cân bằng feo + hno3

FeO HNO3 loãng

FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O được VnDoc biên soạn là phản xạ lão hóa khử Khi mang lại Fe oxit tác tính năng với hỗn hợp HNO3 loãng sau phản xạ nhận được muối bột Fe (III) và khí ko color hóa nâu nhập không gian.

Bạn đang xem: cân bằng feo + hno3

1. Phương trình phản xạ FeO tính năng HNO3 loãng

3FeO + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O

2. Cân vày phương trình FeO + HNO3 loãng

Fe+2O + HN+5O3 → Fe+3(NO3)3 + N+2O + H2O

Ta có 

3x

1x

Fe2+ → Fe3+ + 1e

N+5 + 3e → N+2

Phương trình phản ứng

3FeO + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O

3. Điều khiếu nại phản xạ thân thuộc FeO+ HNO3 loãng

Nhiệt độ

4. Cách tổ chức phản xạ thân thuộc FeO và axit HNO3 loãng

Cho oxit Fe II tính năng với hỗn hợp axit HNO3.

5. Hiện tượng phản xạ FeO và axit HNO3 loãng

Chất rắn black color Sắt II Oxit (FeO) tan dần dần và xuất hiện nay khí Nito oxit (NO) hóa nâu ngoài không gian.

6. Phương trình phản xạ liên quan

  • FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O
  • FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + N2O + H2O
  • FeO + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O
  • Fe2O3 + CO → Fe + CO2
  • Fe2O3 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2O
  • Fe2O3 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + H2O
  • Fe3O4 + H2SO4 → FeSO4 + Fe2(SO4)3 + H2O

7. Tính hóa chất của FeO

Các phù hợp hóa học Fe (II) với tất cả tính khử và tính lão hóa tuy nhiên tính khử đặc thù rộng lớn, vì thế trong những phản xạ chất hóa học ion Fe2+ dễ dàng nhường nhịn 1e trở nên ion Fe3+:

Fe2+ + 1e → Fe3+

7.1. Tính hóa học đặc thù của phù hợp hóa học Fe (II) là tính khử.

Các phù hợp hóa học Fe (II) thông thường tầm thường bền dễ dẫn đến lão hóa trở nên phù hợp hóa học Fe (III).

FeO là một trong những oxit bazơ, ngoại giả, vì thế với số lão hóa +2 – số lão hóa trung gian tham => FeO với tính khử và tính lão hóa.

FeO là một trong những oxit bazơ:

7.2. Tác dụng với hỗn hợp axit: HCl; H2SO4 loãng

FeO + 2HCl → FeCl2 + H2

FeO + H2SO4 loãng → FeSO4 + H2O

FeO là hóa học lão hóa Khi tính năng với những hóa học khử mạnh: H2, CO, Al → Fe:
FeO + H2 \overset{t^{o} }{\rightarrow}​ Fe + H2O

FeO + CO\overset{t^{o} }{\rightarrow}​ Fe + CO2

3FeO + 2Al\overset{t^{o} }{\rightarrow}​ Al2O3 + 3Fe

FeO là hóa học khử Khi tính năng với những hóa học với tính lão hóa mạnh: HNO3; H2SO4 đặc; O2
4FeO + O2 \overset{t^{o} }{\rightarrow}​ 2Fe2O3

3FeO + 10HNO3 loãng → 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O

FeO + 4HNO3 quánh,nóng → Fe(NO3)3 + NO2 + 2H2O

2FeO + 4H2SO4 quánh, rét → Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O

8. Bài luyện áp dụng liên quan

Câu 1. HNO3 chỉ thể hiện nay tính lão hóa Khi tính năng với những hóa học nằm trong mặt hàng này bên dưới đây?

A. Mg, H2S, C, Fe3O4, Fe(OH)2.

B. Na2SO3, Phường, CuO, BaCO3, Ag.

C. Al, FeCO3, HI, BaO, FeO.

D. Cu, C, Fe2O3, Fe(OH)2, SO2.

Xem đáp án

Đáp án B

A đúng

Phương trình phản xạ minh họa

3Mg + 8HNO3 → 3Mg(NO3)2 + 2NO + 4H2O2

HNO3 + 3H2S → 4H2O + 2NO + 3S

C + 4HNO3 → CO2 + 4NO2 + 2H2O

3Fe3O4 + 28HNO3 → 9Fe(NO3)3 + NO↑ + 14H2O

Fe(OH)2 + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + 3H2O

B loại CuO, BaCO3

C loại BaO

D loại Fe2O3

Đáp án hãy chọn là: A

Câu 2. Hòa tan một lượng FexOy vày H2SO4 loãng dư được hỗn hợp X. tường X một vừa hai phải với năng lực làm mất đi color hỗn hợp dung dịch tím, một vừa hai phải với năng lực hòa tan được bột Cu. Oxit Fe cơ là:

