bài tập ankan hóa 11

Các dạng bài xích tập dượt về Ankan với điều giải

Bài tập dượt về Ankan Hay Có đáp án tụ họp những thắc mắc trắc nghiệm về ankan và xicloankan với đáp án đi kèm theo. Mời chúng ta test mức độ bản thân trải qua việc giải những bài xích tập dượt chất hóa học chủ thể Ankan được thể hiện tiếp sau đây.

Bạn đang xem: bài tập ankan hóa 11

A. Tóm tắt kỹ năng Lý thuyết  Ankan

1. Khái niệm

Ankan là hiđrocacbon no mạch hở: CnH2n+2 (n ≥1)

Xicloankan là hiđrocacbon no mạch vòng, CTTQ của monoxicloankan CnH2n (n≥3)

2. Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp

Đồng phân cấu tạo: Ankan kể từ C4H10 trở lên đường với công thức đồng phân cấu trúc mạch cacbon (mạch ko phân nhánh và phân nhánh)

Danh pháp mạch thẳng

Tên mạc cacbon + an

Ví dụ:

CH4: Metan

C2H6: Etan

C3H8: Propan

C4H10: Butan

..........

Danh pháp ankan với mạch nhánh:

Số chỉ địa điểm nhánh - thương hiệu nhánh + thương hiệu mạch chủ yếu + an

Lưu ý: Mạch đó là mạch cacbon lâu năm nhất, đựng nhiều nhánh rộng lớn.

Đánh số trật tự cacbon mạch chủ yếu kể từ C đầu ngay sát nhánh.

Nếu có khá nhiều nhánh tương đương nhau thì người sử dụng chi phí tố chỉ phỏng bội (theo số đếm): lên đường, tri, tera…Khi có khá nhiều nhánh trật tự gọi thương hiệu nhánh theo đòi vần vần âm.

Gốc hiđrocacbon là phần sót lại của phân tử hidrocacbon sau khoản thời gian ít hơn một trong những nguyên vẹn tử hiđro tuy nhiên vẫn còn đấy tồn bên trên vô phân tử ở hiện trạng link và ko đem electron tự tại như gốc tự tại.

CTTQ group ankyl: CnH2n+1

Ví dụ:

Các gọi thương hiệu hợp ý hóa học ankan

Bậc của một nguyên vẹn tử cacbon vô phân tử ankan ngay số nguyên vẹn tử cacbon link thẳng với nó.

Bậc của cacbon vô hợp ý hóa học hữu cơ

3. Tính hóa học vật lí của ankan

Ở ĐK thông thường ankan kể từ C1 → C4 ở hiện trạng khí, kể từ C5 → C17 trở lên đường ở hiện trạng lỏng, kể từ C18 trở lên trên ở dạng rắn. Nhiệt nhiệt độ chảy, sức nóng phỏng sôi và lượng riêng biệt của ankan trình bày công cộng tăng theo hướng tăng của phân tử khối.

Ankan là những hóa học ko màu sắc, ko tan nội địa, nhẹ nhàng rộng lớn nước tuy nhiên tan nhiều vô dung môi cơ học.

4. Tính hóa chất của ankan

a) Phản ứng thế

Nguyên tử H bị thế tự halogen tạo nên dẫn xuất halogen:

CnH2n+2 + xCl2 → CnH2n+2-xClx + xHCl (x ≤ 2n+2)

Đối với ankan phân tử với những nguyên vẹn tử C với bậc không giống nhau, thành phầm chủ yếu thế H ở C bậc cao hơn nữa.

