các bài tập về hằng đẳng thức

7 hằng đẳng thức kỷ niệm là 1 trong những trong mỗi kiến thức và kỹ năng nói cách khác cần thiết nhất vô trương trình toán lớp 7 và những cung cấp về sau. Trong bài xích ngày thời điểm hôm nay, tất cả chúng ta tiếp tục nằm trong đi tìm kiếm hiểu về 7 hằng đẳng thức kỷ niệm và những dạng đổi khác tương tự của bọn chúng. Dường như tiếp tục rèn luyện vận dụng những hằng đẳng thức vô thực hiện những dạng bài xích tập dượt cơ bạn dạng.

Cho nhì biểu thức A và B. Từ nhì biểu thức này, tớ hoàn toàn có thể lập rời khỏi 7 hằng đẳng thức như sau:

Bạn đang xem: các bài tập về hằng đẳng thức

 • (A + B)² = A² + 2AB + B²
 • (A – B)²  = A²  – 2AB + B²

⇒ A² +B²  = (A-B)² – 2AB = (A+B)² – 2AB

 • (A + B)(A – B) = A² – B²
 • (A + B)³ = A³ + 3A²B + 3AB² + B³
 • (A – B)³ = A³ – 3A²B + 3A² – B³
 • (A + B)( A² – AB + B²) = A³ +B³
 • (A – B)( A² + AB + B²) = A³B³

2. Bài tập dượt vận dụng:

Bài tập dượt 1: Sử dụng 7 hằng đẳng thức Viết những biểu thức sau bên dưới dạng tổng

 1. (2x + 1)²
 2. (2x + 3y)²
 3. (x + 1)(x – 1)
 4.  n²
 5. (5x + 3yz)²
 6. (yx – 3ab)²
 7. (x² + 3)(xˆ4 + 9 – 3x²)
 8. (9x + 3)²
 9. (xy + 2yz)²

Lời giải

 1. (2x+1)² = 4x²+ 4x +1
 2. (2x+3y)² = 4x² + 2.2x.3y + 9y² = 4x² + 12x.nó + 9y²
 3. (x+1)(x-1) = x²-1
 4. m² n² = (m – n)(m + n)
 5. (5x+3yz)² = 25x² + 2.5x.3yz + 9y²= 25x² + 30xyz + 9y²z²
 6. (yx – 3ab)² =  2.yx.3ab + 9a²b²
 7. (x²+3)(xˆ4 + 9 – 3x²) = (x²)² +  = x]xˆ4+27
 8. (9x+3)² = 81x² + 54x + 9
 9. (xy+2yz)² =x²y² + 2.xy.2yz + 4y²z² = x²y² +4xy² z + 4y² z²

Bài tập dượt 2: Sử Dụng 7 hằng đẳng thức kỷ niệm và rút gọn gàng biểu thức sau:

 1. A=(x+y)² (x-y)²

*Cách 1: Khai triển từng hằng số vô biểu thức B bởi hằng đẳng thức

(A ± B)² = A² ± 2AB+B²

A = (x+y)² (x-y)² = x² + 2xy + y² – (x² – 2xy + y²) = 4xy

*Cách 2: Sử dụng hằng đẳng thức A²B = (A + B)(A – B)

A=(x+y)² (x-y)² = (x+y+x-y)(x+y-x+y) = 2x.2y = 4xy

 1. B = (x+y)² – 2(x+y)(x-y) + (x-y)²

*Cách 1: Khai triển từng hằng số vô biểu thức B bởi hằng đẳng thức

(A ± B)² = A² ± 2AB+B²

B = (x+y)² – 2(x+y)(x-y) + (x-y)² = x² + 2xy + y² 2x² + 2y² + x² – 2xy + y² = 4y²

*Cách 2: 

B = (x+y)² – 2(x+y)(x-y) + (x-y)² = (x + nó – x + y)² = (2y)² = 4y²

Bài tập dượt 3: Tính nhanh chóng những biểu thức sau

 1.  153² + 94.153 + 47²
 2.  126² – 126.152 + 5776

Lời giải:

 1. 153² + 94.153 + 47² = 153² + 2.47.153 + 47² = (153+47)² = 200² = 40000
 2. 126² – 126.152 + 5776 = 126² – 2.126.76 + 76² = (126-76)² = 50²

