bài tập phương trình cân bằng nhiệt

Bài viết lách Phương pháp giải bài bác luyện Phương trình cân đối nhiệt độ với cách thức giải cụ thể canh ty học viên ôn luyện, biết phương pháp thực hiện bài bác luyện Phương pháp giải bài bác luyện Phương trình cân đối nhiệt độ.

Phương pháp giải bài bác luyện Phương trình cân đối nhiệt độ cực kỳ hay

A. Phương pháp giải

Học sinh cần thiết tóm được kiến thức và kỹ năng về nhiệt độ năng, nhiệt độ lượng, nguyên tắc truyền nhiệt độ và phương trình cân đối nhiệt

Bạn đang xem: bài tập phương trình cân bằng nhiệt

1. Nguyên lý truyền nhiệt

Tìm nhiệt độ chừng cân đối của lếu láo phù hợp nhập Việc fake thể

Khi nhì vật sở hữu trao thay đổi nhiệt độ cùng nhau thì:

- Nhiệt truyền kể từ vật sở hữu nhiệt độ chừng cao hơn nữa sang trọng vật sở hữu nhiệt độ chừng thấp rộng lớn.

- Sự truyền nhiệt độ xẩy ra cho đến khi nhiệt độ chừng của nhì vật đều bằng nhau thì ngừng lại.

- Nhiệt lượng tự vật này lan đi ra vị nhiệt độ lượng tự vật cơ thu nhập.

Quảng cáo

2. Phương trình cân đối nhiệt độ

Tìm nhiệt độ chừng cân đối của lếu láo phù hợp nhập Việc fake thể

Qtỏa ra = Qthu vào Hay: C1λ.m1(t1-t)=C2λ.m2(t-t2)

Qtỏa ra : tổng nhiệt độ lượng của những vật lan đi ra.

Qthu vào: tổng nhiệt độ lượng của những vật thu nhập.

   t: nhiệt độ chừng khi cân đối nhiệt

   t1: nhiệt độ chừng của vật lan nhiệt

   t2: nhiệt độ chừng của vật thu nhiệt

   C1; C2: nhiệt độ dung riêng biệt của những chất

B. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Người tớ thả một thỏi đồng 0,4kg ở nhiệt độ chừng t1 = 80°C nhập 0,25kg nước ở nhiệt độ chừng t2 = 18°C. Hãy xác lập nhiệt độ chừng khi cân đối nhiệt độ. Cho biết nhiệt độ dung riêng biệt của đồng là 380J/kg.k của nước là 4200J/Kg.K.

Lời giải:

- Gọi t là nhiệt độ chừng cân đối của hệ

- Nhiệt lượng tự miếng đồng lan đi ra nhằm nguội cút kể từ 80°C xuống t°C:

   Qtỏa = m1.C1.(t1 - t) = 0,4. 380. (80 - t) (J)

- Nhiệt lượng nước thu nhập nhằm rét lên kể từ 18°C cho tới t°C:

   Qthu = m2.C2.(t - t2) = 0,25. 4200. (t - 18) (J)

- Theo phương trình cân đối nhiệt: Qtỏa = Qthu

   ⇔0,4. 380. (80 - t) = 0,25. 4200. (t - 18)

   ⇔t ≈ 26°C

Đáp số : 26°C.

Quảng cáo

Ví dụ 2: Người tớ thả một miếng nhôm lượng 0,5kg nhập 500g nước. Miếng nhôm nguội cút kể từ 80°C xuống 20°C. Hỏi nước có được một nhiệt độ lượng vị từng nào và rét lên thêm thắt từng nào độ? Cho biết nhiệt độ dung riêng biệt của nhôm là 880J/kg.K; của nước là 4200J/Kg.K.

Lời giải:

- Nhiệt lượng nhôm toả đi ra khi giảm nhiệt chừng kể từ 80°C xuống 20°C là :

   Q1 = m1.c1.Δt1= 0,5.880.(80 – 20) = 26400 (J)

- Nhiệt lượng nước thu nhập vị nhiệt độ lượng đồng toả đi ra tớ sở hữu :

   Q2 = m2.c2.Δt2 = Q1= 26400(J)

- Nước rét lên thêm thắt là:

   Phương pháp giải bài bác luyện Phương trình cân đối nhiệt độ cực kỳ hay

Đáp số: 26400 J; 13°C

Ví dụ 3: Đổ 738 g nước ở nhiệt độ chừng 15°C vào một trong những nhiệt độ lượng nối tiếp bằng đồng đúc sở hữu lượng 100g, rồi thả nhập cơ một miếng đồng sở hữu lượng 200g ở nhiệt độ chừng 100°C. Nhiệt chừng khi chính thức cân đối nhiệt độ là 17°C. Tính nhiệt độ dung riêng biệt của đồng, lấy nhiệt độ dung riêng biệt của nước là 4200J/kg.K.