CH4 + Cl2 → CH3Cl + HCl

Metyl clorua (clometan)

CH3Cl + Cl2 →  CHCl3 + HCl

Metylen clorua (điclometan)

CH2Cl2 + Cl2 →  CHCl3 + HCl

Clorofom (triclometan)

CHCl3 + Cl2 → CCl4 + HCl

Cacbon tetraclorua (tetraclometan)

b) Phản ứng tách

Tách hiđro (đề hiđro hóa): CnH2n+2 \overset{t^{\circ },xt }{\rightarrow}CnH2n+2-2x + xH2

Bẻ gãy những link C-C ( cracking): CnH2n+2 \overset{t^{\circ },xt }{\rightarrow}CmH2m + Cm’H2m’+2 (n = m + m’)

Phản ứng tách

c) Phản ứng oxi hóa( châm cháy)

Ankan cháy dẫn đến nhiều nhiệt:

CnH2n+2 + (3n+1)/2 O2 → nCO2 + (n+1)H2O

CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O

5. Điều chế

Trong công nghiệp, metan và những đồng đẳng được lấy kể từ khí vạn vật thiên nhiên, khí mỏ dầu và dầu lửa.

Trong chống thực nghiệm, ankan được pha trộn bằng phương pháp nung muối bột natri của axit cacboxylic với vôi tôi xút.

B. Câu chất vấn bài xích tập dượt trắc nghiệm AnKan

Câu 1: Hợp hóa học cơ học X mang tên gọi là: 2 - Clo - 3 - metylpentan. Công thức cấu trúc của X là:

A. CH3CH2CH(Cl)CH(CH3)2

B. CH3CH(Cl)CH(CH3)CH2CH3

C. CH3CH2CH(CH3)CH2CH2Cl

D. CH3CH(Cl)CH2CH(CH3)CH3

Câu 2: Có từng nào đồng phân cấu trúc với công thức phân tử C5H12?

A. 3 đồng phân

B. 4 đồng phân

C. 5 đồng phân

D. 6 đồng phân

Câu 3: Có từng nào đồng phân cấu trúc với công thức phân tử C6H14?

A. 3 đồng phân

B. 4 đồng phân

C. 5 đồng phân

D. 6 đồng phân

Câu 4: Có từng nào đồng phân cấu trúc với công thức phân tử C4H9Cl?

A. 3 đồng phân

B. 4 đồng phân

C. 5 đồng phân

D. 6 đồng phân

Câu 5: Có từng nào đồng phân cấu trúc với công thức phân tử C5H11Cl?

A. 6 đồng phân

B. 7 đồng phân

C. 5 đồng phân

D. 8 đồng phân

Câu 6: Phần trăm lượng cacbon vô phân tử ankan Y tự 83,33%. Công thức phân tử của Y là:

A. C2H6

B. C3H8

C. C4H10

D. C5H12

Câu 7: Công thức giản dị và đơn giản nhất của hiđrocacbon M là CnH2n+1. M nằm trong sản phẩm đồng đẳng nào?

A. ankan

B. ko đầy đủ dữ khiếu nại nhằm xác định

C. ankan hoặc xicloankan

D. xicloankan

Câu 8: Cho ankan với CTCT là: (CH3)2CHCH2C(CH3)3. Tên gọi của ankan là

A. 2,2,4-trimetylpentan.

B. 2,4-trimetylpetan.

C. 2,4,4-trimetylpentan.

D. 2-đimetyl-4-metylpentan.

Câu 9: Cho iso-pentan thuộc tính với Cl2 theo đòi tỉ trọng số mol 1: 1, số thành phầm monoclo tối nhiều nhận được là

A. 2

B. 3.

C. 5.

D. 4.

Câu 10: Iso-hexan tác dụng với clo (có chiếu sáng) có thể tạo tối nhiều từng nào dẫn xuất monoclo?

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Câu 11: Khi cho tới 2-metylbutan thuộc tính với Cl2 theo đòi tỷ trọng mol 1:1 thì dẫn đến thành phầm chủ yếu là

A. 1-clo-2-metylbutan.

B. 2-clo-2-metylbutan.

C. 2-clo-3-metylbutan.

D. 1-clo-3-metylbutan.

Câu 12: Khi clo hóa C5H12 với tỷ trọng mol 1:1 nhận được 3 thành phầm thế monoclo. Danh pháp IUPAC của ankan cơ là

A. 2,2-đimetylpropan.

B. 2-metylbutan.

C. pentan.

D. 2-đimetylpropan.

Câu 13: Khi clo hóa metan nhận được một thành phầm thế chứa chấp 89,12% clo về lượng. Công thức của thành phầm là