3. Các dạng đổi khác cần thiết lưu ý

 • Chú ý phép tắc đo lường và tính toán, nhân đơn thức với tương đối nhiều thức, nhân nhiều thức với tương đối nhiều thức, lên kế hoạch hằng đẳng thức. Các Việc đòi hỏi viết lách lại biểu thức. (Cần cảnh báo những quy tắc về nhân đơn nhiều thức và học tập nằm trong 7 hằng đẳng thức kỷ niệm. Chú ý về lốt của số hạng và lốt của những phép tắc toán.
 • Có thể áp dụng những đặc điểm về 7 hằng đẳng thức kỷ niệm nhằm dò thám ra
  • Bài tập dượt về dò thám độ quý hiếm nhỏ nhất của một biểu thức. Chúng tớ tiến hành bước thứ nhất là đổi khác biểu thức đòi hỏi về dạng M = A² + B vô ê A là 1 trong những biểu thức chứa chấp biến hóa và B là một trong những hoặc một biểu thức số song lập. Theo đặc điểm về bình phương của từng số thực luôn luôn ko âm nên luôn luôn trực tiếp đem A² ≥ 0 với từng độ quý hiếm của biến hóa số, bởi vậy A² + B ≥ B nên biểu thức có mức giá trị nhỏ nhất bởi B. Dấu = xẩy ra khi A = 0.
  • Bài tập dượt về dò thám độ quý hiếm lớn số 1 của một biểu thức. Biến thay đổi biểu thức đòi hỏi về dạng M = -A² + B vô ê A là 1 trong những biểu thức chứa chấp biến hóa và B là một trong những hoặc một biểu thức số song lập. Theo đặc điểm về bình phương của từng số thực luôn luôn ko âm nên luôn luôn trực tiếp đem A² ≥ 0 với từng độ quý hiếm của biến hóa số, bởi vậy -A² + B ≤ B nên biểu thức có mức giá trị lớn số 1 bởi B. Dấu = xẩy ra khi A=0.

Chú ý: Dựa vô 7 hằng đẳng thức kỷ niệm bên trên tớ còn hoàn toàn có thể đổi khác và suy rời khỏi những đẳng thức tương tự như sau:

Từ hằng đẳng thức 1); 2); 3) tớ hoàn toàn có thể không ngừng mở rộng thêm thắt những đẳng thức sau:

Câu 1: Tính:

a, (x + 2y)2

b, (x – 3y)(x + 3y)

c, (5 – x)2

Lời giải:

a, (x + 2y)2 = x2 + 4xy + 4y2

b, (x – 3y)(x + 3y) = x2 – (3y)2 = x2 – 9y2

c, (5 – x)2 = 52 – 10x + x2 = 25 – 10x + x2

Câu 2: Tính:

a, (x – 1)2

b, (3 – y)2

c, (x – 1/2)2

Lời giải:

a, (x – 1)2 = x2 –2x + 1

b, (3 – y)2 = 9 – 6y + y2

c, (x – 1/2)2 = x2 – x + 1/4

Câu 3: Viết những biểu thức sau bên dưới dạng bình phương một tổng:

a, x2 + 6x + 9

b, x2 + x + 1/4

c,2xy2 + x2y4 + 1

Lời giải:

a, x2 + 6x + 9 = x2 + 2.x.3 + 32 = (x + 3)2

b, x2 + x + 1/4 = x2 + 2.x.50% + (1/2 )2 = (x + 1/2)2

c, 2xy2 + x2y4 + 1 = (xy2)2 + 2.xy2.1 + 1= (xy2 + 1)2

Câu 4: Rút gọn gàng biểu thức:

a, (x + y)2 + (x – y)2

b, 2(x – y)(x + y) + (x + y)2 + (x – y)2

c, (x – nó + z)2 + (z – y)2 + 2(x – nó + z)(y – z)

Lời giải:

a, (x + y)2 + (x – y)2

= x2 + 2xy + y2 + x2 – 2xy + y2

= 2x2 + 2y2

b, 2(x – y)(x + y) + (x + y)2 + (x – y)2

= [(x + y) + (x – y)]2 = (2x)2 = 4x2

c, (x – nó + z)2 + (z – y)2 + 2(x – nó + z)(y – z)

= (x – nó + z)2 + 2(x – nó + z)(y – z) + (y – z)2

= [(x – nó + z) + (y – z)]2 = x2

Câu 5: tường số bất ngờ a phân chia mang lại 5 dư 4. Chứng minh rằng a2 phân chia mang lại 5 dư 1.

Lời giải:

Số bất ngờ a phân chia mang lại 5 dư 4, tớ có: a = 5k + 4 (k ∈N)

Ta có: a2 = (5k + 4)2

Xem thêm: hãy kể tên các lĩnh vực vật lý mà em đã được học ở cấp trung học cơ sở

= 25k2 + 40k + 16

= 25k2 + 40k + 15 + 1

= 5(5k2 + 8k +3) +1

Ta có: 5(5k2 + 8k + 3) ⋮ 5

Vậy a2 = (5k + 4)2 chia mang lại 5 dư 1.

Câu 6: Tính độ quý hiếm của biểu thức sau:

a, x2 – y2 tại x = 87 và nó = 13

b, x3 – 3x2 + 3x – 1 bên trên x = 101

c, x3 + 9x2+ 27x + 27 bên trên x = 97

Lời giải:

a, Ta có: x2 – y2 = (x + y)(x – y)

b, Thay x = 87, nó = 13, tớ được:

x2 – y2 = (x + y)(x – y)

= (87 + 13)(87 – 13)

