chất nào sau đây không phải là este

Câu hỏi:

19/03/2020 125,650

Bạn đang xem: chất nào sau đây không phải là este

B. C2H5OC2H5

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải vì thế Vietjack

Chọn đáp án B

Khi thay cho group OH ở group cacboxyl của axit cacboxylic vì thế group OR thì được este.

HCOOCH3, CH3COOC2H5 là những este đơn chức.

C3H5(COOCH3)3 là este nhiều chức.

C2H5OC2H5 là ete ko cần là este

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chất nào tại đây là este? 

A. CH3OOCC2H5

B. HOOCCH3

C. C2H5Cl

D. (CH3CO)2O.

Câu 2:

Chất nào là sau đó là este no, đơn chức, mạch hở ? 

A. HCOOC2H

B. CH3COOC6H

C. (HCOO)2C2H4 

D. CH3COOCH=CH2 

Câu 3:

Tổng số links xích quái vô CH3COOCH=CH2 là: 

A. 9

B. 13

Xem thêm: hình ảnh cô be hồng hào

C. 10

D. 11

Câu 4:

Trong phân tử este sở hữu chứa chấp group chức

A. –COO–

B. –COOH

C. =C=O

D. –OH

Câu 5:

Este E mạch hở, sở hữu công thức phân tử là C5H8O4. Số links pi (π) tại đoạn gốc hiđrocacbon của E là 

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

Câu 6:

Chất nào là sau đó là este? 

A. HCOOCH3

B. CH3CHO

C. HCOOH

D. CH3OH

TÀI LIỆU VIP VIETJACK