caco3 tạo ra co2

Phản ứng CaCO3 hoặc CaCO3 rời khỏi CaO hoặc CaCO3 rời khỏi CO2 nằm trong loại phản xạ phân bỏ và đã được cân đối đúng chuẩn và cụ thể nhất. Bên cạnh này đó là một vài bài xích tập luyện với tương quan về CaCO3 với lời nói giải, mời mọc chúng ta đón xem:

Nhiệt phân: CaCO3 → CaO + CO2

Quảng cáo

Bạn đang xem: caco3 tạo ra co2

1. Phương trình nhiệt độ phân CaCO3

CaCO3 to CaO + CO2

Phản ứng bên trên nằm trong loại phản xạ phân hủy

2. Hiện tượng của phản xạ nung CaCO3 ở nhiệt độ chừng cao

- Phản ứng nung đá vôi CaCO3 là phản xạ lan nhiệt độ, sinh rời khỏi hóa học rắn white color, tan nội địa và với khí ko color, ko mùi hương bay rời khỏi.

3. Cách tổ chức phản xạ CaCO3

- Cho 1 mẩu nhỏ đá vôi CaCO3 vào ống thử rồi rước nung bên dưới ngọn lửa đèn động cho tới khi phản xạ trọn vẹn và ko thấy với khí bay rời khỏi.

4. Mở rộng lớn đặc thù của CaCO3

- Canxi cacbonat (CaCO3) tinh ranh khiết mang tên thông thường gọi là đá vôi, là hóa học bột nhẹ nhõm, white color, dùng để làm hóa học độn nhập cao su đặc và một số ít ngành công nghiệp.

4.1. Tính hóa học hóa học

CaCO3 với đặc thù chất hóa học của một muối bột cacbonat.

a) Tác dụng với axit

CaCO3 + 2HCl → 2CaCl2 + CO2↑ + H2O

CO32+ 2H+ → CO2↑ + H2O

b) Tác dụng với hỗn hợp kiềm

Quảng cáo

- Các muối bột hiđrocacbonat ứng dụng đơn giản với hỗn hợp kiềm.

Thí dụ:

CaCO3 + NaOH → Na2CO3 + Ca(OH)2

HCO3+OHCO32+H2O

c) Phản ứng nhiệt độ phân

- Muối cacbonat tan không trở nên nhiệt độ phân (trừ muối bột amoni), muối bột cacbonat ko tan bị nhiệt độ phân:

CaCO3 to CaO + CO2

CaCO3 (r) to CaO (r) + CO2 (k)

4.2. Một số bài xích tập luyện tương quan.

Câu 1: Muối nào là rất có thể pha trộn vày phản xạ của hỗn hợp muối bột cacbonat với hỗn hợp axit clohidric?

A. KNO3

B. ZnSO4

C. CaCO3

D. NaCl

Hướng dẫn giải:

Quảng cáo

Đáp án D

Muối rất có thể pha trộn vày phản xạ của hỗn hợp muối bột cacbonat với hỗn hợp axit clohidric là NaCl.

Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2 + H2O

Câu 2: Hợp hóa học nào là tại đây bị nhiệt độ phân bỏ tạo nên thích hợp hóa học oxit và một hóa học khí thực hiện đục nước vôi trong?

A. Muối nitrat

B. Muối sunfat

C. Muối clorua

D. Muối cacbonat ko tan

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

Muối cacbonat ko tan bị nhiệt độ phân bỏ tạo nên thích hợp hóa học oxit và một hóa học khí thực hiện đục nước vôi nhập.

Ví dụ:

CaCO3 to CaO + CO2

Khí CO2 sinh rời khỏi thực hiện đục nước vôi trong:

CO2 + Ca(OH)2 →CaCO3 ↓ + H2O

Câu 3: Phương trình chất hóa học nào là tại đây dùng làm pha trộn can xi oxit (CaO)?

