bài tập về lăng kínhDạng bài tập về lăng kính và cơ hội giải

Với Dạng bài tập về lăng kính và cơ hội giải sẽ hỗ trợ học viên nắm rõ lý thuyết, biết phương pháp thực hiện bài xích luyện từ bại liệt lên kế hoạch ôn luyện hiệu suất cao nhằm đạt thành phẩm cao trong những bài xích thi đua môn Vật lí 11.

I. Lý thuyết

Bạn đang xem: bài tập về lăng kính

a. Cấu tạo

- Lăng kính là một trong khối hóa học nhập xuyên suốt, đồng hóa học (thủy tinh ranh, nhựa…), thông thường với dạng lăng trụ tam giác.

 Dạng bài tập về lăng kính và cơ hội giải hoặc, chi tiết

- Về góc nhìn quang đãng học tập, một lăng kính được đặc thù bởi:

+ Góc phân tách quang đãng A (góc phù hợp vì thế nhị mặt mày của lăng kính).

 + Chiết suất n

Dạng bài tập về lăng kính và cơ hội giải hoặc, chi tiết

b. Đường truyền của tia sáng sủa qua chuyện lăng kính 

- Chiếu cho tới mặt mày mặt của lăng kính một chùm tia sáng sủa hẹp đơn sắc SI, tớ thấy:

Dạng bài tập về lăng kính và cơ hội giải hoặc, chi tiết

+ Khi với tia ló thoát ra khỏi lăng kính thì tia ló khi nào cũng chếch về lòng lăng kính đối với tia cho tới.

+ Góc tạo ra vì thế tia ló và tia cho tới gọi là góc chếch D của tia sáng sủa khi truyền qua chuyện lăng kính.

- Đối với lăng kính bản năng toàn phần (lăng kính thủy tinh ranh với thiết diện trực tiếp là một trong tam giác vuông cân).

Dạng bài tập về lăng kính và cơ hội giải hoặc, chi tiết

c. Công thức lăng kính đặt điều nhập ko khí:

- sini1 = nsinr1

- sini2 = nsinr2

- A = r1 + r2

- D = i1 + i2 – A với D là góc chếch đằm thắm tia cho tới và tia ló

- Khi i1 = i2 (r1 = r2) thì D = Dmin

Dạng bài tập về lăng kính và cơ hội giải hoặc, chi tiết 

- Trong tình huống góc i1 và góc phân tách quang đãng A nhỏ (< 10o) thì:

    i1 = nr1

    i2 = nr2

    A = r1 + r2

    D = (n – 1)A

II. Phương pháp

- sít dụng công thức lăng kính nhằm giải những đòi hỏi của việc.

Chú ý: 

Trong một vài tình huống, tớ cần dùng đến:

+ tấp tểnh luật phản xạ: i = i’

+ tấp tểnh luật khúc xạ: n1sini1 = n2sini2 

+ ĐK bản năng toàn phần Dạng bài tập về lăng kính và cơ hội giải hoặc, chi tiết  với Dạng bài tập về lăng kính và cơ hội giải hoặc, chi tiết  

III. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1:Cho tia sáng sủa truyền kể từ bầu không khí cho tới lăng kính, với thiết diện trực tiếp là tam giác vuông cân nặng như hình vẽ. Tia ló truyền rằng sát mặt mày BC.  Chiết suất n của lăng kính có mức giá trị là bao nhiêu?

Dạng bài tập về lăng kính và cơ hội giải hoặc, chi tiết

Hướng dẫn giải

Theo hình vẽ

Dạng bài tập về lăng kính và cơ hội giải hoặc, chi tiết 

Ta có: Dạng bài tập về lăng kính và cơ hội giải hoặc, chi tiết 

Ví dụ 2: Một lăng kính với góc phân tách quang đãng là 60ο. sành phân tách suất của lăng kính so với độ sáng đỏ hỏn là một trong những,5. Chiếu tia sáng sủa red color nhập mặt mày mặt của lăng kính với góc cho tới 60ο. Tính góc chếch của tia ló đối với tia cho tới.

Hướng dẫn giải

 Dạng bài tập về lăng kính và cơ hội giải hoặc, chi tiết 

 r1 = 35,3ο r2 = A – r1 = 24,7ο; sini2 = nsinr2 = 0,63 = sin38,00

 i2 = 38,8ο D = i2 + i2 – A = 38,80.

Ví dụ 3:Cho một lăng kính với phân tách suất 1,5 đặt điều nhập bầu không khí, thiết diện trực tiếp là một trong tam giác đều ABC. Trong mặt mày phẳng lặng ABC, chiếu cho tới trung điểm của AB một chùm sáng sủa hẹp, tuy nhiên song với góc cho tới 15°. Tia ló thoát ra khỏi lăng kính chếch đối với tia cho tới một góc là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải

Dạng bài tập về lăng kính và cơ hội giải hoặc, chi tiết

 Dạng bài tập về lăng kính và cơ hội giải hoặc, chi tiết 

+ Tia IJ cù theo hướng kim đồng hồ thời trang đối với SI một góc là 

D1 = 15° − 9,936° = 5,064° 

+ Tia JK cù theo hướng kim đồng hồ thời trang đối với IJ là 

D2 = 180° − 2.50,064° = 79,872°

+ Tia KR cù theo hướng kim đồng hồ thời trang đối với JK là 

D3 = 15° − 9,936° = 5,064°. 

Vì vậy, tia ló chếch đối với tia cho tới là D1 + D2 + D3 = 90°

IV. Bài luyện vận dụng

Bài 1: Lăng kính với góc ở đỉnh là 60°, phân tách suất 1,5, ở nhập bầu không khí. Chiếú góc cho tới một phía mặt mày của lăng kính một chùm sáng sủa tuy nhiên tuy nhiên.

