al4c3 + h2o

Solution

Molecular weight of Al4C3 is 144 g/mol, Al(OH)3 is 78 g/mol and CH4 is 16 g/mol.

(i)In the reaction:

144 g of Al4C3 gives 312 g Al(OH)3

Therefore 12 g will give 12×312144=26 g Al(OH)3

(ii) 144 g of Al4C3 gives 48 g CH4

Xem thêm: uống rau má đậu xanh có tốt không

Therefore 12 g will give 12×48144=4g CH4

Since 1 mol of gas at STP occupies a volume of 22.4 L

Xem thêm: những thành tựu nào của văn minh đông nam á có giá trị thực tiễn đến ngày nay

Therefore, volume occupied by 4 g CH4 is:

22.4×416=5.6 L CH4

Bạn đang xem: al4c3 + h2o