anh 10 global success unit 3


1. Listen and repeat. Pay attention to tướng the stressed syllable in each word. 2. Listen and mark the stressed syllables in the words in bold. 1. Match the words with their meanings. 2. Complete the sentences using the words in 1. Make compound sentences using the correct conjunctions in brackets. Complete the following sentences using the to-infinitive or bare infinitive of the verbs in brackets.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Pronunciation 1

Bạn đang xem: anh 10 global success unit 3

Video chỉ dẫn giải

Stress in two-syllable words

(Trọng âm những kể từ với 2 âm tiết)

1. Listen and repeat. Pay attention to tướng the stressed syllable in each word.

(Nghe và tái diễn. Chú ý cho tới những âm tiết nhận trọng âm ở từng kể từ.)

Stress on the first syllable

Stress on the second syllable

singer

programme

common

careful

relax

perform

attract

decide

Phương pháp giải:

- Đa số những danh kể từ và tính kể từ 2 âm tiết với trọng âm rớt vào âm tiết loại nhất.

- Đa số những động kể từ 2 âm tiết với trọng âm rớt vào âm tiết loại nhị.

Lời giải chi tiết:

Stress on the first syllable

(Trọng âm rớt vào âm tiết loại nhất)

Stress on the second syllable

(Trọng âm rớt vào âm tiết loại hai)

singer /ˈsɪŋə(r)/ (n): ca sĩ

programme /ˈprəʊɡræm/ (n): chương trình

common /ˈkɒmən/ (adj): phổ biến

careful /ˈkeəfl/ (adj): cẩn thận

relax /rɪˈlæks/ (v): thư giãn

perform /pəˈfɔːm/ (v): trình bày, thể hiện

attract /əˈtrækt/ (v): thu hút

decide /dɪˈsaɪd/ (v): quyết định

Quảng cáo

Pronunciation 2

Video chỉ dẫn giải

2. Listen and mark the stressed syllables in the words in bold.

(Nghe và khắc ghi những âm tiết được nhấn trọng âm trong số kể từ được in ấn đậm.)

1. She is a famous artist.

(Cô ấy là 1 nghệ sỹ có tiếng.)

2. I enjoy his tuy nhiên about friendship.

(Tôi mến những bài bác hát của anh ấy ấy về tình các bạn.)

3. Their latest show received a lot of good comments.

(Chương trình thời gian gần đây nhất của mình đã nhận được được thật nhiều phản hồi đảm bảo chất lượng.)

Lời giải chi tiết:

1. ‘famous /ˈfeɪməs/ (adj): nổi tiếng

    ‘artist /ˈɑːtɪst/ (n): nghệ sĩ

2. en‘joy /ɪnˈdʒɔɪ/ (v): thích

    ‘friendship /ˈfrendʃɪp/ (n): tình bạn

3. ‘latest /ˈleɪtɪst/ (adj): gần trên đây nhất

     re‘ceived /rɪˈsiːvd/ (v): nhận được

     ‘comments /ˈkɒments/ (n): bình luận

Vocabulary 1

Video chỉ dẫn giải

Music (Âm nhạc)

1. Match the words with their meanings.

(Nối những kể từ với nghĩa của bọn chúng.)

1. perform (v)

a. having a natural ability to tướng bởi something well

2. judge (n)

b. a music recording that has one song

3. audience (n)

c. to tướng dance, sing or play music in order to tướng interest or please people

4. talented (adj)

d. a person who decides on the results of a competition

5. single (n)

e. the people who watch, read or listen to tướng the same thing

Lời giải chi tiết:

1 - c

2 - d

3 - e

4 - a

5 - b

1 – c: perform (v): to tướng dance, sing or play music in order to tướng interest or please people

(biểu trình diễn = nhảy, hát hoặc nghịch ngợm nhạc nhằm tạo ra hào hứng hoặc thực hiện ưng ý từng người)

2 – d: judge (n): a person who decides on the results of a competition

(giám khảo = một người đưa ra quyết định thành phẩm của một cuộc thi)

3 – e: audience (n): the people who watch, read or listen to tướng the same thing

(khán fake = những người dân coi, hiểu hoặc nghe và một thứ)

4 – a: talented (adj): having a natural ability to tướng bởi something well

(tài năng = với năng lực đương nhiên nhằm thực hiện đảm bảo chất lượng điều gì đó)

5 – b: single (n): a music recording that has one song

(đĩa đơn = phiên bản ghi music với cùng 1 bài bác hát)

Vocabulary 2

Video chỉ dẫn giải

2. Complete the sentences using the words in 1.

(Hoàn trở nên những câu dùng những kể từ ở bài bác 1.)