A. CH3Cl.

B. CH2Cl2.

C. CHCl3.

D. CCl4.

Câu 14: Cho 4 chất: metan, etan, propan và n-butan. Số lượng hóa học tạo ra một thành phầm thế monoclo có một không hai là

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu 15: khi clo hóa một ankan với công thức phân tử C6H14, người tớ chỉ nhận được 2 thành phầm thế monoclo. Danh pháp IUPAC của ankan cơ là

A. 2,2-đimetylbutan.

B. 2-metylpentan.

C. n-hexan.

D. 2,3-đimetylbutan.

Câu 16: Khi clo hóa lếu hợp ý 2 ankan, người tớ chỉ nhận được 3 thành phầm thế monoclo. Tên gọi của 2 ankan cơ là:

A. etan và propan.

B. propan và iso-butan.

C. iso-butan và n-pentan.

D. neo-pentan và etan.

Câu 17: Khi brom hóa một ankan chỉ nhận được một dẫn xuất monobrom có một không hai với tỉ khối tương đối so với hiđro là 75,5. Tên của ankan cơ là

A. 3,3-đimetylhecxan.

Xem thêm: fes + h2 so4

C. isopentan.

B. 2,2-đimetylpropan.

D. 2,2,3-trimetylpentan

Câu 18: Khi cho tới ankan X (trong phân tử với Tỷ Lệ lượng cacbon tự 83,72%) thuộc tính với clo theo đòi tỉ trọng số mol 1:1 (trong ĐK chiếu sáng) chỉ nhận được 2 dẫn xuất monoclo đồng phân của nhau. Tên của X là

A. 3-metylpentan.

B. 2,3-đimetylbutan.

C. 2-metylpropan.

D. butan.

Câu 19: Hiđrocacbon mạch hở X vô phân tử chỉ chứa chấp link σ và với nhị nguyên vẹn tử cacbon bậc phụ thân vô một phân tử. Đốt cháy trọn vẹn 1 thể tích X sinh rời khỏi 6 thể tích CO2 (ở nằm trong ĐK sức nóng phỏng, áp suất). Khi cho tới X thuộc tính với Cl2 (theo tỉ trọng số mol 1: 1), số dẫn xuất monoclo tối nhiều sinh rời khỏi là

A. 3.

B. 4.

C. 2.

D. 5.

Câu 20: Khi tổ chức phản xạ thế thân mật ankan X với khí clo với phát sáng người tớ nhận được lếu hợp ý Y chỉ chứa chấp nhị hóa học thành phầm. Tỉ khối tương đối của Y đối với hiđro là 35,75. Tên của X là:

A. 2,2-đimetylpropan.

B. 2-metylbutan.

C. pentan.

D. 2-đimetylpropan.

Câu 21: Ankan nào là tại đây chỉ cho một thành phầm thế duy nhất lúc thuộc tính với Cl2 (as) theo đòi tỉ trọng mol (1: 1): CH3CH2CH3 (a), CH4 (b), CH3C(CH3)2CH3 (c), CH3CH3 (d), CH3CH(CH3)CH3(e)

A. (a), (e), (d)

B. (b), (c), (d)

C. (c), (d), (e)

D. (a), (b), (c), (e), (d)

Câu 22: Sản phẩm của phản xạ thế clo (1:1, ánh sáng) vô 2,2- đimetyl propan là: (1) CH3C(CH3)2CH2Cl; (2) CH3C(CH2Cl)2CH3; (3) CH3ClC(CH3)3

A. (1); (2)

B. (2); (3)

C. (2)

D. (1)

Câu 23: Có từng nào ankan là hóa học khí ở ĐK thông thường khi phản xạ với clo (có khả năng chiếu sáng, tỉ trọng mol 1:1) dẫn đến 2 dẫn xuất monoclo?