Quảng cáo

Lời giải:

- Nhiệt lượng nước và nhiệt độ lượng nối tiếp thu nhập là :

   Q1 = m1.c1.Δt1 =0,738.4200. (17 – 15) = 6199,2(J)

   Q2 = m2.c2.Δt2 = 0,1.c2. (17 – 15) = 0,2. c2

- Nhiệt lượng tự miếng đồng toả đi ra là :

   Q3 = m3.c2.Δt3 = 0,2.c2. (100 -17) = 16,6. c2

- Vì nhiệt độ lượng đồng toả đi ra vị nhiệt độ lượng nước và nhiệt độ lượng nối tiếp thu nhập nên :

   Q1 + Q2 = Q3

   => 6199,2 + 0,2. c2 = 16,6. c2

   => c2 = 378 (J/kg.K)

Đáp số: 378J/kg.K

C. Bài luyện vận dụng

Câu 1: Người tớ trộn 1500g nước ở 15°C với 100g nước ở 37°C. Nhiệt chừng sau cùng của lếu láo phù hợp là:

A. 16,375°C

B. 26°C

C. 52°C

D. 19,852°C

Lời giải:

Đáp án: A

- Nhiệt lượng 1500g nước thu vào:

   Q1 = m1.c1.( t2 – t1) = 1,5.4200.( t2 – 15)

- Nhiệt lượng 100g nước lan ra:

   Q2 = m2.c2.(t'1 – t2) = 0,1.4200.(37 – t2)

- Theo phương trình cân đối nhiệt độ tớ có: Q1 = Q2

   => 1,5.4200. (t2 – 15) = 0,1.4200.( 37 – t2)

   => t2 = 16,375°C.

- Vậy nhiệt độ chừng sau cùng của khối hệ thống là:16,375°C.

Câu 2: Có 20kg nước 20°C, nên trộn nhập thêm thắt từng nào kilogam nước ở 100°C và để được nước ở 50°C?

A. 20kg      B. 16kg

C. 12kg      D. 8kg

Lời giải:

Đáp án: C

- Nhiệt lượng 20kg nước thu nhập nhằm tăng nhiệt độ chừng kể từ 20°C cho tới 50°C

   Q1 = m1.c1 ( t2 – t1) = đôi mươi.4200.(50 – 20) = 2520000 (J)

- Nhiệt lượng tự khối nước rét lan đi ra khi giảm nhiệt kể từ 100°C xuống 50°C.

   Q2 = m2.c2.( t'1 – t2) = m2.4200.( 100 – 50) = 210000.m2 (J)

- Theo phương trình cân đối nhiệt độ , tớ có:

   Q1 = Q2 => 2520000 = m2.210000 => m2 = 12 (kg).

- Vậy cần thiết 12kg nước ở nhiệt độ chừng 100°C.

Quảng cáo

Câu 3: Một nhiệt độ lượng nối tiếp bằng đồng đúc sở hữu lượng 0,1kg chứa chấp 0,5kg nước ở 20°C. Người tớ thả nhập nhiệt độ lượng nối tiếp phát biểu bên trên một thỏi đồng sở hữu lượng 0,2kg đang được đun rét cho tới 200°C. Nhiệt chừng sau cùng của khối hệ thống là:

A. 28,2°C      B. 28°C

C. 27,4°C      D. 26,1°C

Lời giải:

Đáp án: D

- Nhiệt lượng tuy nhiên nhiệt độ lượng nối tiếp thu vào:

   Q1= m1c1(t2–t1) = 0,1.380.(t2–20) = 38(t2 – 20)

- Nhiệt lượng nước thu vào:

   Q2 = m2.c2( t2 – 20) = 0,5.4200.( t2- 20) = 2100.( t2 – 20).

