after many weeks his solo album a profound influence on the youth all over the country

Câu hỏi:

27/03/2023 4,254

Bạn đang xem: after many weeks his solo album a profound influence on the youth all over the country

A. remains

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Đáp án: A

Dịch: Sau nhiều tuần, album solo của anh ý vẫn đang còn mức độ tác động thâm thúy rộng lớn nhập thanh niên toàn quốc.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

It turned out to tát be a ______  journey when the weather became bad.

A. hazard

B. hazardous

C. hazarded

D. hazarding

Câu 2:

I never leave any electrical appliances on standby and I think it is a good way to tát ____ energy in the trang chính.

A. take care of

B. use

C. keep

D. conserve

Câu 3:

Choose the best answer: Information technology has ____ our lives.

A. evolved 

B. reserved

C. assimilated

D. transfromed

Xem thêm: cân bằng cu + hno3

Câu 4:

The rate of urbanization is low, ____ the rate of urban growth is high.

A. but

B. however

C. so

D. therefore

Câu 5:

Find the mistake: I came to tát class very early so sánh the teacher was late due to tát heavy traffic.

A. came

B. so

C. was

D. due to

Câu 6:

In the last quarter of this year, our entertainment company had a big success in signing a lot of contracts with celebrities.

A. bargains

B. agreements

C. arrangements

D. profits

Câu 7:

My daughter asks for money every day. I am really annoyed by it.

A. I am really annoyed by my daughter asks for money every day.

B. My daughter is asking for money every day.

C. I am really annoyed by it, my daughter asks for money every day.

Xem thêm: can nang cua thai nhi 30 tuan

D. My daughter is always asking for money every day.