A . 4

B. 2

C. 5

D. 3

Câu 24: Ankan Y phản xạ với brom dẫn đến 2 dẫn xuất monobrom với tỷ khối tương đối đối với H2 tự 61,5. Tên của Y là:

A. butan

B. Propan

C. Iso-butan

D. 2-metylbutan

Câu 25: Xicloankan (chỉ với cùng một vòng) A với tỉ khối đối với nitơ tự 3. A thuộc tính với clo với phát sáng chỉ cho 1 dẫn xuất monoclo có một không hai, xác lập công thức cấu trúc cuả A?

Bài tập dượt về ankan

Câu 26: Hai xicloankan M và N đều phải có tỉ khối tương đối đối với metan tự 5,25. Khi nhập cuộc phản xạ thế clo (as, tỉ trọng mol 1:1) M cho tới 4 thành phầm thế còn N cho một thành phầm thế. Tên gọi của những xicloankan N và M là

A. metyl xiclopentan và đimetyl xiclobutan

B. Xiclohexan và metyl xiclopentan

C. Xiclohexan và n-propyl xiclopropan

D. Cả A, B, C đều đúng

Câu 27: Khi tổ chức craking 22,4 lít khí C4H10 (đktc) nhận được lếu hợp ý A bao gồm CH4, C2H6, C2H4, C3H6, C4H8, H2 và C4H10 dư. Đốt cháy trọn vẹn A nhận được x gam CO2 và nó gam H2O. Giá trị của x và nó ứng là

A. 176 và 180.

B. 44 và 18.

C. 44 và 72.

D. 176 và 90.

Câu 28: Craking n-butan nhận được 35 mol lếu hợp ý A bao gồm H2, CH4, C2H4, C2H6, C3H6, C4H8 và một trong những phần butan khồng hề bị craking. Giả sử chỉ mất những phản xạ dẫn đến những thành phầm bên trên. Cho A qua chuyện bình nước brom dư thấy sót lại trăng tròn mol khí. Nếu châm cháy trọn vẹn A thì nhận được x mol CO2. Hiệu suất phản xạ tạo nên lếu hợp ý A là

A. 57,14%.

B. 75,00%.

C. 42,86%

D. 25,00%.

Giá trị của x là

A. 140.

B. 70.

C. 80.

D. 40.

Câu 29: Khi crackinh trọn vẹn nhân tiện tích ankan X nhận được phụ thân thể tích lếu hợp ý Y (các thể tích khí đo ở nằm trong ĐK sức nóng phỏng và áp suất); tỉ khối của Y đối với H2 tự 12. Công thức phân tử của X là

A. C6H14.

B. C3H8.

C. C4H10.

D. C5H12.

Câu 30: Khi châm cháy metan vô khí Cl2 sinh rời khỏi muội đen ngòm và một hóa học khí thực hiện quỳ tím hóa đỏ lòe. Vậy thành phầm phản xạ là:

A. CH3Cl và HCl

B. CH2Cl2 và HCl

C. C và HCl

D. CCl4 và HCl

Câu 31: Khi crackinh trọn vẹn một ankan X nhận được lếu hợp ý Y (các thể tích khí đo ở nằm trong ĐK sức nóng phỏng và áp suất); tỉ khối của Y đối với H2 tự 29. Công thức phân tử của X là

A. C6H14.

B. C3H8.

C. C4H10

D. C5H12

Câu 32: Craking 40 lít n-butan nhận được 56 lít lếu hợp ý A bao gồm H2, CH4, C2H4, C2H6, C3H6, C4H8 và một trong những phần n-butan khồng hề bị craking (các thể tích khí đo ở nằm trong ĐK sức nóng phỏng và áp suất). Giả sử chỉ mất những phản xạ dẫn đến những thành phầm bên trên. Hiệu suất phản xạ tạo nên lếu hợp ý A là

A. 40%.

B. 20%.

C. 80%.

D. 20%.

Câu 33: Craking 8,8 gam propan nhận được lếu hợp ý A bao gồm H2, CH4, C2H4, C3H6 và một trong những phần propan khồng hề bị craking. hiểu hiệu suất phản xạ là 90%. Khối lượng phân tử khoảng của A là

