bài tập hình thoi lớp 8

Các dạng bài xích luyện về hình thoi và cơ hội giải

Với Các dạng bài xích luyện về hình thoi và cơ hội giải môn Toán lớp 8 phần Hình học tập sẽ hỗ trợ học viên nắm rõ lý thuyết, biết phương pháp thực hiện những dạng bài xích luyện kể từ bại lên kế hoạch ôn luyện hiệu suất cao nhằm đạt thành phẩm cao trong số bài xích đua môn Toán 8.

                           Các dạng bài xích luyện về hình thoi và cơ hội giải

Bạn đang xem: bài tập hình thoi lớp 8

I. Kiến thức cần thiết nhớ

1. Định nghĩa: Hình thoi là tứ giác đem tư cạnh đều bằng nhau.

 Các dạng bài xích luyện về hình thoi và cơ hội giải

ABCD là hình thoi ⇔ AB = BC = CD = DA.

Nhận xét: Hình thoi cũng là 1 trong hình bình hành.

2. Tính chất:

- Hình thoi đem toàn bộ những đặc thù của hình bình hành.

- Trong hình thoi:

a) Hai lối chéo cánh vuông góc với nhau;

b) Hai lối chéo cánh là lối phân giác của những góc ở đỉnh của hình thoi.

3. Dấu hiệu nhận biết:

a) Tứ giác đem tư cạnh đều bằng nhau là hình thoi;

b) Hình bình hành đem nhì cạnh kề đều bằng nhau là hình thoi;

c) Hình bình hành đem hai tuyến đường chéo cánh vuông góc là hình thoi;

d) Hình bình hành mang trong mình một lối chéo cánh là lối phân giác của một góc ở đỉnh là hình thoi.

II. Các dạng bài xích luyện và cách thức giải

Dạng 1. Chứng minh tứ giác là hình thoi

Phương pháp giải: Vận dụng những tín hiệu nhận thấy nhằm chứng tỏ một tứ giác là hình thoi 

Ví dụ 1. Cho tứ giác ABCD đem AC = BD. Gọi E, F, G, H theo đuổi trật tự là trung điểm của những cạnh AB, BC, CD, DA. Chứng minh tứ giác EFGH là hình thoi.

Lời giải

Các dạng bài xích luyện về hình thoi và cơ hội giải

Vì E là trung điểm của AB, F là trung điểm của BC nên EF là lối khoảng của tam giác ABC

Các dạng bài xích luyện về hình thoi và cơ hội giải

Vì G là trung điểm của DC, H là trung điểm của DA nên HG là lối khoảng của tam giác ADC

Các dạng bài xích luyện về hình thoi và cơ hội giải

Từ (1) và (2) => Các dạng bài xích luyện về hình thoi và cơ hội giải

=> Tứ giác EFGH là hình bình hành.

Lại đem G là trung điểm của DC, F là trung điểm của BC nên GF là lối khoảng của tam giác BCD.

Các dạng bài xích luyện về hình thoi và cơ hội giải 

Mà BD = AC

Nên GF = EF

Hình bình hành đem nhì cạnh kề đều bằng nhau là hình thoi nên tứ giác EFGH là hình thoi.

Dạng 2. Vận dụng đặc thù của hình thoi nhằm chứng tỏ những đặc thù hình học

Phương pháp giải: Vận dụng khái niệm và những đặc thù về cạnh, góc và lối chéo cánh của hình thoi

Ví dụ: Cho hình thoi ABCD đem Các dạng bài xích luyện về hình thoi và cơ hội giải. Kẻ AE ⊥ DC; AF ⊥ BC .

a) Chứng minh AE = AF;

b) Chứng minh tam giác AEF đều.

Lời giải:

Các dạng bài xích luyện về hình thoi và cơ hội giải

a) Vì ABCD là hình thoi nên tớ có:

Các dạng bài xích luyện về hình thoi và cơ hội giải

Lại có:

Các dạng bài xích luyện về hình thoi và cơ hội giải 

Xét tam giác ADE và tam giác ABF có:

Các dạng bài xích luyện về hình thoi và cơ hội giải 

=> ΔADE = ΔABF (cạnh huyền – góc nhọn)

=> AE = AF (hai cạnh tương ứng)

b) Xét ΔABF vuông bên trên F tớ có:

Các dạng bài xích luyện về hình thoi và cơ hội giải

Xét ΔADE vuông bên trên E tớ có: 

Các dạng bài xích luyện về hình thoi và cơ hội giải 

Ta có: ABCD là hình thoi nên AD // BC => Các dạng bài xích luyện về hình thoi và cơ hội giải (hai góc vô nằm trong phía)

Nên Các dạng bài xích luyện về hình thoi và cơ hội giải 

Lại có: Các dạng bài xích luyện về hình thoi và cơ hội giải 

Các dạng bài xích luyện về hình thoi và cơ hội giải

Xét ΔAEF có:

AE = AF

Các dạng bài xích luyện về hình thoi và cơ hội giải 

Do đó: ΔAEF là tam giác đều.