- Nhiệt lượng đồng lan ra:

   Q3 = m3.c3.( t”1 – t2) = 1,2.380.( 200 – t2) = 76.( 200 – t2)

- Theo phương trình cân đối nhiệt độ tớ có: Q = Q1 + Q2

   => 38t2 – 760 + 2100t2 – 4200 = 15200 – t2

   => t2 = 26,1°C

Câu 4: Một viên đồng sở hữu lượng 1kg được đun rét cho tới 100°C. Sau cơ người tớ thả viên đồng vào một trong những chậu Fe sở hữu lượng 500g đựng 2kg nước ở 20°C. Bỏ qua loa sự trao thay đổi nhiệt độ với môi trường xung quanh. lõi nhiệt độ dung riêng biệt của đồng, Fe và nước theo lần lượt là c1 = 3,8.103J/kg.K; c2 = 0,46.103J/kg.K ; c3 = 4,2.103J/kg.K. Tìm nhiệt độ chừng sau cùng của nước?

A. 40°C      B. 60°C

C. 33,45°C      D. 23,37°C

Lời giải:

Đáp án : D

- Gọi t là nhiệt độ chừng cân đối của hệ

- Nhiệt lượng viên đồng lan đi ra khi giảm nhiệt kể từ 100°C cho tới t°C:

   Q1 = m1.c1.( t1 – t)

- Nhiệt lượng thùng Fe và nước có được nhằm tăng nhiệt độ chừng kể từ 20°C cho tới t°C:

   Q2 = m2.c2.( t – t2)

   Q3 = m3.c1.( t - t2)

- Theo phương trình cân đối nhiệt độ , tớ có:

   Q1 = Q2 + Q3

   => m1.c1.( t1 –t) = m2.c2.( t –t2) + m3.c3.(t – t2)

Xem thêm: tóm tắt văn bản ông một

   Phương pháp giải bài bác luyện Phương trình cân đối nhiệt độ cực kỳ hay

   Phương pháp giải bài bác luyện Phương trình cân đối nhiệt độ cực kỳ hay

= 23,37°C

Câu 5: Người tớ dẫn 0,2 Kg tương đối nước ở nhiệt độ chừng 100°C vào một trong những bình chứa chấp 1,5 Kg nước đang được ở nhiệt độ chừng 15°C. Nhiệt chừng sau cùng của lếu láo phù hợp là:

A. 100°C      B. 98°C

C. 96°C      D. 94°C

Lời giải:

Đáp án: D

- Gọi t là nhiệt độ chừng cân đối của hệ

- Nhiệt lượng lan đi ra khi 0,2 Kg tương đối nước ở 100°C dừng tụ trở nên nước ở 100°C

   Q1 = m1. L = 0,2 . 2,3.106 = 460000 (J)

- Nhiệt lượng lan đi ra khi 0,2Kg nước ở 100°C hạ xuống t°C

   Q2 = m1.C. (t1 - t) = 0,2. 4200 (100 - t)

- Nhiệt lượng thu nhập lúc 1,5Kg nước ở 15°C tăng lên tới mức t°C

   Q3 = m2.C. (t - t2) = 1,5. 4200 (t - 15)

- sít dụng phương trình cân đối nhiệt:

   Q1 + Q2 = Q3

   ⇔ 460000 + 0,2. 4200 (100 - t) = 1,5. 4200 (t - 15)

   ⇔ 6780t = 638500

   ⇔ t ≈ 94°C

Câu 6: Bác Hưng sụp đổ m1 (kg) nước ở nhiệt độ chừng 100°C nhập m2 (kg) rượu ở nhiệt độ chừng 19°C. Sau khi nhiệt độ chừng của hệ cân đối thì chưng Hưng nhận được phù hợp nặng trĩu 140g ở nhiệt độ chừng 36°C. Tính lượng của nước và lượng của rượu tiếp tục trộn. lõi nhiệt độ dung riêng biệt của nước là 4200J/Kg.K, của rượu là 2500J/Kg.k.

Lời giải:

- Theo bài bác đi ra tớ biết tổng lượng của nước và rượu là 140g = 0,14kg

   m1 + m2 = m ⇔ m1 = m - m2 (1)

- Nhiệt lượng tự nước lan ra:

   Q1 = m1. C1 (t1 - t)

- Nhiệt lượng rượu thu vào:

   Q2 = m2. C2 (t - t2)

- Nhiệt lượng lan đi ra vị nhiệt độ lượng thu vào:

   Q1 = Q2

   => m1. C1 (t1 - t) = m2. C2 (t - t2)

   ⇔ m1.4200.(100 - 36) = m2.2500.(36 - 19)

