chia cho 2 chữ số

Toán lớp 4 phân chia cho tới số đem 2 chữ số học viên nối tiếp được tạo quen thuộc với quy tắc tính phân chia và những bài bác luyện áp dụng của quy tắc phân chia.

Bài học tập này mamnonconglap.edu.vn nối tiếp hỗ trợ những kỹ năng trọng tâm, bài bác luyện áp dụng của toán lớp 4 phân chia cho tới số đem 2 chữ số. Phụ huynh và học sinh nằm trong xem thêm nhé.

Bạn đang xem: chia cho 2 chữ số

1. Ôn luyện cơ hội phân chia cho tới số có một chữ số 

chia cho tới số có một chữ số

Thực hiện nay quy tắc phân chia theo gót trật tự kể từ ngược qua quýt nên.

Áp dụng 3 bước: quy tắc phân chia - nhân - trừ.

 • 2 phân chia 2 bởi vì 1, viết lách 1

1 nhân 2 bởi vì 2, 2 trừ 2 bởi vì 0

 • Hạ 1, 1 ko phân chia được cho tới 2, viết lách 0

  0 nhân 2 bởi vì 0, 1 trừ 0 bởi vì 1

 • Hạ 0 được 10, 10 phân chia 2 được 5, viết lách 5

5 nhân 2 bởi vì 10, 10 trừ 10 bởi vì 0

 • Hạ 2, 2 phân chia 2 được một, viết lách 1

1 nhân 2 được 2, 2 trừ 2 bởi vì 0

 • Hạ 4, 4 phân chia 2 được 2, viết lách 2

2 nhân 2 bởi vì 4, 4 trừ 4 bởi vì 0

Vậy 21024 : 2 = 10512

2. Cách phân chia cho tới số đem 2 chữ số

2.1. Ví dụ 1. Phép phân chia không tồn tại số dư

ví dụ phân chia cho tới số đem 2 chữ số phân chia hết

Thực hiện nay quy tắc phân chia theo gót trật tự kể từ ngược qua quýt nên.

Áp dụng 3 bước: quy tắc phân chia - nhân - trừ.

 • 20 phân chia 14 được một, viết lách 1

1 nhân 14 được 14, trăng tròn trừ 14 được 6, viết lách 6

 • Hạ 1 được 61, 61 phân chia 14 được 4, viết lách 4

4 nhân 14 được 56, 61 trừ 56 bởi vì 5, viết lách 5

 • Hạ 6 được 56, 56 phân chia 14 bởi vì 4, viết lách 4

4 nhân 14 bởi vì 56, 56 trừ 56 bởi vì 0

Vậy năm nhâm thìn : 14 = 144, quy tắc phân chia này là quy tắc phân chia không còn.

2.2. Ví dụ 2. Phép phân chia đem số dư

chia cho tới số đem nhì chữ số đem dư

Thực hiện nay quy tắc phân chia theo gót trật tự kể từ ngược qua quýt nên.

Áp dụng 3 bước: quy tắc phân chia - nhân - trừ.

 • 51 phân chia 19 được 2, viết lách 2

2 nhân 19 được 38, 51 trừ 38 bởi vì 13

 • Hạ 0 xuống được 130 phân chia 19 được 6, viết lách 6

6 nhân 19 được 114, 130 trừ 114 được 16

 • Hạ 1 được 161 phân chia 19 được 8, viết lách 8

8 nhân 19 được 152, 161 trừ 152 được 9

 • Hạ 9 được 99 phân chia 19 bởi vì 5, viết lách 5

5 nhân 19 được 95, 99 trừ 95 bởi vì 4

Vậy 51019 : 19 = 2685 dư 4

2.3.3. Nhận xét quy tắc phân chia cho tới số đem 2 chữ số

Những cảnh báo Khi triển khai quy tắc phân chia số đem nhì chữ số

 • Phép phân chia không còn là quy tắc phân chia đem số dư bởi vì 0

 • Phép phân chia đem dư là quy tắc phân chia đem số dư không giống 0

 • Phép phân chia đem dư thì số dư luôn luôn nhỏ rộng lớn số chia

3. Ôn luyện mặt hàng và lớp bên trong số tự động nhiên 

Bảng phân biệt mặt hàng và lớp

 • Hàng đơn trăm, hàng trăm, mặt hàng đơn vị chức năng ăn ý trở nên lớp đơn vị
 • Hàng trăm ngàn, hàng trăm ngàn, mặt hàng ngàn ăn ý trở nên lớp nghìn