A. 39,6.

B. 23,16.

C. 2,315.

D. 3,96.

Câu 34: Craking m gam n-butan nhận được hợp ý A bao gồm H2, CH4, C2H4, C2H6, C3H6, C4H8 và một trong những phần butan khồng hề bị craking. Đốt cháy trọn vẹn A nhận được 9 gam H2O, 17,6 gam CO2. Giá trị của m là

A. 5,8.

B. 11,6.

C. 2,6.

D. 23,2.

Câu 35: Đốt cháy trọn vẹn nhân tiện tích khí vạn vật thiên nhiên bao gồm metan, etan, propan tự oxi không gian (trong không gian, oxi cướp 20% thể tích), nhận được 7,84 lít khí CO2 (ở đktc) và 9,9 gam nước. Thể tích không gian (ở đktc) nhỏ nhất cần thiết dùng để làm châm cháy trọn vẹn lượng khí vạn vật thiên nhiên bên trên là

A. 70,0 lít.

B. 78,4 lít.

C. 84,0 lít.

D. 56,0 lít.

Câu 36: Đốt cháy một lếu hợp ý bao gồm nhiều hiđrocacbon vô và một sản phẩm đồng đẳng nếu như tớ nhận được số mol H2O > số mol CO2 thì CTPT công cộng của sản phẩm là

A. CnHn, n ≥ 2

B. CnH2n+2, n ≥1 (các độ quý hiếm n đều nguyên)

C. CnH2n-2, n≥ 2

D. Tất cả đều sai

Câu 37: Đốt cháy một lếu hợp ý hiđrocacbon tớ nhận được 2,24l CO2 (đktc) và 2,7 gam H2O thì thể tích O2 vẫn nhập cuộc phản xạ cháy (đktc) là:

A. 5,6 lít

B. 2,8 lít

C. 4,48 lít

D. 3,92 lít

Câu 38: Hỗn hợp ý khí A bao gồm Etan và Propan. Đốt cháy lếu hợp ý A nhận được khí CO2 và tương đối H2O theo đòi tỉ trọng thể tích 11:15. bộ phận % theo đòi lượng của lếu hợp ý là:

A. 18,52% ; 81,48%

B. 45% ; 55%

C. 28,13%; 71,87%

D. 25%; 75%

Câu 39: Đốt cháy trọn vẹn một hiđrocacbon X nhận được 0,11 mol CO2 và 0,132 mol H2O. Khi X thuộc tính với khí clo nhận được 4 thành phầm monoclo. Tên gọi của X là

A. 2-Metylbutan.

B. Etan.

C. 2,2-Đimetylpropan.

D. 2-Metylpropan.

Câu 40: Một lếu hợp ý 2 ankan thường xuyên vô sản phẩm đồng đẳng với tỉ khối tương đối với H2 là 24,8.

a. Công thức phân tử của 2 ankan là:

A. C2H6 và C3H8

B. C4H10 và C5H12

C. C3H8 và C4H10

D. Kết trái ngược khác

b. Thành phần Tỷ Lệ về thể tích của 2 ankan là:

A. 30% và 70%

B. 35% và 65%

C. 60% và 40%

D. 50% và 50%

Để coi và chuyển vận toàn cỗ thắc mắc đáp án ấn liên kết TẢI VỀ phía dưới

Xem thêm: bài 19 biểu đồ đoạn thẳng

...................................................

Trên trên đây VnDoc vẫn trình làng cho tới chúng ta Bài tập dượt Ankan Hay Có đáp án. Để rất có thể nâng lên thành quả vô học hành, VnDoc van nài trình làng cho tới chúng ta học viên tư liệu Giải bài xích tập dượt Toán 11, Chuyên đề Hóa học tập 11, Giải bài xích tập dượt Hoá học tập 11. Tài liệu học hành lớp 11 tuy nhiên VnDoc tổ hợp và đăng lên.

Để tiện trao thay đổi, share kinh nghiệm tay nghề giảng dạy dỗ và học hành môn học tập trung học phổ thông, VnDoc chào chúng ta truy vấn group riêng biệt giành cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học hành lớp 11 nhằm rất có thể update được những tư liệu tiên tiến nhất.