A. CaCO3 (r) → CaO (r) + CO2 (k)

B. Ca(OH)2 (dd) → CaO (r) + H2O (h)

C. CaSO4 (r) → CaO (r) + SO2 (k)

D. CaSO4 (r) → CaO (r) + SO2 (k)

Quảng cáo

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

Phương trình chất hóa học dùng làm pha trộn CaO là: CaCO3 (r) → CaO (r) + CO2 (k)

Câu 4: Ứng dụng nào là tại đây ko cần của can xi oxit?

A. Khử chua mang lại đất

B. Khử độc môi trường

C. Sát trùng khử nấm

D. Sản xuất cao su

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

Ứng dụng ko cần của can xi oxit là tạo ra cao su đặc.

Câu 5: Để nhận được 5,6T vôi sinh sống với hiệu suất phản xạ đạt 95% thì lượng CaCO3 cần thiết dùng  là

A. 9,5 tấn                      B. 10,5 tấn                  C. 10 tấn                        D. 9,0 tấn

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

CaCO3 to CaO + CO2

100 g →      56g

10 tấn ←     5,6 tấn

Do hiệu suất phản xạ là 95% nên lượng CaCO3 nhớ dùng là

H%=mltmtt.100%mtt=mlt.100%H%=10.100%95%=10,5tấn.

Câu 6: Trong chống thử nghiệm, oxit nào là được sử dụng thực hiện hóa học mút hút độ ẩm (chất thực hiện khô)?

Xem thêm: bệnh đa u tủy xương kiêng ăn gì

A. MgO

B. CuO

C. CaO

D. ZnO

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

Trong chống thử nghiệm, oxit được sử dụng thực hiện hóa học mút hút độ ẩm (chất thực hiện khô) là: CaO

Vì nó ứng dụng với nước tạo ra trở thành Ca(OH)2

Phương trình phản ứng: CaO + H2O → Ca(OH)2

Câu 7: Nhỏ kể từ từ hỗn hợp axit clohiđric nhập ly đựng một mẩu đá vôi cho tới dư axit. Hiện tượng nào là tại đây xảy ra?

A. Sủi lớp bọt do khí tạo ra, đá vôi tan dần

B. Không sủi lớp bọt do khí tạo ra, đá vôi ko tan

C. Sủi lớp bọt do khí tạo ra, đá vôi ko tan

D. Đá vôi tan dần dần, ko sủi bọt khí

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

Nhỏ kể từ từ hỗn hợp axit clohiđric nhập ly đựng một mẩu đá vôi cho tới dư axit. Hiện tượng xảy ra: Sủi lớp bọt do khí tạo ra (khí CO2), đá vôi tan dần

Phương trình phản ứng:

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2↑ + H2O

Câu 8: Hòa tan không còn láo lếu thích hợp bao gồm CaO và CaCO3 cần thiết một vừa hai phải đầy đủ 100 ml hỗn hợp HCl 3M. Khối lượng muối bột với nhập hỗn hợp nhận được là

A. 16,65 g              B. 15,56 g                       C. 166,5 g                     D. 155,6g

Hướng dẫn giải

Đáp án : A

Số mol HCl = 0,1.3 = 0,3 mol

Gọi số mol CaO là x mol;  số mol CaCO3 là nó mol

Ta với phương trình hóa học:

CaO + 2HCl → CaCl2 + H2O

x → 2x                 x        mol

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 ↑ + H2O

y →       2y            y        mol

Theo PTHH có: nHCl = 2x + 2y = 0,3 mol → x + nó = 0,15 mol

Muối nhận được là CaCl2: (x + y) mol

→ mmuối = (x + y).(40 + 71) = 0,15.111=16,65 gam.

Câu 10: Cho 35 gam CaCO3 nhập hỗn hợp HCl dư, kết đôn đốc phản xạ nhận được từng nào lít khí CO2 ở đktc?