   ⇔ 268800.m1 = 42500.m2

   Phương pháp giải bài bác luyện Phương trình cân đối nhiệt độ cực kỳ hay

- Thay (1) nhập (2) tớ được:

   268800 (m - m2) = 42500 m2

   ⇔ 37632 - 268800 m2 = 42500 m2

   ⇔ 311300 m2 = 37632

   ⇔ m2 = 0,12 (Kg)

- Thay m2 nhập pt (1) tớ được:

   (1) ⇔ m1 = 0,14 - 0,12 = 0,02 (Kg)

Đáp số: m1 = 0,02Kg; m2 = 0,12 Kg

Câu 7: Vật A sở hữu lượng 0,1kg, người tớ nung rét vật A lên tới mức nhiệt độ chừng 100°C. Sau cơ vật A được quăng quật vào một trong những nhiệt độ lượng nối tiếp B thực hiện bằng đồng đúc sở hữu lượng 0,1kg chứa chấp 0,2kg nước sở hữu nhiệt độ chừng thuở đầu 20°C. Khi cân đối , nhiệt độ chừng sau cùng của hệ là 24°C. lõi nhiệt độ dung riêng biệt của vật B là 380J/kg.K, của nước là 4200J/kg.K. Tính nhiệt độ dung riêng biệt của vật A?

Lời giải:

- Nhiệt lượng của vật A lan ra:

   Q1 = m1c1( t1 – t2) = 0,1c1.(100 – 24)= 7,6c1

- Nhiệt lượng vật B thu vào:

   Q2 = m2.c2( t2 – t'1) = 0,1.380.(24 – 20) = 152 (J)

- Nhiệt lượng nước thu vào:

   Q3 = m3.c3.( t2 –t'1) = 0,2.4200 ( 24 – 20) = 3360 (J)

- Theo phương trình cân đối nhiệt độ tớ có:

   Q = Q1 + Q2 + Q3

   => 7,6c = 152 + 3360

   => c1 = 462 (J/kg.K)

Đáp số: 462 J/kg.K

Câu 8: Thả một ngược cầu nhôm lượng 0,15kg được nung rét cho tới 100 °C vào một trong những ca nước ở đôi mươi °C. Sau một thời hạn nhiệt độ chừng của khối hệ thống là 25 °C. Tính lượng nước ở nhập ly coi như chỉ mất ngược cầu và nước truyền nhiệt độ lẫn nhau, lấy nhiệt độ dung riêng biệt của nước vị 4200J/kg.K, nhiệt độ dung riêng biệt của nhôm vị 880J/kg.K

Lời giải:

- Nhiệt lượng của ngược cầu nhôm toả đi ra khi nhiệt độ chừng hạ kể từ 100°C xuống 25°C là:

   Q1 = m1.c1Δt = 0,15.880.(100-25) = 0,15.880.75 = 9900 (J)

- Nhiệt lượng của nước thu nhập khi tăng nhiệt độ chừng kể từ 20°C lên 25°C là :

   Q2 = m2.c2.Δt = m2.4200.(25-20) = m2.4200.5 = m2.21000 (J)

- Theo phương trình cân đối nhiệt độ tớ có:

   Q1 = Q2 => 9900 = 21000.m2

   => m2 = 9900 : 21000 = 0,47 (kg)

Đáp số: 0,47kg

Câu 9: Có phụ vương hóa học lỏng ko ứng dụng chất hóa học cùng nhau và được trộn lộn nhập nhau nhập một nhiệt độ lượng nối tiếp. Chúng sở hữu lượng theo lần lượt là m1=1kg, m2= 10kg, m3=5kg, sở hữu nhiệt độ dung riêng biệt theo lần lượt là C1 = 2000J/Kg.K, C2 = 4000J/Kg.K, C3 = 2000J/Kg.K và sở hữu nhiệt độ chừng là t1 = 6°C, t2 = 40°C, t3 = 60°C. Hãy xác lập nhiệt độ chừng của lếu láo phù hợp khi xãy đi ra cân đối. lõi rằng không tồn tại hóa học lỏng này fake thể.