1. He has a nice voice, and he is a(n) _________ musician.

2. The TV show attracted a(n) _________ of more kêu ca 5 million.

3. Have you heard their new _________?

4. She was invited to tướng be a(n) _________ in a popular TV talent show.

5. Many famous artists decided to tướng _________ at the charity concert.

Lời giải chi tiết:

1. talented

2. audience

3. single

Xem thêm: tiếng anh lớp 7 trang 120

4. judge

5. perform

1. He has a nice voice, and he is a talented musician.

(Anh ấy với cùng 1 giọng hát hoặc, và anh ấy là 1 nhạc sĩ tài năng.)

2. The TV show attracted an audience of more kêu ca 5 million.

(Chương trình truyền hình lôi cuốn rộng lớn 5 triệu người theo dõi.)

3. Have you heard their new single?

(Bạn tiếp tục nghe đĩa đơn mới nhất của mình chưa?)

4. She was invited to tướng be a judge in a popular TV talent show.

(Cô ấy và đã được mời mọc thực hiện giám khảo nhập một công tác tài năng truyền hình có tiếng.)

5. Many famous artists decided to tướng perform at the charity concert.

(Nhiều nghệ sỹ có tiếng tiếp tục đưa ra quyết định trình diễn bên trên buổi hòa nhạc kể từ thiện.)

Grammar 1

Video chỉ dẫn giải

Compound sentences (Câu ghép)

Make compound sentences using the correct conjunctions in brackets.

(Tạo câu ghép bằng phương pháp dùng những liên kể từ đúng trong những ngoặc.)

1. I am a jazz người hâm mộ. My favourite style is from the late 1960s. (and / but)

(Tôi là 1 fan hâm mộ nhạc jazz. Phong cơ hội yêu thương mến của tôi là từ thời điểm cuối trong thời gian 1960.)

2. Jackson wants to tướng go to tướng the music festival on Saturday. He has a maths exam on that day. (but / so)

(Jackson ham muốn cho tới liên hoan tiệc tùng music nhập loại Bảy. Anh ấy với cùng 1 bài bác đánh giá toán vào trong ngày hôm bại.)

3. You can book the tickets online. You can buy them at the stadium ticket office. (but / or)

(Bạn rất có thể bịa đặt vé trực tuyến. quý khách rất có thể mua sắm bọn chúng bên trên chống vé sảnh hoạt động.)

4. The concert didn’t happen. We stayed at home page. (or / so)

(Buổi hòa nhạc dường như không ra mắt. Chúng tôi tiếp tục ở trong nhà.)

Phương pháp giải:

Câu ghép bao gồm 2 hoặc nhiều mệnh đề ko dựa vào được ghép lại bởi vì một liên kể từ kết hợp:

- and:

- or: hoặc

- but: nhưng

- so: vì vậy

Lời giải chi tiết:

1. and

2. but

3. or

4. so

1. I am a jazz người hâm mộ, and my favourite style is from the late 1960s.

(Tôi là 1 fan hâm mộ nhạc jazz, và phong thái yêu thương mến của tôi là từ thời điểm cuối trong thời gian 1960.)

2. Jackson wants to tướng go to tướng the music festival on Saturday, but he has a maths exam on that day.

(Jackson ham muốn cút dự liên hoan tiệc tùng music nhập loại bảy, tuy nhiên anh ấy với cùng 1 bài bác đánh giá toán vào trong ngày hôm bại.)

3. You can book the tickets online, or you can buy them at the stadium ticket office.

(Bạn rất có thể bịa đặt vé trực tuyến hoặc rất có thể mua sắm bên trên chống vé sảnh hoạt động.)

4. The concert didn’t happen, so we stayed at home page.

(Buổi hòa nhạc dường như không ra mắt, chính vì thế Shop chúng tôi ở trong nhà.)

Grammar 2

Video chỉ dẫn giải

To-infinitives and bare infinitives (Nguyên khuôn mẫu với To và nguyên vẹn mẫu)

Complete the following sentences using the to-infinitive or bare infinitive of the verbs in brackets.

