cách đổi sin sang cos

Bạn đang xem: cách đổi sin sang cos

Cách fake kể từ sin lịch sự cos ạ ?

31 câu trả lời 218538

Để fake $\sin \to \cos$ thì $\sin \alpha = \cos (\alpha -)$ hoặc fake kể từ $\sin \to \cos$ tao tiết kiệm hơn $\dfrac{\pi}{2}$ 

Để fake sin→cossin→cos thì sinα=cos(α−)sin⁡α=cos⁡(α−) hoặc fake kể từ sin→cossin→cos tao tiết kiệm hơn π2π2 

Xem thêm: hình ảnh cô be hồng hào

'Đ chuyn sincossincos thì sinα=cos(α)sinα=cos(α) hay chuyn t sincossincos ta bt đi π2π2 '

Xin cảm ơn nhé!

để fake kể từ sin lịch sự cos thì trừ pi/2

Để fake sin→cossin→cos thì sinα=cos(α−)sin⁡α=cos⁡(α−) hoặc fake kể từ sin→cossin→cos tao tiết kiệm hơn π2π2 

Để fake sin→cos thì sinα=cos(α−) hoặc fake kể từ sin→cos tao tiết kiệm hơn π2 
 

Đổi 0,5 phút = 30 giây

Lực kéo tối thiểu nên vị trọng lượng của vật: F= 50.10=500N

Công thực hiện:A=F.s

                 500.3=1500 (J)

Công suất tiến hành được: P=AtAt

                150030=50150030=50 (W)

Đáp số: 50W

Để fake sin→cossin→cos thì sinα=cos(α−)sin⁡α=cos⁡(α−) hoặc fake kể từ sin→cossin→cos tao tiết kiệm hơn π2π2 

trừ Pi/2. Sin trừ cos cộng

Để fake sin→cossin→cos thì sinα=cos(α−)sin⁡α=cos⁡(α−) hoặc fake kể từ sin→cossin→cos tao tiết kiệm hơn π2π2