A. Không với tia sáng sủa ló thoát ra khỏi mặt mày mặt loại nhị.    

B. Góc ló to hơn 300.

C. Góc ló nhỏ rộng lớn 300.                                         

D. Góc ló nhỏ rộng lớn 250.

Đáp án: A

Xem thêm: một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = 5 cos 2 pt cm chu kì dao động của chất điểm là

Bài 2: Cho tia sáng sủa truyền cho tới lăng kính với thiết diện trực tiếp là tam giác vuông cân như hình vẽ. Tia ló truyền rằng sát mặt mày BC. Góc chếch tạo bởi lăng kính có mức giá trị nào sau đây:

Dạng bài tập về lăng kính và cơ hội giải hoặc, chi tiết

A. 00 

B. 22,50

C. 450 

D. 900

Đáp án: C

Bài 3: Cho tia sáng sủa truyền kể từ bầu không khí cho tới lăng kính, với thiết diện trực tiếp là tam giác vuông cân nặng như hình vẽ. Tia ló truyền rằng sát mặt mày BC. Chiết suất n của lăng kính có giá trị gần độ quý hiếm nào là nhất sau đây:

Dạng bài tập về lăng kính và cơ hội giải hoặc, chi tiết

A. 1,4                             

B. 1,5                            

C. 1,7                             

D. 1,8

Đáp án: A

Bài 4: Một lăng kính thủy tinh ranh với phân tách suất n = 1,5; thiết diện đó là một tam giác đều, được đặt điều nhập bầu không khí. Tính góc chếch của tia sáng sủa qua chuyện lăng kính khi góc cho tới là 30o.

A. 47,10                                          

B. 22,50                                          

C. 36,4

D. 40,50

Đáp án: A

Bài 5: Cho một lăng kính thủy tinh ranh với thiết diện là tam giác vuông cân nặng đặt điều nhập bầu không khí, góc phân tách quang đãng đối lập với mặt mày huyền. Nếu góc khúc xạ r1 = 300 thì góc cho tới r2 là bao nhiêu?

A. 150.                           

B. 300                             

C. 450.                           

D. 600.

Đáp án: D

Bài 6: Chiếu một tia sáng sủa với góc cho tới 600 nhập mặt mày mặt môt lăng kính với thiết diện là tam giác đều thì góc khúc xạ ở mặt mày mặt loại nhất vì thế góc cho tới ở mặt mày mặt loại nhị. sành lăng kính đặt điều nhập bầu không khí. Chiết suất của hóa học thực hiện lăng kính là

A. √3/2                          

B. √2/2                          

C. √3                             

D. √2

Đáp án: C

Bài 7: Chiếu một tia sáng sủa bên dưới một góc cho tới 250 vào một trong những lăng kính với đem góc phân tách quang đãng 500 và phân tách suất 1,4. Góc chếch của tia sáng sủa qua lăng kính là

A. 23,660.                                                            

B. 250.                           

C. 26,330.                                                            

D. 40,160.

Đáp án: A

Bài 8: Cho một lăng kính với chiêt sut 1,5 đặt điều nhập bầu không khí, tiêt diện trực tiếp là một trong tam giác đều ABC. Trong mặt mày phang ABC, chiếu cho tới trung điểm của AB một chùm sáng sủa hẹp, tuy nhiên song với góc cho tới 30°. Tia ló ra khỏi lăng kính chếch đối với tia cho tới một góc gần độ quý hiếm nào là nhất sau đây?

A. 300                          

B. 22,50                        

C. 450                          

D. 900.

Đáp án: C

Bài 9: Cho một lăng kính với phân tách suất 1,5 đặt điều nhập bầu không khí, thiết diện trực tiếp là một trong tam giác đều ABC. Trong mặt mày phẳng lặng ABC, chiếu cho tới trung điểm của AB một chùm sáng sủa hẹp, tuy nhiên song với góc cho tới 15°. Tia ló ra khỏi lăng kính chếch đối với tia cho tới một góc gần độ quý hiếm nào là nhất sau đây?

A. 300                          

B. 22,50                        

C. 450                          

D. 900.

Đáp án: D

Bài 10: Lăng kính thủy tinh ranh với thiết diện trực tiếp là tam giác cân nặng ABC đỉnh A, phân tách suất n, đặt điều nhập bầu không khí. Một tia sáng sủa đơn sắc được chiếu vuông góc cho tới mặt mày mặt AB. Sau nhị đợt bản năng toàn phần bên trên nhị mặt mày AC và AB, ti sáng sủa ló thoát ra khỏi lòng BC theo dõi phưong vuông góc với BC. Giá trị của góc phân tách quang đãng A và phân tách suất n (có thể) thứu tự là

A. A = 360 và n = 1,7.                                           

B. A = 360 và n = 1,5.     

C. A = 350 và n = 1,7.                                           

D. A = 350 và n =1,5.

Đáp án: A

Xem tăng cách thức giải những dạng bài xích luyện Vật Lí lớp 11 hoặc, cụ thể khác:

  • Các dạng bài xích luyện về thấu kính và cơ hội giải
  • Các dạng bài xích luyện về đôi mắt và cơ hội giải
  • Dạng bài xích luyện tương quan cho tới kính lúp và cơ hội giải
  • Dạng bài xích luyện về kính hiển vi và cơ hội giải
  • Dạng bài xích luyện về kính thiên văn và cơ hội giải

Săn SALE shopee Tết:

  • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá cực mềm
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề thi đua giành cho nhà giáo và gia sư giành cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với phầm mềm VietJack bên trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài xích luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.
Giải bài xích luyện lớp 11 sách mới nhất những môn học