bài 24 xâu kí tự

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải nhanh chóng hơn

Khởi động

Bạn đang xem: bài 24 xâu kí tự

Trả tiếng thắc mắc Khởi động trang 119 SGK Tin học tập 10

Em vẫn biết tài liệu xâu kí tự động (gọi tắt là xâu) kể từ bài xích 16 và tất cả chúng ta rất có thể dẫn đến những phát triển thành loại xâu kí tự động theo gót vô số phương pháp không giống nhau như sau:

https://baivan.net/sites/default/files/styles/giua_bai/public/d/m/Y/20220408034722_wm_shs-tin-hoc-10-120.jpg?itok=v3f7OLQv

Liệu sở hữu mệnh lệnh nào là trích đi ra từng kí tự động của một xâu kí tự? Đếm số kí tự động của một xâu?

Phương pháp giải:

Dựa nhập lý thuyết nhập bài xích 24

Lời giải chi tiết:

Lệnh trích đi ra từng kí tự động của một xâu kí tự: trải qua chỉ số, chính thức kể từ 0 tương tự list.

Đếm số kí tự động của một xâu: mệnh lệnh len()

Quảng cáo

Hoạt động 1

Trả tiếng thắc mắc Hoạt động 1 trang 119 SGK Tin học tập 10 

Quan sát những ví dụ sau để hiểu cấu hình xâu kí tự động, đối chiếu với list để hiểu sự không giống nhau thân thích xâu (string) và list (list)

Phương pháp giải:

Quan sát những ví dụ

Lời giải chi tiết:

Cấu trúc xâu kí tự: xâu kí tự động nhập Python là mặt hàng những kí tự động Unicode.

So sánh với danh sách:

+ Giống: Xâu rất có thể xem là một list những kí tự động, rất có thể truy vấn từng kí tự động xâu qua quýt chỉ số, chỉ số kể từ 0 cho tới chừng lâu năm len() – 1

+ Khác: Không thể thay cho thay đổi từng kí tự động của xâu.

? mục 1

Trả tiếng thắc mắc mục 1 trang 120 SGK Tin học tập 10

1. Các xâu kí tự động sau sở hữu hợp thức không?

a) “123&*()+-ABC”                        

b) “1010110&0101001”

c) “Tây Nguyên”                             

d) 11111111 = 256

Phương pháp giải:

11111111 = 256 ko được đặt điều nhập vệt nháy nên không khớp lệ

Lời giải chi tiết:

Các xâu sở hữu kí tự động phù hợp lệ:

a) “123&*()+-ABC”                        

b) “1010110&0101001”

c) “Tây nguyên”                            

2. Mỗi xâu hợp thức ở Câu 1 có tính lâu năm vì như thế bao nhiêu?

Phương pháp giải:

Dựa nhập kỹ năng và kiến thức vẫn học

Lời giải chi tiết:

a) “123&*()+-ABC”: 12

b) “1010110&0101001”: 15

c) “Tây Nguyên”:10

Hoạt động 2

Trả tiếng thắc mắc Hoạt động 2 trang 120 SGK Tin học tập 10

Quan sát những mệnh lệnh sau nhằm biết phương pháp duyệt từng kí tự động của xâu kí tự động vì như thế mệnh lệnh for. Có nhị cơ hội duyệt, theo gót chỉ số và theo gót thành phần của xâu kí tự động.

Phương pháp giải:

Quan sát những lệnh

Lời giải chi tiết:

Có nhị cơ hội duyệt:

- Theo chỉ số: phát triển thành i theo thứ tự đuổi theo chỉ số của xâu kí tự động s, kể từ 0 cho tới len(s) – 1. Kí tự động bên trên chỉ số i là s[i]

- Theo thành phần của xâu kí tự: phát triển thành ch sẽ tiến hành gán theo thứ tự những kí tự động của xâu s từ trên đầu cho tới cuối.