4. Bài luyện áp dụng toán lớp 4 phân chia cho tới số đem 2 chữ số

4.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 361 : 19

b) 5304 : 24

c) 20520 : 72

d) 168840 : 56

Bài 2: Đặt tính rồi tính

a) 569 : 35

b) 2052 : 45

c) 22885 : 46

d) 459476 : 57

Bài 3: Tính độ quý hiếm của biểu thức

a) 3628 x 24 - 46372

b) 55477- 1258 : 34

c) 22776 : 78 x 25

d) 9841 + 3904 : 64

Bài 4: Tìm x, hắn biết

a) 85 x Y = 4760

b) 13345 : x = 85

Bài 5: Một nông trại gà thường ngày gà đẻ được 3000 trứng tạo thành những tá trứng, từng tá 12 ngược. Hỏi đem từng nào tá trứng?

4.2. Bài giải

Bài 1:

đặt tính và tính

 • 36 phân chia 19 được một, viết lách 1

       1 nhân 19 được 19, 36 trừ 19 được 17

 • Hạ 1 được 171, 171 phân chia 19 bởi vì 9, viết lách 9

       9 nhân 19 được 171, 171 trừ 171 bởi vì 0

Vậy 361 : 19 = 19

đặt tính và tính

 • 53 phân chia 24 bởi vì 2, viết lách 2

       2 nhân 24 được 48, 53 trừ 48 bởi vì 5

 • Hạ 0 được 50, 50 phân chia 24 bởi vì 2, viết lách 2

       2 nhân 24 được 48, 50 trừ 48 bởi vì 2

 • Hạ 4 được 24, 24 phân chia 24 bởi vì 1

       1 nhân 24 được 24, 24 trừ 24 bởi vì 0

Vậy 3304 : 24 = 221 là quy tắc phân chia hết

đặt tính và tính

 • 205 phân chia 72 được 2, viết lách 2

2 nhân 72 bởi vì 144, 205 trừ 144 bởi vì 61

 • Hạ 2 được 612 phân chia 72 được 8, viết lách 8

8 nhân 72 bởi vì 576, 612 trừ 576 được 36

 • Hạ 0 được 360 phân chia 72 bởi vì 5, viết lách 5

5 nhân 72 bởi vì 360, 360 trừ 360 bởi vì 0

Vậy 20320 : 72 = 285 là quy tắc phân chia hết

đặt tính và tính

3 nhân 56 bởi vì 168, 168 trừ 168 bởi vì 0

 • 0 phân chia 56 bởi vì 0, viết lách 0

 • Hạ 84 phân chia 56 bởi vì 1, viết lách 1

1 nhân 56 bởi vì 56, 84 trừ 56 bởi vì 28

 • Hạ 0 được 280 phân chia 56 bởi vì 5, viết lách 5

5 nhân 56 bởi vì 280, 280 trừ 280 bởi vì 0

Vậy 168840 : 56 = 3015 là quy tắc phân chia không còn.