Dạng 3. Tìm ĐK nhằm tứ giác là hình thoi

Phương pháp giải: Vận dụng khái niệm, những đặc thù và tín hiệu nhận thấy của hình thoi

Ví dụ: Cho hình thang ABCD (AB // CD). Gọi M, N, Phường, Q thứu tự là trung điểm của AB, CD, BD, AC.

a) Chứng minh tứ giác MPNQ là hình bình hành;

b) Hình thang ABCD cần được thêm ĐK gì nhằm tứ giác MPNQ là hình thoi?

Xem thêm: tóm tắt văn bản đi lấy mật dài

Lời giải:

Các dạng bài xích luyện về hình thoi và cơ hội giải

a) Vì M là trung điểm của AB, Phường là trung điểm của BD nên MP là lối khoảng của tam giác ABD

 Các dạng bài xích luyện về hình thoi và cơ hội giải

Vì Q là trung điểm của AC, N là trung điểm của DC nên QN là lối khoảng của tam giác ACD

Các dạng bài xích luyện về hình thoi và cơ hội giải

Từ (1) và (2) Các dạng bài xích luyện về hình thoi và cơ hội giải 

Xét tứ giác MPNQ có:

NQ // MP

NQ = MP 

Do đó: tứ giác MPNQ là hình bình hành.

b) Để hình bình hành MPNQ là hình thoi thì MP = MQ

Vì M là trung điểm của AB, Q là trung điểm của AC nên MQ là lối khoảng của tam giác ABC

Các dạng bài xích luyện về hình thoi và cơ hội giải 

Để MQ = MP thì Các dạng bài xích luyện về hình thoi và cơ hội giải

Vậy nhằm MPNQ là hình thoi thì hình thang ABCD cần đem nhì cạnh mặt mũi AD và BC đều bằng nhau.

                                       Các dạng bài xích luyện về hình thoi và cơ hội giải

III. Bài luyện tự động luyện

Bài 1. 

a) Cho hình thoi ABCD đem hai tuyến đường cao AH, AK. Chứng minh AH = AK.

b) Cho hình bình hành ABCD đem hai tuyến đường cao AH, AK đều bằng nhau. Chứng minh ABCD là hình thoi.

Bài 2. Hình thoi ABCD đem Các dạng bài xích luyện về hình thoi và cơ hội giải. Kẻ hai tuyến đường cao BE, BF. Tam giác BEF là tam giác gì? Vì sao?

Bài 3. Cho tam giác ABC, phân giác AD. Qua D kẻ đường thẳng liền mạch tuy vậy song với AC hạn chế AB bên trên E, qua loa D kẻ đường thẳng liền mạch tuy vậy song với AB hạn chế AC bên trên F. Chứng minh EF là phân giác của góc AED.

Bài 4. Cho hình chữ nhật ABCD. Gọi E, F, G, H thứu tự là trung điểm của AB, BC, CD, DA.

a) EFGH là hình gì? Vì sao?

b) Chứng minh AC, BD, EG, FH đồng quy.

Bài 5. Cho tam giác ABC cân nặng bên trên A, trung tuyến AM. Qua M kẻ đường thẳng liền mạch tuy vậy song với AC hạn chế AB bên trên Phường và đường thẳng liền mạch tuy vậy song với AB hạn chế AC bên trên Q.

a) Tứ giác APMQ là hình gì? Vì sao?

b) Chứng minh PQ // BC.

Bài 6. Cho hình bình hành ABCD. Trên những cạnh AB và CD thứu tự lấy những điểm M và N sao mang lại AM = Doanh Nghiệp. Đường trung trực của BM thứu tự hạn chế những đường thẳng liền mạch MN và BC bên trên E và F.

a) Chứng minh E và F đối xứng nhau qua loa AB;

b) Chứng minh tứ giác MEBF là hình thoi;

c) Hình bình hành ABCD được thêm ĐK gì nhằm tứ giác BCNE là hình thang cân nặng.

Bài 7. Cho hình thoi ABCD, O là uỷ thác điểm của hai tuyến đường chéo cánh. Gọi E, F, G, H thứu tự là chân những lối vuông góc kẻ kể từ O cho tới AB, BC, CD, DA. Tứ giác EFGH là hình gì? Vì sao?