A. FeO

B. Fe2O3

C. Fe3O4

D. A hoặc B

Xem đáp án

Đáp án C

Hòa tan được Cu là đặc thù của muối bột Fe (III), hít vào được khí Cl2 là đặc thù của muối bột Fe(II). FexOy hòa tớ nhập H2SO4 loãng đưa đến bên cạnh đó muối bột Fe (III) và muối bột Fe (II) là Fe kể từ oxit Fe3O4.

Phương trình phản xạ chất hóa học xảy ra

Fe3O4 + 4H2SO4 → FeSO4 + Fe2(SO4)3 + 4H2O

Cu + Fe2(SO4)3 → CuSO4 + 2FeSO4

6FeSO4 + 3Cl2 → 2Fe2(SO4)3 + 2FeCl2.

Câu 3. Hòa tan một oxit Fe FexOy vày một lượng H2SO4 loãng một vừa hai phải đầy đủ nhận được hỗn hợp A. Dung dịch A hòa tan trọn vẹn được bột Cu tạo nên trở nên hỗn hợp làm nên màu xanh lơ thực hiện và cũng hít vào được khí clo tạo nên trở nên hỗn hợp làm nên màu vàng nâu nhạt nhẽo. Xác ấn định công thức phân tử của oxit sắt

A. Fe3O4

FeO

Fe2O3

Xem đáp án

Đáp án A

Hòa tan được Cu là đặc thù của muối bột Fe (III), hít vào được khí Cl2 là đặc thù của muối bột Fe(II). FexOy hòa tớ nhập H2SO4 loãng đưa đến bên cạnh đó muối bột Fe (III) và muối bột Fe (II) là Fe kể từ oxit Fe3O4.

Phương trình phản xạ chất hóa học xảy ra

Fe3O4 + 4H2SO4 → FeSO4 + Fe2(SO4)3 + 4H2O

Cu + Fe2(SO4)3 → CuSO4 + 2FeSO4

6FeSO4 + 3Cl2 → 2Fe2(SO4)3 + 2FeCl2.

Câu 4. Hòa tan không còn m gam Fe vày 400ml hỗn hợp HNO3 1M. Sau Khi phản xạ xẩy ra trọn vẹn, nhận được hỗn hợp chứa chấp 26,44 gam hóa học tan và khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của m là:

A. 7,84

B. 6,12

C. 5,60

D. 12,24

Xem đáp án

Đáp án A

nHNO3 = 0,4 mol ⇒ mHNO3 = 0,4.63 = 25,2 gam

Phương trình hóa học

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O (1)

Phản ứng (1) xẩy ra, lượng hóa học tan sụt giảm, nhưng mà theo đòi đề bài bác, lượng hóa học tan là 26,44 gam > 25,2 gam nên xẩy ra phản xạ hoà tan Fe dư

2Fe3+ + Fe → 3Fe2+ (2)

⇒ phản xạ (1) xẩy ra trọn vẹn,

nFe(1) = 1/4nHNO3 = 0,1 mol

⇒ mFe(1) = 5,6 gam ⇒ mFe(2) = 26,44 – 0,1.242 = 2,24 gam

mFe = 5,6 + 2,24 = 7,84 gam

Câu 5. Câu tuyên bố này bên dưới đó là trúng ?

A. Thép là kim loại tổng hợp của Fe không tồn tại C và với 1 không nhiều S, Mn, Phường, Si.

B. Thép là kim loại tổng hợp của Fe với kể từ 0,01 - 2% C và một không nhiều Si, Mn, Cr, Ni.

C. Thép là kim loại tổng hợp của Fe với kể từ 2-5% C và một không nhiều S, Mn, p, Si.

D. Thép là kim loại tổng hợp của Fe với kể từ 5-10% C và một lượng cực kỳ không nhiều Si, Mn, Cr, Ni.

Câu 6: Dãy những hóa học và hỗn hợp này tại đây Khi lấy dư rất có thể oxi hoá Fe trở nên Fe (III)?

