auxin chủ yếu sinh ra ở

Câu hỏi:

03/08/2019 36,348

Bạn đang xem: auxin chủ yếu sinh ra ở

A. Đỉnh của thân ái và cành

Đáp án chủ yếu xác

C. Tế bào đang được phân loại ở rễ, phân tử, quả

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hoocmôn thực vật là?

A. Những hóa học cơ học mang đến khung hình thực vật tiết đi ra có thuộc tính điều tiết hoạt động và sinh hoạt của cây

B. Những hóa học cơ học mang đến khung hình thực vật chỉ có công dụng khắc chế hoạt động và sinh hoạt của cây

C. Những hóa học cơ học mang đến khung hình thực vật có thuộc tính kháng căn bệnh mang đến cây

D. Những hóa học cơ học mang đến khung hình thực vật chỉ có công dụng kích ứng phát triển của cây

Câu 2:

Gibêrelin đem vai trò?

A. Làm tăng số chuyến vẹn toàn phân,  tăng chiều nhiều năm của tế bào và chiều nhiều năm thân

B. Làm hạn chế số chuyến vẹn toàn phân, tăng chiều nhiều năm của tế bào và chiều nhiều năm thân

C. Làm tăng số chuyến vẹn toàn phân, hạn chế  chiều nhiều năm của tế bào và tăng chiều nhiều năm thân

D. Làm tăng số chuyến vẹn toàn phân và chiều nhiều năm của tế bào, hạn chế chiều nhiều năm thân

Câu 3:

Xét những Điểm lưu ý sau

(1) Thúc ngược chóng chín

(2) khắc chế rụng lá và rụng quả

(3) kích ứng rụng lá

(4) rụng quả

(5) ngưng trệ rụng lá

(6) ngưng trệ rụng quả

Đặc điểm nói tới tầm quan trọng của etilen là

A. (2), (4) và (5)       

Xem thêm: đau sót hay đau xót

B. (2), (3) và (5)

C. (1), (3) và (4)       

D. (2), (5) và (6)

Câu 4:

Người tao dùng auxin đương nhiên (AIA)  và auxin tự tạo (AAN, AIB) nhằm mục tiêu mục đích?

A. Kích quí đi ra rễ ở cành giâm,  cành tách, giới hạn tỉ lệ thành phần thụ ngược,  tạo ngược ko phân tử, nuôi ghép tế bào và tế bào thực vật, khử cỏ

B. Kích quí đi ra rễ ở cành giâm, cành tách,  tăng tỷ trọng thụ ngược, tạo nên ngược ko phân tử, nuôi ghép tế bào và tế bào thực vật, khử cỏ

C. Hạn chế đi ra rễ ở cành giâm, cành tách,  tăng tỷ trọng thụ ngược,  tạo ngược ko phân tử,  nuôi ghép tế bào và tế bào thực vật,  diệt cỏ

D. Kích quí đi ra rễ ở cành giâm,  cành tách,  tăng tỉ lệ thành phần thụ ngược,  tạo ngược ko phân tử,  nuôi ghép tế bào và tế bào thực vật,  diệt cỏ

Câu 5:

Xitôkinin hầu hết sinh đi ra ở?

A. Đỉnh của thân ái và cành

B. Lá, rễ

C. Tế bào đang được phân loại ở rễ, phân tử, quả

D. Thân, cành

Câu 6:

Vai trò  chủ yếu đuối của axit abxixic (AAB)  là ngưng trệ sự phát triển của?

A. Cây, lóng, hiện trạng ngủ của chồi, của phân tử, thực hiện khí khổng mở

B. Cành, lóng, làm mất đi hiện trạng ngủ của chồi, của phân tử, thực hiện khí khổng đóng

C. Cành, lóng, tạo nên hiện trạng ngủ của chồi, của phân tử, thực hiện khí khổng đóng

D. Cành, lóng, làm mất đi hiện trạng ngủ của chồi, của phân tử, thực hiện khí khổng mở

Xem thêm: con thuồng luồng