= 100.74 = 7400

c, Ta có: x3 + 9x2 + 27x + 27

= x3 + 3.x2.3 + 3.x.32 + 33

= (x + 3)3

Thay x = 97, tớ được: (x + 3)3 = (97 + 3)3 = 1003 = 1000000

Câu 7: Chứng minh rằng:

a, (a + b)(a2 – ab + b2) + (a – b)(a2 + ab + b2) = 2a3

b, (a + b)[(a – b)+ ab] = (a + b)[a2 – 2ab + b2 + ab] = a3 + b3

c, (a2 + b2)(c2 + d2) = (ac + bd)2 + (ad – bc)2

Lời giải:

a, Ta có: (a + b)(a2 – ab + b2) + (a – b)(a2 + ab + b2) = a3 + b3 + a3 – b3 = 2a3

Vế trái ngược bởi vế nên nên đẳng thức được minh chứng.

b, Ta có: (a + b)[(a – b)2 + ab] = (a + b)[a2 – 2ab + b2 + ab]

= (a + b)(a2 – 2ab + b2) = a+ b3

Vế nên bởi vế trái ngược nên đẳng thức được minh chứng.

c, Ta có: (ac + bd)2 + (ad – bc)2

= a2c2 + 2abcd + b2d2 + a2d2 – 2abcd + b2c2

= a2c2 + b2d2 + a2d2 + b2c2 = c2(a2 + b2) + d2(a2 + b2)

= (a2 + b2)(c2 + d2)

Vế nên bởi vế trái ngược nên đẳng thức được minh chứng.

Câu 8: Chứng tỏ rằng:

a, x2 – 6x + 10 > 0 với từng x

b, 4x – x2 – 5 < 0 với từng x

Lời giải:

a, Ta có: x2 – 6x + 10 = x2 – 2.x.3 + 9 + 1 = (x – 3)2 + 1

Vì (x – 3)2 ≥ 0 với từng x nên (x – 3)2 + 1 > 0 từng x

Vậy x2 – 6x + 10 > 0 với từng x.

b, Ta có: 4x – x2 – 5 = -(x2 – 4x + 4) – 1 = -(x – 2)2 -1

Vì (x – 2)2 ≥ 0 với từng x nên –(x – 2)2 ≤ 0 với từng x.

Suy ra: -(x – 2)2 -1 ≤ 0 với từng x

Vậy 4x – x2 – 5 < 0 với từng x.

Câu 9: Tìm độ quý hiếm nhỏ nhất của những nhiều thức:

a, P.. = x2 – 2x + 5

b, Q = 2x2 – 6x

c, M = x2 + y2 – x + 6y + 10

Lời giải:

a, Ta có: P.. = x2 – 2x + 5 = x2 – 2x + 1 + 4 = (x – 1)2 + 4

Vì (x – 1)2 ≥ 0 nên (x – 1)2 + 4 ≥ 4

Suy ra: P.. = 4 là độ quý hiếm nhỏ nhắn nhất ⇒ (x – 1)2 = 0 ⇒ x = 1

Vậy P.. = 4 là độ quý hiếm nhỏ nhắn nhất của nhiều thức khi x = 1.

b, Ta có: Q = 2x2 – 6x = 2(x2 – 3x) = 2(x2 – 2.3/2 x + 9/4 – 9/4 )

= 2[(x – 2/3 ) – 9/4 ] = 2(x – 2/3 )2 – 9/2

Vì (x – 2/3 )2 ≥ 0 nên 2(x – 2/3 )2 ≥ 0 ⇒ 2(x – 2/3 )2 – 9/2 ≥ – 9/2

Suy ra: Q = – 9/2 là độ quý hiếm nhỏ nhất ⇒ (x – 2/3 )2 = 0 ⇒ x = 2/3

Vậy Q = – 9/2 là độ quý hiếm nhỏ nhất của nhiều thức khi x = 2/3 .

c, Ta có: M = x+ y2 – x + 6y + 10 = (y2 + 6y + 9) + (x– x + 1)

= (y + 3)2 + (x2 – 2.50% x + 1/4 + 3/4) = (y + 3)2 + (x – 1/2)2 + 3/4

Vì (y + 3)2 ≥ 0 và (x – 1/2)2 ≥ 0 nên (y + 3)2 + (x – 1/2)2 ≥ 0

⇒ (y + 3)2 + (x – 12)2 + 3/4 ≥ 3/4

⇒ M = 3/4 là độ quý hiếm nhỏ nhất lúc (y + 3)2 =0

Xem thêm: kinh tế trung quốc dưới thời minh thanh có đặc điểm gì nổi bật

⇒ nó = -3 và (x – 1/2)2 = 0 ⇒ x = 1/2

Vậy M = 3/4 là độ quý hiếm nhỏ nhất bên trên nó = -3 và x = 1/2

***Quan trọng: Vì Việc tương quan cho tới 7 hằng đẳng thức kỷ niệm là dạng Việc cần thiết, nên tớ nên học tập nằm trong lòng 7 hằng đẳng thức được nhắc cho tới như nằm trong bảng cửu chương. Học nằm trong trước lúc thực hiện bài xích sẽ hỗ trợ tất cả chúng ta phát hiện dạng Việc nhanh chóng rộng lớn và vận dụng đích công thức nhằm rời khỏi thành phẩm đúng chuẩn nhất. Chúc chúng ta đạt điểm trên cao trong số Việc tương quan cho tới hằng đẳng thức.