bài tập về đường gấp khúc lớp 2

A. Kiến thức cần thiết nhớ

1. Nhận biết lối cấp khúc

Đường cấp khúc bao gồm nhiều đoạn trực tiếp bộ phận tiếp nối đuôi nhau nhau và những đoạn trực tiếp đó không nằm trong phía trên một đường thẳng liền mạch.

Bạn đang xem: bài tập về đường gấp khúc lớp 2

- Đọc thương hiệu lối cấp khúc théo trật tự những điểm tiếp nối đuôi nhau.

2. Độ lâu năm lối cấp khúc

Độ lâu năm lối cấp khúc vày tổng phỏng lâu năm những đoạn trực tiếp bộ phận.

B. Ví dụ

Ví dụ 1: Tính phỏng lâu năm lối cấp khúc ABCD.

Hướng dẫn:

Độ lâu năm lối cấp khúc ABCD là:

AB +  BC + CD = 3 + 4 + 5 = 12 (cm)

Ví dụ 2: Tính phỏng lâu năm lối cấp khúc MNPQR.

Hướng dẫn:

Độ lâu năm lối cấp khúc MNPQR là:

2 + 2 + 2 + 2 = 8 (dm)

Ví dụ 3: Tính phỏng lâu năm lối cấp khúc có tính lâu năm những đoạn trực tiếp là 2dm và 34cm.

Hướng dẫn:

Đổi 2dm = 20cm.

Độ lâu năm lối cấp khúc là: đôi mươi + 34 = 54 (cm)

Ví dụ 4: Tính phỏng lâu năm lối cấp khúc có tính lâu năm những đoạn trực tiếp là 1dm; 5cm; 9cm.

Hướng dẫn:

Xem thêm: phép trừ có nhớ trong phạm vi 1000 lớp 3

Đổi 1dm = 10cm.

Độ lâu năm lối cấp khúc là:

10 + 5 + 9 = 24 (cm)

Ví dụ 5: Đúng ghi Đ; sai ghi S:

a) Độ lâu năm lối cấp khúc ABC to hơn phỏng lâu năm đoạn trực tiếp AC  \(\boxed{}\)

b) Độ lâu năm lối cấp khúc ABC nhỏ nhiều hơn phỏng lâu năm đoạn trực tiếp AC \(\boxed{}\)

Hướng dẫn:

a) Đ          b) S

C. Bài tập luyện tự động luyện

Bài 1. Nối những điểm sẽ được lối cấp khúc bao gồm tía đoạn thẳng:

Cách 1:                                                                         Cách 2:

                           

Bài 2. Tính phỏng lâu năm lối cấp khúc có tính lâu năm những đoạn trực tiếp là 1dm; 2cm; 3cm; 4cm.

Bài 3. Tính phỏng lâu năm lối cấp khúc ABCD:

Bài 4. Tính phỏng lâu năm lối cấp khúc MNPQR

Bài 5. Con ốc sên trườn kể từ A cho tới E (như hình vẽ). Hỏi con cái ốc sên cần trườn phần đường lâu năm từng nào đề-xi-mét ?

Xem thêm: tinh trùng vào hậu môn có sao không

Học sinh học tăng các bài giảng tuần 21 trong mục Học Tốt Toán Hàng Tuần trên mamnonconglap.edu.vn để hiểu biết bài tốt rộng lớn.

Bài học tập tuần 21