luật, chào chúng ta xem thêm.

Bạn đang xem: công thức số

Công thức tính tổng số số hạng

Công thức tính tổng số số hạng cơ hội đều

\frac{(số\;hạng\;đầu\;+\hspace{0.278em}số\;hạng\;cuối)\hspace{0.278em}\times số\;số\;hạng\;có\;trong\;dãy}2

Tính số cuối cơ hội đều

= số hạng đầu + (số số hạng - 1) x đơn vị chức năng khoảng chừng cách

Tính số đầu cơ hội đều 

= số hạng cuối - (số số hạng nhập mặt hàng - 1) x đơn vị chức năng khoảng chừng cách

Tính số số hạng nhập dãy

=  (số hạng cuối - số hạng đầu) : đơn vị chức năng khoảng cách +1

Tính khoảng cộng

= khoảng nằm trong của số hạng đầu và số hạng cuối nhập dãy

Ví dụ

Ví dụ 1: Cho mặt hàng số 2, 5, 8, 11, 14, 17, trăng tròn, 23, 26. tường mặt hàng số cơ hội đều nhau 3 đơn vị chức năng, đem 9 số hạng, số hạng đầu là 2 và số hạng cuối bởi 26.

Lời giải:

Áp dụng công thức tính tổng mặt hàng số cơ hội đều phía trên tớ có:

Tổng = (2 + 26) x 9 : 2 = 126

Số cuối = 2 + 3 x (9 – 1) = 26

Số đầu = 26 – 3 x (9 – 1) = 2

Số số hạng = (26 – 2) : 3 + 1 = 9

TB nằm trong = (2 + 5 + 8 + 11 + 14 + 17 + trăng tròn + 23 + 26) : 9 = ( 2 + 26) : 2 = 14 hoặc = số ở thân thiết là 14

Ví dụ 2: Tính tổng số số hạng của mặt hàng số sau:

A = 1 + 2 + 3 + 4 + ........................... + năm trước.

Bài giải

Số số hạng của mặt hàng số bên trên là:

(2014 – 1) : 1 + 1 = năm trước (số hạng)

Xem thêm: trong trường hợp nào sau đây ta có thể coi các vật nhiễm điện là các điện tích điểm

Vậy tổng số số hạng của mặt hàng số là:

(2014 + 1) x năm trước : 2 = 2029105

Đáp số: 2029105

Công thức lần số hạng loại n của mặt hàng số theo đuổi quy luật

Để lần số hạng loại n của mặt hàng số theo đuổi quy luật, tớ đem công thức như sau

  • Cuối dãy: n= số đầu + khoảng cách x (n-1)
  • Đầu dãy: n= số cuối - khoảng cách x (n-1)

Ví dụ 1: Cho mặt hàng số: 1, 3, 5, 7, …

Hỏi số hạng loại trăng tròn của mặt hàng là số nào?

Giải:

Dãy vẫn nghĩ rằng mặt hàng số lẻ nên những số thường xuyên nhập mặt hàng xa nhau chừng 1 khoảng cách là 2 đơn vị chức năng.

20 số hạng thì đem số khoảng cách là : trăng tròn – 1 = 19 (khoảng cách)

19 số đem số đơn vị chức năng là:

19 x 2 = 38 (đơn vị)

Số ở đầu cuối là:

1 + 38 = 39

Đáp số: Số hạng loại trăng tròn của mặt hàng là 39

Ví dụ 2. Tìm số hạng thứ nhất của mặt hàng số: …, 24, 27, 30

Biết rằng mặt hàng số đem 10 số hạng.

Giải

10 số hạng thì đem số khoảng cách là:

10 – 1 = 9 (khoảng cách)

Tổng khoảng cách là:

3 x 9 = 27

Số hạng thứ nhất của mặt hàng là:

30 – 27 = 3

Xem thêm: sách bài tập toán 9