A. 7,84 lít

B. 6,72 lít

C. 5,56 lít

D. 4,90 lít

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

Số mol của CaCO3 là: nCaCO3=35100= 0,35 mol

Phương trình phản ứng:

CaCO3+2HClCaCl2+CO2+H2O0,35                                      0,35                (mol)

Theo phương trình phản xạ tao có: nCO2= 0,35 mol

Thể tích khí CO2 ở đktc là: VCO2= 0,35.22,4 = 7,84 lít.

Câu 11: Nhiệt phân trọn vẹn m gam láo lếu thích hợp bao gồm CaCO3 và Na2CO3 nhận được 11,6 gam hóa học rắn và 2,24 lít khí (đktc). Hàm lượng % của CaCO3 nhập X là
A. 6,25%.      

B. 8,62%.      

C. 50,2%.      

D. 62,5%.

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

Na2CO3 bền với nhiệt độ nên không trở nên nhiệt độ phân.

CaCO3 to CaO + CO2

nCO2=0,1molnCaCO3=0,1molmCaCO3=0,1.100=10  gam

Bảo toàn lượng tao có :

m = mchất rắn + mkhí = 11,6 + 0,1.44 = 16 gam

%mCaCO3=1016.100=62,5%

Câu 12: Hòa tan trọn vẹn 4 gam láo lếu thích hợp ACO3 và BCO3 nhập hỗn hợp HCl vừa đầy đủ thu được hỗn hợp chứa chấp 5,1g muối bột và V lít khí ở đktc. Giá trị của V là:

A. 1,68.         

B. 2,24.         

C. 3,36.         

D. 11,2.

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

A2CO3 + 2HCl → 2ACl + CO2↑ + H2O

BCO3 + 2HCl → BCl2 + CO2↑+ H2O

Nhận thấy: Nếu đặt nCO2=xmolnHCl=2xmol;nH2O=xmol

Bảo toàn khối lượng:

mmuối cacbonat + mHCl = mmuối cloruamCO2+mH2O

→ 4 + 2x.36,5 = 5,1 + 44x + 18x

→ x = 0,1mol

→ V = 0,1.22,4 = 2,24 lít.

Xem thêm: cách triệt lông nách tuổi dậy thì

Xem tăng những phương trình chất hóa học hoặc khác:

 • CaCO3 + 2HCl → H2O + CO2 ↑ + CaCl2
 • CaCO3 + 2HNO3 → Ca(NO3)2 + H2O + CO2
 • CaCO3 + H2SO4 → H2O + CO2 ↑ + CaSO2
 • CaCO3 + H2CO3 → Ca(HCO3)2
 • 3CaCO3 + 2H3PO4 → Ca3(PO4)2 ↓ + 3H2O + 3CO2
 • CaCO3 + 2HBr → H2O + CO2 ↑ + CaBr2
 • CaCO3 + 2HF → H2O + CO2 ↑ + CaF2
 • CaCO3 + 2HI → H2O + CO2 ↑ + CaI2
 • CaCO3 + H2S → H2O + CaS + CO2
 • CaCO3 + H2O + CO2 → Ca(HCO3)2
 • CaCO3 + 2HCOOH → (HCOO)2Ca + H2O + CO2
 • CaCO3 + 2CH3COOH → (CH3COO)2Ca + H2O + CO2
 • CaCO3 + 2NH3 → 3H2O + CaCN2
 • CaCO3 + SiO2 → CO2 + CaSiO3
 • CaCO3 + Na2CO3 + 6SiO2 → 2CO2 ↑ + Na2O.CaO.6SiO2
 • CaCO3 + Na2S → Na2CO3 + CaS
 • C + CaCO3 → CaO + 2CO ↑
 • 4C + CaCO3 → CaC2 + 3CO ↑
 • 2CaCO3 + O2 + 2SO2 → 2CO2 ↑ + 2CaSO4

Săn SALE shopee Tết:

 • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá cực mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề ganh đua, bài xích giảng powerpoint, khóa huấn luyện giành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết trí thức, chân mây tạo ra bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

phuong-trinh-hoa-hoc-cua-canxi-ca.jsp