(Hoàn trở nên những câu sau bằng phương pháp dùng nguyên vẹn khuôn mẫu với to tướng hoặc nguyên vẹn khuôn mẫu của những động kể từ nhập ngoặc.)

1. Her fans planned (send) _______ her a surprise present on her birthday.

2. Their performance was sánh boring that it made us (fall) _______ asleep.

3. Due to tướng the bad weather, the band decided (delay) _______ their live concert.

4. Her parents won’t let her (watch) _______ such TV shows.

Phương pháp giải:

* Một số động kể từ được bám theo sau bởi vì nguyên vẹn khuôn mẫu với to, như: decide, expect, plan, want, promise, agree, hope, hesitate, ask,…

* Một số động kể từ được bám theo sau bởi vì nguyên vẹn khuôn mẫu (không to), như: make, let, hear, notice,…

Lời giải chi tiết:

1. to tướng send 2. fall 3. to tướng delay 4. watch

1. Her fans planned to send her a surprise present on her birthday.

(Người hâm mộ của cô ý ấy tiếp tục lên plan nhằm tặng miễn phí cô ấy một phần quà bất thần vào trong ngày sinh nhật của cô ý ấy.)

Giải thích: plan + to tướng V (có plan thao tác làm việc gì)

2. Their performance was sánh boring that it made us fall asleep.

(Màn trình trình diễn của mình nhàm ngán đến mức độ khiến cho Shop chúng tôi buồn ngủ.)

Giải thích: make + O + V (bắt ai bại thao tác làm việc gì)

3. Due to tướng the bad weather, the band decided to delay their live concert.

(Do không khí xấu xí, group nhạc tiếp tục đưa ra quyết định thôi buổi hòa nhạc thẳng của mình.)

Giải thích: decide + to tướng V (quyết tấp tểnh thao tác làm việc gì)

4. Her parents won’t let her watch such TV shows.

(Bố u cô ấy sẽ không còn cho tới cô ấy coi những công tác truyền hình như thế.)

Giải thích: let + O + V (để ai thao tác làm việc gì)

Từ vựng

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.


Bình luận

Chia sẻ

 • Tiếng Anh 10 Unit 3 Reading

  1. Work in pairs. Look at the pictures and discuss the following questions. 2. Read a text about a famous music show. Match the highlighted words and phrases in the text to tướng the meanings below. 3. Read the text again and choose the best answers. 4. Work in pairs. Discuss whether you want to tướng participate in Vietnam Idol. Give your reasons.

 • Tiếng Anh 10 Unit 3 Speaking

  1. Read about a TV music show and complete the notes below. 2. Work in groups. Make up a new music show. Use the points in 1 to tướng organise your ideas. 3. Present your show to tướng the whole class. Use your ideas in 2 and the expressions below. Vote for the best show.

 • Tiếng Anh 10 Unit 3 Listening

  1. Look at the picture and answer the following questions. 2. Listen to tướng an interview about preparations for an International Youth Music Festival. Tick (✓) the information that you hear in the recording. 3. Listen again and decide whether the following statements are true (T) or false (F). 4. Work in groups. Discuss the following questions.

 • Tiếng Anh 10 Unit 3 Writing

  1. Ann has just come back from a music sự kiện and shared her experience on a music trang web. Read her blog and complete the notes below. 2. Work in groups. Put the words and phrases in the box below into the appropriate columns. Some words and phrases can go into more kêu ca one column. 3. Imagine you went to tướng a music sự kiện. Write a blog (about 120 words) to tướng share your experience. Use the notes in 1 and the words and phrases in 2 to tướng help you.

 • Tiếng Anh 10 Unit 3 Communication and culture / CLIL

  1. Listen and complete the following conversation with the expressions from the box. Then practise it in pairs. 2. Work in pairs. Have similar conversations making and responding to tướng suggestions about going to tướng a music show. 1. Read a passage about chau cầu xin singing and complete the mind map below. Work in pairs. Tell your partner what you find most interesting about chau cầu xin singing.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 10 - Global Success - Xem ngay

Xem thêm: ở việt nam kiểu rừng nhiệt đới nào chiếm ưu thế

Báo lỗi - Góp ý

2k8 Tham gia tức thì group share, trao thay đổi tư liệu tiếp thu kiến thức miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 bên trên Tuyensinh247.com, Cam kết chung học viên học tập đảm bảo chất lượng, trả trả khoản học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.