? mục 2

Trả tiếng thắc mắc mục 2 trang 121 SGK Tin học tập 10

1. Sau Khi triển khai những mệnh lệnh sau, phát triển thành skq sẽ sở hữu độ quý hiếm bao nhiêu?

https://baivan.net/sites/default/files/styles/giua_bai/public/d/m/Y/20220408034722_wm_shs-tin-hoc-10-122.jpg?itok=uw9REmWZ

Phương pháp giải:

skq tiếp tục bao hàm những chữ số lẻ nhập xâu s.

Lời giải chi tiết:

Skq sẽ sở hữu độ quý hiếm là 173.

Xem thêm: soạn văn 7 thực hành tiếng việt trang 83

2. Cho s1 = "abc", s2 = "ababcabca". Các biểu thức logic sau cho tới thành quả là trúng hoặc sai?

a) s1 in s2                       

b) s1 + s1 in s2

c) "abcabca" in s2          

d) "abc123" in s2

Phương pháp giải:

Từ khóa in hoặc là toán tử logic nhằm đánh giá một độ quý hiếm xuất hiện hay là không nhập một vùng giá bán trị/danh sách/xâu, hoặc nhằm lựa chọn theo thứ tự từng thành phần nhập trong trắng một vùng giá bán trị/danh sách/xâu

Lời giải chi tiết:

a) True              

b) True

c) True              

d) False

Luyện tập

Trả tiếng thắc mắc Luyện luyện trang 122 SGK Tin học tập 10

1. Cho xâu S, ghi chép đoạn mệnh lệnh trích đi ra xâu con cái của S bao hàm tía kí tự động trước tiên của S 

Phương pháp giải:

Dựa nhập kỹ năng và kiến thức vẫn học tập nhằm ghi chép chương trình

Lời giải chi tiết:

S = input("Nhập xâu kí tự động bất kì:")

for i in range (3):

         print(S[i],kết thúc = " ")      

2. Viết công tác đánh giá xâu S sở hữu chữ số ko. Thông báo "S sở hữu chứa chấp chữ số" hoặc "S ko chứa chấp chữ số nào"

Phương pháp giải:

Dựa nhập kỹ năng và kiến thức vẫn học tập nhằm ghi chép chương trình

Lời giải chi tiết:

S = input("Nhập xâu kí tự động bất kì: ")

m=0

for ch in S:

    if '0'<=ch<='9':

        m=m+1

if m>0:

    print("Xâu S sở hữu chữ số")

else:

    print("Xâu S ko chứa chấp chữ số nào")

Vận dụng

Trả tiếng thắc mắc Vận dụng trang 122 SGK Tin học tập 10

1. Cho nhị xâu s1, s2. Viết đoạn công tác chèn xâu s1 nhập thân thích s2, bên trên địa điểm len(s2)//2. In thành quả đi ra màn hình hiển thị.

Phương pháp giải:

Dựa nhập kỹ năng và kiến thức vẫn học tập nhằm ghi chép chương trình

Lời giải chi tiết:

s1 = input("Nhập kí tự động xâu s1 bất kì: ")

s2 = input("Nhập kí tự động xâu s2 bất kì: ")

m = s2[ : len(s2)//2]

n = s2[len(s2)//2 :]

S = m + s1 + n

print(S)

2. Viết công tác nhập số học viên và chúng ta thương hiệu học viên. Sau ê điểm coi nhập list sở hữu từng nào chúng ta thương hiệu là “Hương”.

Gợi ý: Sử dụng toán tử in nhằm đánh giá một xâu sở hữu là xâu con cái của một xâu không giống.

Phương pháp giải:

Sử dụng toán tử in nhằm đánh giá một xâu sở hữu là xâu con cái của một xâu không giống.

Lời giải chi tiết:

A=[]

m=0

n=int(input("Nhập số học tập sinh: "))

for i in range(0,n):

     A.append(input("Nhập chúng ta thương hiệu học tập sinh:"))

for i in range(0,n):

    if "Hương" in A[i]:

Xem thêm: tóm tắt văn bản nghệ thuật truyền thống của người việt

        m+=1;

print("Lop sở hữu ", m, " chúng ta thương hiệu Hương")