chia hỗn hợp cu và al thành 2 phần bằng nhau

Lời giải:

Phần 1: Hỗn liên minh dụng với hỗn hợp HNO3 đặc, nguội thì Al bị thụ động (không phản ứng), Cu phản xạ bám theo PTHH:

Bạn đang xem: chia hỗn hợp cu và al thành 2 phần bằng nhau

Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O (1)

\[{n_{N{O_2}}} = \frac{{17,92}}{{22,4}} = 0,8(mol)\]

Theo PTHH (1): \[{n_{Cu}} = \frac{1}{2}{n_{N{O_2}}} = \frac{1}{2}.0,8 = 0,4(mol)\]→ mCu = 0,4. 64 = 25,6 (g)

Phần 2: Cho láo lếu liên minh dụng với hỗn hợp HCl thì Cu ko phản xạ, Al phản xạ bám theo PTHH:

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2 (2)

\[{n_{{H_2}}} = \frac{{13,44}}{{22,4}} = 0,6(mol)\]

Theo PTHH (2): \[{n_{Al}} = \frac{2}{3}{n_{{H_2}}} = \frac{2}{3}.0,6 = 0,4(mol)\]→ nAl = 0,4. 27 = 10,8 (g)

a) Khối lượng từng sắt kẽm kim loại vô láo lếu phù hợp đầu là:

mAl = 10,8. 2 = 21,6 (g)

mCu = 25,6. 2 = 51,2 (g)

b) mhỗn hợp = mAl + mCu = 21,6 + 51,2 = 72,8 (g)

Phần trăm về lượng từng sắt kẽm kim loại vô láo lếu phù hợp là:

Xem thêm: huyện trìa xử án chân trời sáng tạo

\[\% {m_{Al}} = \frac{{21,6}}{{72,8}}.100\% = 29,67\% \].

%mCu = 100% - 29,67% = 70, 33%.

Câu 2:

Viết công thức electron và công thức cấu trúc của những chất: HClO, HClO3, HClO4, H3PO4, H2SO4, H2SO3. Chỉ rõ ràng loại links nằm trong hoá trị sở hữu rất rất, phân rất rất, mang đến nhận trong số hóa học.

Câu 3:

a) Nguyên tố A ko cần là khí khan hiếm, vẹn toàn tử sở hữu phân lớp electron ngoài nằm trong là 3p. Nguyên tử yếu tố B sở hữu phân lớp e ngoài nằm trong là 4s.

(1) Trong 2 yếu tố A, B yếu tố này là sắt kẽm kim loại, yếu tố này là phi kim?

(2) Xác toan thông số kỹ thuật e của A, B và thương hiệu của A, B.

Cho biết tổng số e ở nhị phân lớp bên ngoài nằm trong của A và B là 7.

b) Cho những ion A-, B2+ đều phải có thông số kỹ thuật electron của khí hiếm Ne (1s22s22p6). Viết thông số kỹ thuật e của A, B và Dự kiến đặc thù hoá học tập của 2 yếu tố này.

Xem thêm: xác định tính đúng sai của mỗi mệnh đề sau

Câu 5:

Cho X là một trong những muối bột nhôm (khan), Y là một trong những muối bột vô sinh (khan). Hòa tan m gam láo lếu phù hợp 2 muối bột X, Y (có nằm trong số mol) vô nước chiếm được hỗn hợp A. Thêm kể từ từ hỗn hợp Ba(OH)2 vô hỗn hợp A cho đến dư được hỗn hợp B, kết tủa D và khí C. Axit hóa hỗn hợp B vị HNO3 rồi thêm thắt AgNO3 vô thấy xuất hiện nay kết tủa Trắng, kết tủa này bị thâm dần dần Khi nhằm ngoài độ sáng. Khi thêm thắt dd Ba(OH)2 vô hỗn hợp A thì kết tủa D đạt độ quý hiếm lớn số 1 (kết tủa E), tiếp sau đó thêm thắt tiếp dd Ba(OH)2 vô thì lượng kết tủa đạt độ quý hiếm nhỏ nhất (kết tủa F). Nung những kết tủa E và F cho tới lượng ko thay đổi, chiếm được 6,248g và 5,126g những hóa học ứng. Cho biết F ko tan vô axit mạnh.

a. Xác toan CTHH của những muối bột X, Y.
b. Tính m và thể tích khí C ở đktc ứng với độ quý hiếm E lớn số 1.