A. HCl, HNO3 đặc, rét, H2SO4 quánh, nóng

B. Cl2, HNO3 nóng, H2SO4 quánh, nguội

C. bột sulfur, H2SO4 đặc, rét, HCl

D. Cl2, AgNO3, HNO3 loãng

Xem đáp án

Đáp án D

Loại A vì thế Fe tính năng với HCl đưa đến muối bột Fe (II)

Fe + 2HCl → FeCl+ H2

Loại B vì thế Fe bị thụ động nhập H2SO4 quánh, nguội

Loại C vì thế Fe tính năng với HCl đưa đến muối bột Fe (II)

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Đáp án D đúng

Phương trình phản xạ minh họa đáp án D

2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

Fe + 3AgNO3 → Fe(NO3)3 + 3Ag

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

Câu 7. Dung dịch FeSO4 làm mất đi color hỗn hợp này sau đây?

A. Dung dịch K2Cr2O7 trong môi trường xung quanh H2SO4

B. Dung dịch KMnO4 nhập môi trường xung quanh H2SO4

C. Dung dịch Br2

D. Dung dịch KMnO4 nhập môi trường xung quanh H2SO4, Dung dịch K2Cr2O7 nhập môi trường xung quanh H2SO4 ; Dung dịch Br2

Xem đáp án

Đáp án D

Các hỗn hợp KMnO4/ H2SO4; K2Cr2O7/ H2SO4; Br2 đều là những hóa học lão hóa → Fe2+ sẽ với phản xạ lão hóa khử làm mất đi color những hỗn hợp trên

10FeSO4 + 2KMnO4 + 8H2SO4 → 5Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 2MnSO4 + 8H2O

6FeSO4 + K2Cr2O7+ 7H2SO4 → 3Fe2(SO4)3 + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + 7H2O

2 FeSO4 + Br2 + 3H2O → Fe2O3 + 2HBr + 2 H2SO4

Câu 8. Để a gam bột Fe nhập không gian một thời hạn, nhận được 9,6 gam hóa học rắn X. Hoà tan trọn vẹn X nhập hỗn hợp HNO3 loãng (dư), nhận được hỗn hợp Y và khí NO (sản phẩm khử độc nhất của). Cho hỗn hợp NaOH dư nhập Y, nhận được kết tủa, Lọc kết tủa rồi nung ở sức nóng phỏng cao cho tới lượng ko thay đổi, nhận được 12,0 gam hóa học rắn. Số mol HNO3 đang được phản xạ là:

A. 0,75.

B. 0,65.

C. 0,55.

D. 0,45.

Xem đáp án

Đáp án C

(a gam Fe + O) → 9,6 gam X (Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4)

+HNO3 → dd Y (Fe3+,H+,NO3- ) + NO)

Y + NaOH (dư) → Fe(OH)3 → Fe2O3 (12 gam)

mO = 9,6 – 8,4 = 1,2 gam

⇒ nFe = 0,15 mol; nO = 0,075 mol

a = 12.112/160 = 8,4 gam

mO = 9,6 - 8,4 = 1,2 gam

=> nFe = 0,15 mol; nO = 0,075 mol

Fe → Fe3+ + 3e                             O + 2e → O2-

0,15    0,15      0,45                           0,075      0,15

N+5 + 3e → N+2

0,1     0,3       0,1

Câu 9. Dãy sắt kẽm kim loại tính năng được HNO3 quánh nguội:

A. Ag, Al, Zn, Cu

B. Ag, Zn, Cu, Mg

C. Fe, Cu, Mg, Zn

D. Mg, Cu, Fe, Zn

Xem đáp án

Đáp án B

Fe, Al, Cr ko tính năng với HNO3 quánh nguội vì thế bị thụ động

3Ag + 4HNO3 → 3AgNO3 + NO + 2H2O

3Zn + 8HNO3 → 3Zn(NO3)2 + 2NO + 4H2O

Xem thêm: xác định tính đúng sai của mỗi mệnh đề sau

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

3Mg + 8HNO3 → 3Mg(NO3)2 + 2NO + 4H2O

Câu 10. Hoà tan 15,6 gam láo phù hợp bột Al và Mg nhập hỗn hợp HCl dư. Sau phản xạ lượng hỗn hợp axit gia tăng 14 gam. Khối lượng nhôm và magie nhập láo phù hợp đầu là:

A. 2,7 gam và 1,2 gam

B. 5,4 gam và 2,4 gam

C. 5,8 gam và 3,6 gam

D. 10,8 gam và 4,8 gam

Xem đáp án

Đáp án D

Áp dụng ấn định luật bảo toàn lượng tớ có: mH2 = 15,6 - 14 = 1,6 gam

Mặt không giống theo đòi công thức 1 và theo đòi đề tớ với hệ phương trình:

