các ion nào sau đây không cùng tồn tại trong một dung dịch

Câu hỏi:

22/06/2019 168,556

Bạn đang xem: các ion nào sau đây không cùng tồn tại trong một dung dịch

D. Na+, H+, S2-, Cl-

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án D

Ở đáp án A:  các ion này sẽ không phản xạ cùng nhau tạo ra hóa học kết tủa, hóa học khí, hóa học năng lượng điện li yếu đuối nên những ion này nằm trong tồn tại

Ở đáp án B: những ion này sẽ không phản xạ cùng nhau tạo ra hóa học kết tủa, hóa học khí, hóa học năng lượng điện li yếu đuối nên những ion này nằm trong tồn tại

Ở đáp án C: những ion này sẽ không phản xạ cùng nhau tạo ra hóa học kết tủa, hóa học khí, hóa học năng lượng điện li yếu đuối nên những ion này nằm trong tồn tại

Ở đáp án D: 2H++ S2-→ H2S ↑ những ion này phản xạ cùng nhau tạo ra hóa học khí nên những ion này sẽ không tồn bên trên đồng thời

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dãy những ion  nào tại đây rất có thể tồn bên trên nhập và một dung dịch:

A. Fe3+, Cl-, NH4+, SO42-, S2-

B. Mg2+, HCO3-, SO42-, NH4+

C. Fe2+, H+, Na+, Cl-, NO3-

D. Al3+, K+, Br-, NO3-, CO32-

Câu 2:

Những ion nào là sau đây nằm trong tồn bên trên trong một dung dịch?

A. Na+, Cu2+, Cl-, S2-

B. Na+, Mg2+, NO3-, CO32-

C. K+, Fe2+, OH-, NO3-

D.Fe2+, Zn2+, Cl-, NO3-

Câu 3:

Cho những muối: CH3COONa, KHSO4, NH4Cl, NaHS, Mg(NO3)2, BaCl2, Ca(HCO3)2, Fe2(SO4)3. Số muối bột dung hòa nhập sản phẩm bên trên là:

A. 2

B. 3

Xem thêm: the student next to me kept chewing gum. that bothered me a lot

C. 4

D. 5

Câu 4:

H2SO4 và HNO3 là axit mạnh còn HNO2 là axit yếu đuối với nằm trong mật độ 0,01 mol/l và ở nằm trong nhiệt độ chừng. Nồng chừng ion H+ trong những hỗn hợp được bố trí theo hướng hạn chế dần dần như sau:

A. [H+]H2SO4> [H+]HNO2> [H+]HNO3

B. [H+]H2SO4>  [H+]HNO3>[H+]HNO2

C. [H+]HNO3>[H+]HNO2>[H+]H2SO4

D. [H+]HNO2>[H+]HNO3> [H+]H2SO4

Câu 5:

Bao nhiêu hỗn hợp chỉ có một hóa học được tạo ra trở thành kể từ những ion sau: Ba2+, Mg2+, SO42-, Cl-?

A. 4

B. 3

C. 2

D. 1

Câu 6:

Phản ứng nào là tại đây ko dẫn đến nhì muối?

A. NO2+ NaOH dư

B. CO2+ NaOH dư

C. Fe3O4+ HCl dư

D. Ca(HCO3)2+ NaOH dư

Xem thêm: trầm tính là gì