Bài 2:

đặt tính và tính

 • 56 phân chia 35 bởi vì 1, viết lách 1

1 nhân 35 được 35, 56 trừ 35 bởi vì 21

 • Hạ 9 được 219 phân chia 35 bởi vì 6, viết lách 6

6 nhân 35 bởi vì 210, 219 trừ 210 bởi vì 9

Vậy 569 : 35 = 16 dư 9 là quy tắc phân chia đem số dư

đặt tính và tính

 • 205 phân chia 45 bởi vì 4, viết lách 4

4 nhân 45 bởi vì 180, 205 trừ 180 bởi vì 25

Hạ 2 được 252 phân chia 45 bởi vì 5, viết lách 5

5 nhân 45 bởi vì 225, 252 trừ 225 bởi vì 27

Vậy 2052 : 45 = 45 dư 27 là quy tắc phân chia đem số dư

đặt tính và tính

 • 228 phân chia 46 bởi vì 4, viết lách 4

4 nhân 46 bởi vì 184, 228 trừ 184 bởi vì 44

 • Hạ 8 được 448 phân chia 46 bởi vì 9, viết lách 9

9 nhân 46 bởi vì 414, 448 trừ 414 bởi vì 34

 • Hạ 5 được 345 phân chia 46 bởi vì 7, viết lách 7

7 nhân 46 bởi vì 322, 345 trừ 322 bởi vì 23

Vậy 22885 : 46 = 497 dư 23 là quy tắc phân chia đem số dư

đặt tính và tính

 • 459 phân chia 57 bởi vì 8, viết lách 8

8 nhân 57 bởi vì 456, 459 trừ 456 bởi vì 3

 • 3 ko phân chia được cho tới 57 viết lách 0

 • Hạ 47 được 347 phân chia 57 bởi vì 6, viết lách 6

6 nhân 57 bởi vì 342, 347 trừ 342 bởi vì 5

 • Hạ 6 được 56 phân chia 57 ko phân chia không còn viết lách 0

0 nhân 57 bởi vì 0, 56 trừ 0 bởi vì 56

Vậy 459476 : 57 = 8060 dư 56 là quy tắc phân chia đem số dư

Bài 3:

Thực hiện nay biểu thức theo gót quy tắc ưu tiên: quy tắc nhân phân chia trước, nằm trong trừ sau

Biểu thức chỉ mất quy tắc nhân, phân chia thì triển khai trật tự kể từ ngược qua quýt nên.

a) 3628 x 24 - 46372 = (3628 x 24) - 46372 = 87072 - 46372 = 40700

b) 55477- 1258 : 34 = 55477- (1258 : 34) = 55477 - 37 = 55440

c) 22776 : 78 x 25 = 292 x 25 = 7300

d) 9841 + 3904 : 64 =  9841 + (3904 : 64) = 9841 + 61 = 9902

Bài 4:

a) 85 x Y = 4760

Y = 4760 : 85

Y = 56

b) 13345 : x = 85

x = 13345 : 85

x = 157

Bài 5:

Mỗi ngày nông trại đóng góp được số tá trứng là:

3000 : 12 = 250 (tá trứng)

Vậy thường ngày gà đẻ được 250 tá trứng

5. Bài luyện thực hành

5.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính và tính

a) 2957 : 23

b) 198475 : 56

c) 9285 : 27

d) 68395 : 36

Bài 2: Tìm x biết

a) 4578 : x = 42

b) 50496 : x = 48

Bài 3: Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 2647 + 675 : 45

b) 5797 - 2890 : 34

c) 68 x 234 : 52

d) 15 x 5312 : 40

Bài 4: Vườn cây ăn ngược căn nhà Bác Tư đem 800 cây ăn ngược những loại được trồng vô 16 mặt hàng. Hỏi từng mặt hàng đem từng nào cây ăn quả?

5.2. Đáp án

Bài 1:

a) 128 dư 13

b) 3544 dư 11

c) 343 dư 24

d) 1899 dư 31

Bài 2:

a) x = 109

b) x = 1052

Bài 3:

a) 2662

b) 5712

c) 306

d) 1992

Xem thêm: thứ nguyên của công suất

Bài 4:

Đáp án: 50 hàng

Học chất lượng tốt toán lớp 4 phân chia cho tới số đem 2 chữ số, học viên cần được cần cù thực hiện bài bác luyện nhằm trở nên thục công việc tính quy tắc phân chia. Tiếp tục theo gót dõi mamnonconglap.edu.vn và để được hỗ trợ tăng nhiều kỹ năng hữu ích nhé.