(Khi nhập cuộc phản xạ Al nhường nhịn 3 e, Mg nhường nhịn 2 e và H2 thu về 2 e)

3.nAl + 2.nMg = 2.nH2 = 2.1,6/2 (1)

27.nAl +24.nMg = 15,6 (2)

Giải phương trình (1), (2) tớ với nAl = 0,4 mol và nMg = 0,2 mol

Từ cơ tớ tính được mAl = 27.0,4 = 10,8 gam và mMg = 24.0,2 = 4,8 gam

Câu 11. Cho láo phù hợp bột X bao gồm 0,04 mol Fe và 0,015 mol Cu tính năng với oxi ở sức nóng phỏng cao nhận được 3,24 g láo phù hợp Y. Cho Y tan không còn nhập hỗn hợp chứa chấp 0,12 mol HCl và 0,035 mol HNO3 thu được một,05 khí NO độc nhất và hỗn hợp Z (không chứa chấp NH4+) . Thêm hỗn hợp AgNO3 dư nhập Z nhận được m gam hóa học rắn. tường những phản xạ xẩy ra trọn vẹn, N (5+) chỉ bị khử trở nên NO, độ quý hiếm của m là :

A. đôi mươi,73

B. 41,46

C. 34,44

D. 40,65

Xem đáp án

Đáp án A

Qui láo phù hợp Y về: Fe; Cu; O

Bảo toàn khối lượng: mFe + mCu + mO = mY

=> nO(Y) = 0,0025 mol

Ta thấy : nNO = nHNO3 => Sau phản xạ không hề NO3- trong hỗn hợp.

Bảo toàn O: nO(Y) + 3nHNO3 = nNO + nH2O => nH2O = 0,0725 mol

Bảo toàn H: nHCl + nHNO3 = nH+(X) + 2nH2O

=> nH+ dư = 0,01 mol

Bảo toàn năng lượng điện nhập X: 2nFe2+ + 3nFe3+ + 2nCu2+ + nH+ = nCl-

Mặt không giống nFe2+ + nFe3+ = 0,04 mol

=> nFe2+ = 0,08; nFe3+ = 0

Khi mang lại AgNO3 nhập :

3Fe2+ + 4H+ + NO3- → 3Fe3+ + NO + 2H2O

0,0075 ← 0,01

Fe2+ + Ag+ → Fe3+ + Ag

0,0325

Cl- + Ag+→AgCl

0,12

=> m = đôi mươi,73 g

Câu 12. Hoà tan không còn 9,4 gam láo phù hợp Fe; FeO; Fe3O4; Fe2O3 nhập hỗn hợp HNO3 quánh rét dư được một,68 lít khí NO2 (đktc, thành phầm khử duy nhất) và hỗn hợp Y. Cô cạn hỗn hợp Y được m gam muối bột. Giá trị của m:

A. 64,90

B. 60,50

C. 30,25

D. 65,30

Xem đáp án

Đáp án B

Ta quy thay đổi trở nên Fe và O

Fe0 → Fe3+

N5+ → N4+

O0 → O2−

Bảo toàn mol e: 3nFe = nNO2 + 2nO

⇔3nFe = 0,15 + 2nO

56nFe + 16nO = 9,4

nFe = 0,125 (mol)

nO = 0,15 (mol)

nNO3−= 3nFe = 0,375 (mol)

⇒mFe(NO3)3 = mFe + mNO3− = 0,125.56 + 0,375.62 = 30,25 (g)

Câu 13. Nung m bột Cu nhập oxi, sau 1 thời hạn nhận được 14,8 gam láo phù hợp hóa học rắn A bao gồm (Cu, CuO, Cu2O). Hòa tan láo phù hợp A nhập HNO3 quánh, rét một vừa hai phải đầy đủ nhận được 3,36 lít khí NO2 (đktc, thành phầm khử duy nhất) và hỗn hợp B. Giá trị của m là:

A. 41,6

B. 19,2

C. 25,6

D. 12,8

Xem đáp án

Đáp án D:  Báo toàn e tớ có: m/64.2 = (14,8 - m)/32.4 + 0,15.1 => m = 12,8 gam

Câu 14. Cho 9,12 gam hỗn hợp gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 tác dụng với dung dịch HCl dư. Sau Khi các phản ứng xảy rời khỏi hoàn toàn, thu được dung dịch A. Cô cạn dung dịch A thu được 7,62 gam FeCl2 và m gam FeCl3. Giá trị của m là:

A. 9,75

B. 8,75

C. 7,80

D. 6,50

Xem đáp án

Đáp án A

Xem Fe3O4 là FeO.Fe2O3

Ta có: nFeCl2 = 7,62/127 = 0,06 (mol)