Bài 8. Hình thoi ABCD đem Các dạng bài xích luyện về hình thoi và cơ hội giải. Trên cạnh AD lấy điểm M, bên trên cạnh DC lấy điểm N sao mang lại AM = Doanh Nghiệp. Tam giác BMN là tam giác gì? Vì sao?

Bài 9. Dựng hình thoi ABCD biết cạnh vị 2cm, một lối chéo cánh vị 3cm.

Bài 10. Cho tam giác ABC. Lấy những điểm D, E theo đuổi trật tự bên trên những cạnh AB, AC sao mang lại BD = CE. Gọi M, N, I, K theo đuổi trật tự là trung điểm của BE, CD, DE, BC. Chứng minh IK ⊥ MN .

Bài 11. Cho tam giác ABC nhọn, những lối cao BD, CE. Tia phân giác của những góc ABD và ACE hạn chế nhau bên trên O và thứu tự hạn chế AC, BD bên trên N, M. Tia BN hạn chế CE bên trên K, tia CM hạn chế BD bên trên H. Chứng minh:

a) BN ⊥ CM ;

b) Tứ giác MNHK là hình thoi.

Bài 12. Cho tứ giác ABCD đem AD = BC. Gọi I, J thứu tự là trung điểm của những cạnh AB và CD; K, H theo đuổi trật tự là trung điểm của hai tuyến đường chéo cánh AC và BD. Chứng minh rằng: IJ ⊥ HK

Bài 13. Cho hình bình hành ABCD đem AB = 2BC. Gọi M, N thứu tự là trung điểm của AB và CD.

      a) Chứng minh tứ giác AMND là hình thoi.

      b) Gọi E là uỷ thác điểm của AN và DM; F là uỷ thác điểm của BN và MC. Tứ giác MENF là hình gì? Vì sao?

Bài 14. Cho hình thoi ABCD đem AB = AC. 

Kẻ AE ⊥ BC ( E ∈ BC); AF ⊥ CD (F ∈ CD).

a) Chứng minh ΔAEF đều.

b) lõi AB = 4cm. Tính phỏng lâu năm những lối chéo cánh của hình thoi.

Bài 15. Cho tam giác ABC đem phụ vương góc nhọn, những lối cao AD, BE. Tia phân giác của góc DAC hạn chế BE, BC theo đuổi trật tự bên trên I và K. Tia phân giác của góc EBC hạn chế AB, AC bên trên M và N. Chứng minh tứ giác MINK là hình thoi.

Bài 16. Cho hình bình hành ABCD, những lối chéo cánh hạn chế nhau bên trên O. Gọi E, F, G, H theo đuổi trật tự là uỷ thác điểm của những lối phân giác của những tam giác AOB, BOC, COD, DOA. Chứng minh EFGH là hình thoi.

Bài 17. Cho tam giác ABC, qua loa điểm D nằm trong cạnh BC, kẻ những đường thẳng liền mạch tuy vậy song với AB, AC hạn chế AC, AB theo đuổi trật tự bên trên E và F.

a) Tứ giác AEDF là hình gì?

b) Điểm D ở địa điểm nào là bên trên BC thì AEDF là hình thoi?

Xem tăng những dạng bài xích luyện Toán lớp 8 tinh lọc hoặc khác:

 • Các dạng bài xích luyện về góc vô tứ giác
 • Các dạng bài xích luyện về hình thang, hình thang vuông, hình thang cân
 • Các dạng toán về đối xứng trục, đối xứng tâm
 • Các dạng toán về hình vuông
 • Các dạng toán về đường thẳng liền mạch tuy vậy song với đường thẳng liền mạch mang lại trước

Xem tăng những loạt bài xích Để học tập chất lượng tốt Toán lớp 8 hoặc khác:

 • Giải bài xích luyện Toán 8
 • Giải sách bài xích luyện Toán 8
 • Top 75 Đề đua Toán 8 đem đáp án

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ sử dụng học hành giá cả tương đối rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 8

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề đua giành cho nhà giáo và gia sư giành cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem tiện ích VietJack bên trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài xích luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn hình mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Nhóm học hành facebook free mang lại teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi free bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: chỉ ra những đặc điểm nổi bật trong cách xây dựng nhân vật của chùm truyện

Loạt bài xích Lý thuyết & 700 Bài luyện Toán lớp 8 đem câu nói. giải chi tiết đem không thiếu Lý thuyết và những dạng bài xích đem câu nói. giải cụ thể được biên soạn bám sát nội dung lịch trình sgk Đại số 8 và Hình học tập 8.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.


Giải bài xích luyện lớp 8 sách mới nhất những môn học