Lời giải:

- Giả sử rằng, thoạt tiên tớ trộn nhì hóa học sở hữu nhiệt độ chừng thấp rộng lớn cùng nhau tớ nhận được một lếu láo phù hợp ở nhiệt độ chừng t < t2 tớ sở hữu phương trình cân đối nhiệt:

   m1C1(t1 - t) = m2C2(t - t2)

   Phương pháp giải bài bác luyện Phương trình cân đối nhiệt độ cực kỳ hay

   Phương pháp giải bài bác luyện Phương trình cân đối nhiệt độ cực kỳ hay

- Sau cơ tớ lấy lếu láo phù hợp bên trên trộn với hóa học loại 3 tớ nhận được lếu láo phù hợp 3 hóa học ở nhiệt độ chừng t' (t<t'<t3) tớ sở hữu phương trình cân đối nhiệt:

   (m1C1 + m2C2)(t' - t) = m3C3(t3 - t')

   => (1.2000 + 10.4000).(t’ – 38,4) = 5.2000.(60 – t’)

   => 42000.(t’ – 38,4) = 10000.(60 – t’)

   => 4,2.(t’ – 38,4) = 60 – t’

   => t’ = 42,6 (°C)

Đáp số: 42,6°C

Câu 10: Để xác lập nhiệt độ chừng của một nhà bếp lò người tớ thực hiện như sau; Bỏ nhập lò một khối đồng hình lập phương sở hữu cạnh a = 2cm, tiếp sau đó lấy khối đồng quăng quật bên trên một tảng nước đá ở 0°C. Khi sở hữu cân đối nhiệt độ, mặt mũi bên trên của khối đồng chìm bên dưới mặt mũi nước đá 1 đoạn b = 1cm. lõi lượng riêng biệt của đồng là D0 = 8900kg/m3, nhiệt độ dung riêng biệt của đồng c0 = 400J/kg.k, nhiệt độ rét chảy của nước đá λ = 3,4.105J/kg.K , lượng riêng biệt của nước đá D = 900kg/m3. Giả sử nước đá chỉ tan sở hữu hình trạng vỏ hộp sở hữu thiết diện bàng thiết diện khối đồng.

Lời giải:

- Thể tích khối đồng là:

   V = 2.2.2 = 8 (cm3) = 8.10-6 (m3)

- Khối lượng của khối đồng là:

   m = D.V = 8900. 8.10-6 = 0,0712 (kg)

- Nhiệt lượng đồng lan đi ra khi giảm nhiệt kể từ t1 xuống 0°C:

   Qtỏa = mđ.c0.( t1 – 0) = 0,0712.400.t1 = 28,48t1

- Thể tích nước đá bị rét chảy là:

   12.10-6.900 = 10,8.10-3

- Khối lượng nước đá rét chảy là:

- Nhiệt lượng nước đá thu nhập khi rét chảy:

   Q thu = λ. mnước = 3,4.105. 10,8.10-3 = 3672 (J)

- Vì coi nhì vật chỉ trao thay đổi nhiệt độ lẫn nhau nên tớ có: Qtỏa = Qthu

   Hay : 28,48t1 = 3672

   => t1 = 128,9°C

- Vậy nhiệt độ chừng thuở đầu của thỏi đồng là 128,9°C hoặc nhiệt độ chừng của lò là 128,9°C.

Đáp số: 128,9°C.

Xem thêm thắt những dạng bài bác luyện Vật Lí lớp 8 cực kỳ hoặc, sở hữu câu nói. giải cụ thể khác:

 • Dạng 1: Cách giải bài bác luyện về Cấu tạo ra chất: nguyên vẹn tử, phân tử cực kỳ hay
 • Dạng 16: Cách tính Hiệu suất của quy trình trao thay đổi nhiệt độ cực kỳ hay
 • Dạng 17: Cách giải dạng bài bác luyện về Đồ thị nhiệt độ cực kỳ hay
 • Dạng 18: Cách giải bài bác luyện Phương trình cân đối nhiệt độ nâng lên cực kỳ hoặc
 • Dạng 19: Phương pháp giải bài bác luyện Phương trình cân đối nhiệt độ nâng cao

Xem thêm thắt những loạt bài bác Để học tập chất lượng tốt môn Vật Lí 8 hoặc khác:

 • Giải bài bác luyện Vật lý 8
 • Giải sách bài bác luyện Vật lí 8
 • Giải VBT Vật Lí 8
 • Top 36 Đề thi đua Vật Lí 8 sở hữu đáp án

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá cả tương đối rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 8

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề thi đua giành riêng cho nghề giáo và gia sư giành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu ứng dụng VietJack bên trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài bác luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: chức năng của peroxisome

Loạt bài bác Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 8 sở hữu đáp án của công ty chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung lịch trình Vật Lý lớp 8.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.


Giải bài bác luyện lớp 8 sách mới nhất những môn học