Phương trình phản ứng

FeO + 2HCl → FeCl2 + H2O

0,06 0,06

⇒ nFe2O3 = (9,12 - 0,06. 72)/160 = 0,03 mol

Phương trình phản ứng

Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O

0,03 0,06

⇒ mFeCl3 = 0,06. 162,5 = 9,75 (g)

Câu 15. Để khử trọn vẹn 6,08 gam láo phù hợp A bao gồm những oxit Fe sau: FeO, Fe3O4, Fe2O3, cần thiết 2,24 lít khí H2 (đktc). Mặt không giống hoà tan trọn vẹn 6,08 gam láo phù hợp A nhập hỗn hợp H2SO4 quánh rét thì nhận được thể tích V (ml) SO2 (đktc). Giá trị V(ml) là:

A. 112 ml

B. 224 ml

C. 336 ml

D. 448 ml.

Xem đáp án

Đáp án D

Quy thay đổi láo phù hợp A về láo phù hợp nhì hóa học FeO và Fe2O3 với số mol là x, y

Ta có: Phương trình phản ứng

FeO + H2 → Fe + H2O (1)

x → x → x

Fe2O3 + 3H2 → 2Fe + 3H2O (2)

y → 3y → 2y

Có: x + 3y = 0,1 và 72x + 160y = 6,08

=> x = 0,04 mol; nó = 0,02 mol

Phương trình phản ứng

2FeO + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O (3)

0,04                                 →  0,02 mol

Vậy VSO2 = 0,02. 22,4 = 0,448 lít hoặc 448 ml

Câu 16. Cho hỗn hợp NaOH nhập ống thử đựng hỗn hợp FeCl3, hiện tượng lạ để ý được là:

A. Có kết tủa Trắng xanh lơ.

B. Có khí bay rời khỏi.

C. Có kết tủa đỏ tía nâu.

D. Kết tủa white color.

Xem đáp án

Đáp án C

Cho hỗn hợp NaOH nhập ống thử đựng hỗn hợp FeCl3, xẩy ra phản ứng:

Phương trình phản xạ minh họa xảy ra

3NaOH + FeCl3 → Fe(OH)3 ↓ + 3NaCl

Fe(OH)3 kết tủa red color nâu

Câu 17. Nhiệt phân một lượng MgCO3 sau đó 1 thời hạn nhận được hóa học rắn A và khí B. Hấp thụ không còn khí B vày hỗn hợp NaOH nhận được hỗn hợp C. Dung dịch C một vừa hai phải tính năng được với BaCl2, một vừa hai phải tính năng với KOH. Hòa tan hóa học rắn A vày hỗn hợp H2SO4 loãng dư nhận được khí B và hỗn hợp D. Xác ấn định bộ phận của D

A. MgSO4, H2SO4

B. MgSO4

C. H2SO4

D. NaHCO3 và Na2CO3

Xem đáp án

Đáp án A

A: MgCO3 và MgO

B: CO2

C: NaHCO3 và Na2CO3

D: MgSO4, H2SO4

Phương trình phản xạ minh họa xảy ra

MgCO3 ⟶ MgO + CO2

CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O

CO2 + NaOH → NaHCO3

BaCl2 + Na2CO3 → BaCO3↓ + 2NaCl

2NaHCO3 + 2KOH → Na2CO3 + 2H2O + K2CO3

MgCO3 + H2SO4 → MgSO4 + H2O + CO2

MgO + H2SO4 → MgSO4 + H2O

Câu 18. Cho những phản xạ sau:

(a) 4HCl + MnO2→ MnCl2 + Cl2 + 2H2O.

(b) HCl + NH4HCO3→ NH4Cl + CO2 + H2O.

(c) 2HCl + 2HNO3 → 2NO2 + Cl2 + 2H2O.

(d) 2HCl + Zn → ZnCl2 + H2.

Số phản xạ nhập cơ HCl thể hiện nay tính khử là

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Xem đáp án

Đáp án B

(a) 4HCl + MnO2→ MnCl2 + Cl2 + 2H2O.

Xem thêm: nói về tình cảm cảm xúc của em đối với một người bạn mà em yêu quý

(c) 2HCl + 2HNO3 → 2NO2 + Cl2 + 2H2O.

--------------------------------------

>> Mời chúng ta tìm hiểu thêm thêm thắt một trong những tư liệu liên quan

  • Mg + HNO3 → Mg(NO3)2 + NO + H2O
  • Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O
  • Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO+ H2O